Інформація
  • Переглядів: 11554
  • Автор: admin1
  • Дата: 8-06-2011, 17:04
8-06-2011, 17:04

Глибоцький професійний ліцей

Категорія: Навчальні заклади / ПТНЗ

Глибоцьке професійно - технічне училище створено згідно наказу Головного управління трудових ресурсів при Раді Міністрів СРСР за №64 від 15 березня 1954 року.
У травні 2004 року Глибоцьке ПТУ № 22 згідно наказу № 101 реорганізовано в Глибоцький професійний ліцей.

Професійний ліцей, здійснює освітню діяльність за другим атестаційним рівнем, підпорядковується Головному управлінню освіти і науки Чернівецької ОДА та безпосередньо Міністерству освіти і науки України. Згідно діючих ліцензій та в межах ліцензованого обсягу в закладі проводиться професійна підготовка кваліфікованих робітників з 15 професій для всіх галузей економіки та сфери обслуговування, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, надається повна загальна середня освіта. В 2010-2011році контингент учнів, слухачів складає 430 чоловік.

Діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до нормативно-правової бази, сплановані пріоритетні напрямки розвитку ліцею з урахуванням сучасних потреб ринку праці, освітніх вимог, суспільних та економічних умов. Кадровий склад Глибоцького професійного ліцею укомплектований повністю, базова та фахова освіта педагогічних працівників відповідає вимогам підготовки випускників відповідно до кваліфікаційних характеристик з професій.

Професійна підготовка проводиться на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти, Державного стандарту повної загальної середньої освіти. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу повністю відповідає санітарно-технічним нормам, вимогам навчальних планів і програм. Високий рівень оформлення навчальних приміщень та науковий зміст навчально-методичної бази, наявність сучасних технічних засобів навчання забезпечують якісне виконання освітньо-виховних завдань, що стоять перед навчальним закладом. Два кабінети: «Будова автомобіля та експлуатація», «Спец технологія верстатників» оснащені комп’ютерами і один з них має мультимедійний проектор, кабінет «Інформатики» оснащений 11 комп'ютерами, ліцей має власний сайт та підключений до мережі Інтернет. Для всіх учасників навчально-виховного процесу створено належні безпечні умови праці та навчання.
Головним завданням діяльності ліцею:
-підготовка кваліфікованих робітників на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти з відповідним рівнем знань, вмінь, навичок в обсязі державних вимог .
Навчалний заклад надає освітні послуги з професійного навчання за 15-ма ліцензованими професіями:
-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В», «С», «Д», «Е» слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»; машиніст одноковшового екскаватора – термін навчання 3 роки;
-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В», «С», «Д», «Е» на базі повної загальної середньої освіти –термін навчання 1 рік;
-слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії
«В» і «С» на базі повної загальної середньої освіти - термін навчання 1 рік;
-верстатник широкого профілю - термін навчання 3 роки;
-конторський службовець /бухгалтерія/ - термін навчання 3 роки;
-оператор комп’ютерного набору - термін навчання 3 роки;
-столяр будівельний; тесляр – термін навчання 3 роки;
- муляр. штукатур, маляр - термін навчання 3 роки;
-кухар, кондитер – термін навчання 3 роки;
-кравець - термін навчання 3 роки;
-токар – термін навчання 3 роки;
-тракторист-машиніст с/в категорії «F» – термін навчання -2м. (під. кв.);
-водій автотранспортних засобів категорії «В», і «С»- термін нав. 4м. ;
-водій автотранспортних засобів категорії «С»- термін навчання -4м.;
-водій автотранспортних засобів категорії «В»-термін навчання -4м.

Прийом на навчання до ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу в порядку, який установлюється навчальним закладом на підставі діючих Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006р. №44 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 5 липня 2006 року за № 790/12664.

Чисельність контингенту становить 430 учнів ( 16 навчальних груп ) станом на 10.11. 2010 рік. На І курсі ліцею – 218 учнів ( 7 груп), на ІІ – 109 учнів ( 5 груп),на ІІІ - 103учня (4 групи ).

Усі навчальні кабінети мають належну документацію: паспорт кабінету, атестаційний лист робочого місця викладача та учня, план роботи кабінету, Інструкцію з охорони праці, Інструкцією про заходи пожежної безпеки, Правила поведінки в кабінеті. Функціональні обов’язки викладача, завідувача навчальним кабінетом, журнали реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності, нормативно-плануюча документація, плани роботи гуртка при кабінеті, наявне електромаркування.

Згідно вимог у кабінетах наявні постійні стенди "Державна символіка”, "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету”, "Охорони праці”. Адміністрацією ліцею щорічно проводиться атестація навчальних кабінетів. Регулярно ведеться робота з ремонту і профілактики обладнання. Робочі місця укомплектовані однаковими меблями, меблі відремонтовані або реставровані і відповідають вимогам охорони праці.
Для всіх навчальних дисциплін викладачами розроблена навчально-плануюча документація: робочі програми, поурочно – тематичні плани уроків та плани конспекти уроків. Поурочно-тематичні плани відповідають вимогам: розглянуті на засіданнях відповідних методичних об'єднань навчального закладу та затверджені заступниками директора з навчальної та виробничої роботи.

Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого курсу одночасно з іншими видами підготовки та отриманням повної загальної середньої освіти чи без отримання. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, що одержані у процесі теоретичного і практичного навчання наприкінці навчання за першим рівнем кваліфікації (розрядом) проводиться виробнича практика на підприємстві (для одержання кваліфікаційного розряду).

У навчальних планах, що розраховані на навчання молоді, на базі неповної та повної загальної середньої освіти, зміст навчання визначений програмаминавчальних предметів загально технічної, професійно-теоретичної, професійно-практичної та гуманітарної підготовки.

Періодичність виробничого та теоретичного навчання визначається, виходячи з вимог реалізації міжпредметних зв’язків, поетапності навчання максимального тижневого навчального навантаження 35/36 год. на тиждень і добового навчального навантаження не більше 8 годин, а також організаційно-технічних умов, відображених у графіку навчального процесу. Тривалість занять з виробничого навчання визначена вимогами Кодексу Законів про працю.

Згідно договорів про проходження виробничого навчання та виробничої практики учні проходять безпосередньо на підприємствах, під час якого за новими технологіями працюють на сучасному обладнанні. Саме у цей період відбувається первинна адаптація майбутніх робітників у виробничих умовах, знайомство з вимогами підприємства, зіставлення наявних знань і умінь щодо виробничих вимог. Виробниче навчання здійснюється на створенні матеріальних цінностей випуску корисної продукції.
На переддипломну виробничу практику випускники повертаються на це ж підприємство практично в уже рідний для них виробничий колектив, до вже знайомого їм устаткування, обладнання, інструментів.

Щорічно в ліцеї за планом роботи педагогічної ради розглядаються актуальні питання щодо організації навчально - виробничої діяльності, в тому числі питання стану підготовки учнів та слухачів за професіями, якості викладання предметів загальноосвітньої і професійної підготовки, стану навчально – методичного забезпечення та організації навчання в групах, стану підготовки робочих місць та проходження перед випускної виробничої практики з перспективою працевлаштування, тощо. Ліцей тісно співпрацює з 126-ма підприємствами, організаціями та установами Чернівецької області та сусідніх районів м. Чернівці, з якими укладені перспективні договори на підготовку кваліфікованих робітників. Серед них:
Глибоцьке ВУЖКГ, ресторани «Ольга», «Наталі», АВТ «Букогор»,
фірма «Буковина» м.Сторожинець,ТзДВ «Буковинський ремонтник» м. Чернівці
і т.д.

У навчальних планах визначені предмети, з яких введено обов'язкові підсумкові атестації, а також терміни їх проведення. На підготовку і проведення державних підсумкових атестацій передбачено час із розрахунку 2-3 дні для підготовки та проведення атестації. З навчальних дисциплін, з яких не проводяться державні підсумкові атестації, проводяться тематичні атестації наприкінці їх вивчення.

Повторення навчального матеріалу, тематичні атестації, контрольні роботи проводяться за рахунок навчального часу, що відведений на вивчення даної навчальної дисципліни. Час на проведення державної кваліфікаційної атестації включається у загальний навчальний час, що відведений на перед випускну виробничу практику. Відводиться час на групові та індивідуальні консультації -учнів. Розподіл теоретичних та виробних годин на навчальний рік розглядається на педагогічній раді та затверджується директором ліцею.

В ліцеї працює «Школа молодого педагога». За молодими педагогами закріплені наставники. Ведеться журнал обліку засідань, на яких майстри виробничого навчання та викладачі діляться досвідом роботи. Як наслідок – узагальнені досвіди роботи кращих педагогів ліцею.Вивчаємо досвід викладачів: Коржакова Євгена Васильовича – викладача спецдисціплін, викладача вищої категорії, «старшого викладача»; Негруцак Сільвії Юріївни – викладача біології,викладача вищої категорії, «викладача - методиста»,Відмінника освіти України; Ірини Марії Миколаївни - викладача вищої категорії, «старшого «Школа молодого педагога»,яка працює при методичному кабінеті надає допомогу за такими напрямками:
- планування роботи майстра і викладача;
- взаємозв’язок виробничого і теоретичного навчання;
- методика проведення сучасного уроку;
- запровадження інноваційних форм навчання на уроках;
- виховна діяльність майстра виробничого навчання та класного керівника;
- прогресивні форми навчання та виховання на уроках і в позаурочний час;
- комплексно-методичне забезпечення навчального процесу;
- міжпредметні зв’язки професійно-теоретичної підготовки;
- налагодження взаємовідносин педагога і учня та дотримання педагогічної етики.

У відповідності до вимог навчальних планів і програм в ліцеї функціонує 26 навчальних кабінетів, 7 лабораторій та 4 навчально-виробничих майстерні. Кількість та площа навчальних приміщень в повній мірі відповідає практичному обсягу учнівського контингенту. Всі предмети профтехциклу забезпечені кабінетами, лабораторіями та підручниками державною мовою.

Навчально-виховний процес здійснюється у двох навчальних корпусах площею 3765,2 м2.

У навчальному корпусі № 1 розміщені такі кабінети: фізики;електротехніки; економічних знань та бухгалтерського обліку; тракторів та автомобілів; одноковшових екскаваторів; правил дорожнього руху; української мови; української літератури; сільськогосподарських машин та агротехнології; захисту Вітчизни; спецтехнології кухарів; географії та суспільних наук; історії; біології та хімії; будови автомобілів; інформатики та інформаційних технологій; математики; комп’ютерний клас; зарубіжної літератури; іноземних мов.

У корпусі № 2 розміщені:
- кабінети спецтехнології кравців; спецтехнології малярів, мулярів, штукатурів; зернозбиральних машин; правил дорожнього руху; охорони праці;
- лабораторії кухарів №1; кухарів №2; слюсарної справи; технічного обслуговування автомобілів; тракторів і автомобілів; сільськогосподарських машин та зернозбиральних комбайнів; мулярів, штукатурів;
- майстерні кравців; технічного обслуговування автомобілів; столярної справи; токарної справи.

Глибоцький професійний ліцей
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2021 (43)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)
Серпень 2020 (53)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше