pravyla

Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
НАКАЗ
17.10.2012            м.Чернівці             №243
Про затвердження Правил 
внутрішнього трудового розпорядку
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту облдержадміністрації

 

 

Керуючись Положенням про Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 09.07.2012 № 433-р та з метою підвищення рівня організаційної роботи у сфері управління, зміцнення виконавської дисципліни та відповідальності, раціонального використання робочого часу працівниками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Правила внутрішнього трудового Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації (надалі – Правила), що додаються.

2. Заступнику директора – начальнику управління сім’ї, молоді та з гендерних питань, заступнику директора – начальнику управління фізичної культури та спорту, начальнику управління освіти і науки, начальникам відділів, завідувачу сектору Департаменту організувати роботу в передбаченому Правилами режимі, забезпечити трудову та виконавську дисципліну, умови для висококваліфікованої роботи працівників.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 30.05.2011 № 284 «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Головного управління освіти і науки облдержадміністрації».

4. Головному спеціалісту відділу кадрової роботи, правового забезпечення та діловодства (Антонюк М.А.) із змістом цього наказу ознайомити працівників апарату Департаменту.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора Департаменту                                              Л.Тарангул

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту облдержадміністрації 

17.10.2012 №243

Правила 
внутрішнього трудового розпорядку 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Згідно із статтею 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він погоджується.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником iадміністрацією установи трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, а роботодавець –– виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Кожен має право на належні безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Працівникам гарантується захист від незаконного звільнення.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової та виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне й раціональне використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці та регулюють порядок діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, встановлюють режим роботи, порядок планування і організації роботи.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним i свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадкахзастосовуютьсязаходидисциплінарноговпливу.

1.4. Правила затверджуються зборами трудового колективу установи за поданням роботодавця і виборного органу профспілкової організації, відповідно до законодавства про працю i є обов’язковими для виконання.

  

2. Порядок прийняття та звільнення службовців

2.1. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору з одним або одночасно з декількома роботодавцями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

2.2. Прийняття на роботу в Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснюється на конкурсній основі, у відповідності до  ст. 15 Закону України "Про державну службу". Прийняття, переведення та звільнення з роботи оформляються наказом по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.3. При влаштуванні на роботу адміністрація повинна вимагати від особи, яка влаштовується:

заяву про прийняття на роботу;

трудову книжку (оформлену у встановленому порядку, а якщо особа приймається на роботу вперше –– довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, органом місцевого самоврядування чи видана сільською радою довідка);

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

паспорт;

документ про освіту;

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.

Особам, які вперше стають до роботи, не пізніше ніж у тижневий термін від дня прийняття на роботу, виписується трудова книжка.

2.3. У разі прийняття на роботу, переведення на іншу роботу адміністрація зобов'язана роз'яснити працівникові його права та обов'язки, поінформувати про умови праці, ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією під розписку, надати працівникові робоче місце, провести з ним інструктаж із техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони.

2.4. Трудовий договір може бути припинено тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи, письмово попередивши про це адміністрацію за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права затримувати розрахунок і звільнення з роботи працівника й зобов'язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку й провести з ним повний розрахунок.

Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбаченихзаконамиУкраїни.За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зi статтями 38 та 39 Кодексу законів про працюУкраїни. Припинення дії трудового договору за ініціативою адміністрації може мати місце з підстав, передбаченихстатями40та41КЗпП.Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбаченихпунктами1,2,3,5,6,7та 8статті36КЗпП.

 Причина звільнення має бути зазначена в точній відповідності з формулюванням чинного трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу Законів про працю України.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні права та обов'язки службовців

3.1. Працівник має право:

вимагати від адміністрації своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;

на належні, безпечні та здорові умови праці;

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;

на 10% премії,  оплату за ранг та вислугу років, що є обов’язковими виплатами;

на своєчасне одержання винагороди за працю;

оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через нестворення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;

         у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;

звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;

брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

3.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

3.3. До основних обов'язків службовців належать:

-         забезпечення додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

-         ефективна робота та виконання доручених завдань;

-         недопущення порушень прав та інтересів людини та громадянина;

-         своєчасне, точне виконання рішень, вказівок керівництва;

-         збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

-         чесна й сумлінна праця, дотримання дисципліни праці;

-         постійне вдосконалення організації своєї праці й підвищення професійної кваліфікації;

-         дотримання правил техніки безпеки, охорони праці й протипожежної безпеки;

-         утримання в чистоті й порядку свого робочого місця;

-         державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.

 

4. Основні права та обов'язки адміністрації

4.1. Адміністрація має право:

вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

4.2. Адміністрація зобов'язана:

-         належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен із них працював за фахом і кваліфікацією і мав закріплене за ним робоче місце;

-         затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

-         забезпечити здорові й безпечні умови праці;

-         постійно зміцнювати трудову й виконавську дисципліну;

-         поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватися законодавства про працю;

-         постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог із техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;

-         видавати заробітну плату за I половину місяця 13 та II половину місяця 27 числа поточного місяця; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, то заробітну плату виплачувати напередодні (стаття 115 КЗпП України);

-         підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників;

-         забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи в управлінні з навчанням у закладах освіти;

-         уважно ставитися до потреб і запитів працівників.

  

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Для працівників Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – субота та неділя.

Тривалість робочого часу працівників не має перевищувати 40 годин на тиждень. Робочий день в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації починається з 9 години, а закінчується – о 1800. У п’ятницю – о 1645. Перерва на обід – з 1300 до 1345.

5.2. Працівникам забороняється залишати робочі місця без дозволу безпосереднього керівника. У випадку коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, - вихідний день переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

5.3. У робочий час забороняється відривати працівників від їхньої безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати громадські обов'язки чи брати участь у різних заходах, не пов'язаних із основною діяльністю.

5.4. Черговість надання щорічних відпусток установлюється адміністрацією в термін до 15 січня затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом і під розпис доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси установи, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

Державним службовцям Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу у відповідності до ст. 35 Закону України "Про державну службу". Тим працівникам, які мають стаж роботи в державній службі понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка в кількості 5 календарних днів, та за кожен рік роботи по 2 календарних дні, але не більше ніж 15 календарних днів. Разом  45 календарних днів.

5.5. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом адміністрації, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.

 

6. Проведення нарад, колегій

6.1. Нарада з керівниками структурних підрозділів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації проводиться щопонеділка о 1400 годині.

Засідання колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації проводиться один раз у квартал. Наради з керівниками органів управління освітою  проводяться в день проведення колегії Департаменту освіти  і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та по мірі необхідності.

6.2. Конкурси на заміщення вакантних посад проводяться по завершенні місячного терміну з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.

 

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За сумлінне виконання трудових обов'язків, тривалу й бездоганну роботу та за інші досягнення в роботі застосовуються такі види заохочення:

-         оголошення подяки;

-         преміювання;

-         нагородження почесною грамотою.

         Адміністрація може порушувати клопотання перед вищестоящими органами влади про нагородження державних службовців іншими нагородами.

7.2. За сумлінну безперервну працю на посаді державного службовця, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюється КМУ (ст.34 ЗУ "Про державну службу").

 

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни

8.1. За порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця накладається дисциплінарне стягнення.

Крім дисциплінарних стягнень можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

-         попередження про неповну службову відповідність;

-         затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу або у призначенні на чергову посаду.

8.2. Стягнення накладається адміністрацією безпосередньо за фактом проступку, але не пізніше ніж за один місяць із дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше ніж через шість місяців із дня вчинення проступку.

Під час накладання дисциплінарного стягнення мають ураховуватися тяжкість провини й заподіяна шкода, обставини, за яких вчинено проступок, попередня робота й поведінка працівника.

Дисциплінарне стягнення оформляється наказом, з яким працівника ознайомлюють під розписку.

Якщо працівник не допускав нових порушень трудової дисципліни й до того ж виявив сумлінність у роботі, то стягнення може бути зняте достроково.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заохочення до працівника не застосовуються.

Із правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлюють працівників під розписку. Правила вивішуються на видному місці.ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання профспілкового комітету

15.10.2012

Голова профспілкового комітету
Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту облдержадміністрації                                                          В.В. Немеш

скачать софт

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Август 2017 (48)
Июль 2017 (70)
Июнь 2017 (165)
Май 2017 (284)
Апрель 2017 (288)
Март 2017 (364)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ