» » » Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА від 15.07.2013 р. №666
Інформація
  • Переглядів: 2089
  • Автор: Moderator
  • Дата: 16-07-2013, 17:38
16-07-2013, 17:38

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА від 15.07.2013 р. №666

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

НАКАЗ

15.07.2013             м.Чернівці     №  666

Про створення комісії з контролю за
фінансово-господарською діяльністю
установ освіти області

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та з метою забезпечення належного рівня організації фінансово-господарської діяльності, контролю за використанням бюджетних коштів та збереженням майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності установ обласного підпорядкування 

НАКАЗУЮ:

1.  До 01.08.2013 створити Комісію з контролю за фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів області.
2. Призначити головою комісії з контролю за фінансово-господарською діяльністю установ освіти області Тарангул Л.М., заступника директора Департаменту  освіти і науки, молоді   та спорту облдержадміністрації.
3.  Затвердити:
3.1.  Склад Комісії з контролю за фінансово-господарською діяльністю установ освіти області, що додається.
3.2. Положення про комісію з контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти області, що  додається.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Тарангул Л.М.Директор Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту                                                                    М. Бауер


          
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Наказ Департаменту освіти і науки,
                                                              молоді та спорту облдержадміністрації
                                                              15.07.2013 № 666

Склад комісії 
з контролю за фінансово-господарською
 діяльністю установ освіти області

ПІБ

Посада

1.

Тарангул Л.М. -

заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, голова комісії

 

Члени комісії:

1.

Руссу Л.Ф.-

провідний фахівець Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти, секретар комісії

2.

Гринчук М.В. -

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

3.

Петихачна Ф.М. -

начальник відділу економіки та соціального розвитку

4.

Михайлюк Г.І. -

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

5.

Снятинська В.В. -

методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти

6.

Сабадаш Н. В.-

головний спеціаліст відділу фахової освіти, науки, ліцензування та атестації

7.

Балацький П.І. -

провідний фахівець Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти

8.

Стінський Ю.Ю. -

провідний фахівець Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освітиЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Наказ Департаменту освіти і науки,
                                                              молоді та спорту облдержадміністрації
                                                              15.07.2013 № 666

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ 
з контролю за фінансово-господарською діяльністю
закладів освіти області
1.Загальні положення

1.1. Комісія з контролю за  фінансово-господарською діяльністю  (далі по тексту Комісія) є контролюючим органом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації діяльності (далі по тексту Департамент), що здійснює функції внутрішнього фінансово-господарського контролю установ освіти області.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується законодавством України, Положенням про Департамент, Статутом комунальної установи «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти», цим Положенням і іншими внутрішніми документами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА.
1.3. При проведенні перевірок (ревізій, аудиту) фінансово-господарської діяльності Комісія організує роботу по наступних напрямах:
контроль за фінансово-господарською діяльністю установ, підпорядкованих Департаменту;
проведення внутрішнього аудиту та перевірки стану справ в установах та організаціях Департаменту, у визначеному законодавством порядку, або на вимогу директора Департаменту;
1.4.  Комісія підзвітна та підконтрольна директору Департаменту.
1.5. Члени Комісії беруть участь в її роботі відповідно до посадових обов’язків та на громадських засадах.

2.Функції Комісії :

2.1. Бере участь у реалізації державної політики з питань зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, розробці, погодженні нормативно-правових актів за напрямами діяльності Комісії;
2.2. Проводить оцінку:
- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в підконтрольних суб’єктах;
- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
- якості надання підконтрольними суб’єктами адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
- стану збереження підконтрольними суб’єктами активів та інформації;
- стану управління підконтрольними суб’єктами державним майном;
- правильності ведення підконтрольними суб’єктами бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
2.3. Планує, організовує та проводить планові та позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, проводить моніторинг врахування рекомендацій;
2.4. Проводить за дорученням директора Департаменту аналіз проектів наказів, матеріалів на списання державного майна і коштів, та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів та державного майна (щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, відчуження майна та земель, реорганізації підприємств, укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств, інших питань фінансово-господарської діяльності), бере участь у розробці та здійснює аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що віднесені до повноважень Комісії, з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та державного майна;
2.5. Аналізує умови, причини і наслідки виявлених порушень і недоліків, готує та подає підконтрольним суб’єктам та їх органам управління рекомендації щодо усунення та запобігання умовам і причинам, що призвели до недостач бюджетних коштів і державного майна, неефективного або нецільового витрачання фінансових і матеріальних ресурсів та інших порушень законодавства в бюджетній, економічній та фінансово-господарській сфері, а також щодо відшкодування завданих державі збитків, притягнення винних до відповідальності;
2.6. Здійснює спільні аудиторські перевірки з органами Держфінінспекції;
2.7. Готує узагальнені аналітичні матеріали та іншу інформацію за результатами внутрішнього аудиту та надає її директору Департаменту;
2.8. Звітує перед директором Департаменту про результати діяльності Комісії;
2.9. Готує узагальнені аналітичні матеріали за результатами внутрішнього аудиту та доводить їх до органів управління підконтрольних суб’єктів;
2.10. Ініціює за результатами проведених внутрішніх аудитів у встановленому порядку питання щодо матеріального (або дисциплінарного) впливу на посадових осіб, винних у порушенні чинного законодавства
2.11. Забезпечує проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту, здійснення заходів щодо усунення виявлених Державною фінансовою інспекцією України порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту.

3.Права і обов'язки Комісії

3.1. Комісія зобов'язана:
- своєчасно доводити до відома директора Департаменту результати здійснених перевірок (ревізій, аудиту) у формі висновку або акту;
- давати оцінку достовірності даних, що містяться в бухгалтерській звітності установ Департаменту;
- здійснювати ревізію фінансово-господарської діяльності установ Департаменту за підсумками діяльності за рік, а також в будь-який час за ініціативою осіб і органів, визначених  цим Положенням;
- дотримувати комерційну таємницю, не розголошувати відомості, що є конфіденційними, до яких члени Комісії мають доступ при виконанні своїх функцій.
3.2. Комісія має право:
- у ході перевірки (ревізії) вимагати від установ та організацій установ освіти області  і посадовців надання інформації (документів і матеріалів), вивчення якої відповідає компетенції Комісії;
-  вимагати письмових пояснень від посадових осіб і працівників установ освіти області з питань, що знаходяться в компетенції Комісії;
- фіксувати порушення нормативно-правових актів, статуту, положень, правил і інструкцій, наказів Департаменту працівниками і посадовцями.

4. Порядок проведення перевірок (ревізій)

4.1. Перевірка (ревізія, аудит) фінансово-господарської діяльності здійснюється за підсумками діяльності  за рік або інший термін, передбачений нормативними документами Департаменту.
4.2. Комісія представляє висновок за результатами перевірки (ревізії, аудиту) фінансово-господарської діяльності за перевірений період і висновок, що підтверджує або спростовує достовірність даних, що містяться в  бухгалтерській звітності.
4.3. Перевірка (ревізія, аудит) фінансово-господарської діяльності установ Департаменту здійснюється також у будь-який час по:
- ініціативі Комісії;
- рішенню Директора Департаменту;
- зверненню установ та організацій, що контролюють фінансово-господарську діяльність;
4.4. Протягом 5 робочих днів після отримання вимоги (рішення) або в терміни, визначені наказом про проведення перевірки (ревізії), голова Комісії зобов'язаний організувати перевірку (ревізію) і приступити до її проведення.
4.5. При проведенні перевірок члени Комісії зобов'язані вивчити всі наявні і одержані документи і матеріали, що відносяться до предмету перевірки.
4.6. Комісія проводить свої засідання в терміни, визначені її Головою.
4.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності установ Департаменту Комісія видає розпорядчий документ.

5. Рішення Комісії

5.1. Комісія ухвалює рішення із питань, віднесених до її компетенції, на своїх засіданнях.
Протокол за підсумками засідання Комісії готується і підписується Головою Комісії.
Засідання Комісії проводяться перед початком перевірки (ревізії) і по її результатах. 
Член Комісії має право вимагати скликання засідання Комісії у разі виявлення порушень, що вимагають невідкладного рішення.
5.2. Засідання Комісії проводяться у формі спільної присутності членів Комісії для обговорення питань порядку денного і ухвалення рішень з питань, поставлених на голосування або заочного засідання (шляхом опитування).
5.3. Кворум для проведення засідань Комісії є присутність або участь в заочному засіданні не менше трьох членів Комісії.
5.4. Члени Комісії у разі своєї незгоди з рішенням Комісії мають право вимагати записи в протоколі засідання особливої думки і довести його до відома органів керівництва Департаменту.

6. Склад Комісії

6.1. Члени Комісії призначаються директором Департаменту з числа фахівців  представників відділів бухгалтерського обліку та звітності, економіки та соціального розвитку  Департаменту та Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області,  на три роки в кількості не менше п’яти членів.
Якщо новий склад Комісії не був вибраний з якої-небудь причини, то це означає пролонгацію повноважень членів Комісії до моменту обрання (переобрання) нового складу Комісії.
6.2. Особи, вибрані до складу Комісії, можуть призначатися необмежену кількість   разів.
За рішенням директора Департаменту повноваження будь-якого члена Комісії можуть бути припинені достроково.
Член Комісії має право у будь-який час добровільно скласти свої повноваження, повідомивши про це про це письмово директора Департаменту. 
Повноваження члена Комісії припиняються автоматично у разі звільнення з посади органів та установ Департаменту, представником якої є член Комісії.
6.3. За рішенням директора Департаменту упродовж терміну повноважень обраного складу Комісії, до складу Комісії можуть обиратися нові члени замість вибулих, з урахуванням вимог п. 5.1. цього Положення.
Повноваження новообраного члена Комісії діють до моменту обрання (переобрання) нового складу Комісії.
6.4. Членом Комісії може бути тільки фізична особа – представник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області, що має стаж роботи на штатних посадах або у виборних органах, не менше одного року.
6.5. Голова Комісії призначається наказом директора Департаменту. 
6.6. Голова Комісії:
- скликає і проводить її засідання;
- організує роботу Комісії;
- представляє Комісію на засіданнях, виробничих нарадах, колегіях Департаменту; 
- підписує документи, що виходять від імені Комісії.
6.7. У разі відсутності голови Комісії його функції здійснює один з членів Комісії.

7. Документи Комісії

7.1. До документів Комісії відносяться:
- протоколи Комісії;
- акти Комісії за наслідками перевірок (ревізій, аудиту);
- висновки Комісії.
- розпорядчі документи.
7.2. Документи Комісії підписуються членами комісії і не потребують скріплення печаткою, окрім розпорядчих документів.
7.3. Розпорядчі документи підписуються директором Департаменту та  скріплюються печаткою.
7.4. Оригінали документів Комісії зберігаються у секретаря Комісії. 
7.5. При передачі головою Комісії директору Департаменту оригіналів документів, складається відповідний акт.
7.6. Департамент в особі директора забезпечує працівникам доступ до документів Комісії.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (7)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше