Інформація
  • Переглядів: 6830
  • Автор: Nadya
  • Дата: 5-12-2010, 20:40
5-12-2010, 20:40

Наказ ГУОН ОДА 06.04.2010 №154

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про затвердження Положення
щодо преміювання, встановлення надбавок
і надання матеріальної допомоги керівникам та
їх заступникам закладів, які фінансуються
з обласного бюджету

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» із змінами і доповненнями, наказом Міністерства України культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами) та з метою стимулювання праці, забезпечення матеріальних потреб керівників, заступників закладів, які фінансуються з обласного бюджету залежно від результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних заходів, пов′язаних з належним функціонуванням освітніх установ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про преміювання, встановлення надбавок
та надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам закладів, які фінансуються з обласного бюджету, що додається.

2. Затвердити склад комісії для визначення керівникам та їх заступникам виплат стимулюючого характеру, що додається.

3. Відділу економіки та соціального розвитку Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (Петихачна Ф.М.) довести дане Положення до відома керівників підвідомчих установ.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 26 грудня 2006 року № 521.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Швеця А.Ф.

Начальник Головного управління М.Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
06.04.2010 №154


ПОЛОЖЕННЯ
щодо преміювання, встановлення надбавок і надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам закладів, які фінансуються з обласного бюджету


1.Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на підставі положень Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №322-УШ (із змінами), Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. №108/95-ВП (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993р. №102 (із змінами) з метою матеріального стимулювання добросовісної праці керівників та їх заступників, за сумлінне творче виконання службових обов'язків і визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи, встановлення надбавок до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання особливої важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги.
1.2. Зазначене Положення спрямоване на забезпечення матеріальної зацікавленості адміністрації закладу у підвищенні якості виконуваних обов'язків, функцій, завдань, спрямованих на покращення діяльності установи.
1.3. Дане Положення може бути доповнене чи змінене відповідно до умов дії інструктивних та нормативних документів.

2. Критерії і показники преміювання
2.1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про преміювання керівників (заступників) є:
- добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків, спрямоване на досягнення підвищеної якості роботи установи;
- дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці, правопорушень серед учнів;
своєчасне і якісне складання звітності, кошторисів витрат, їх достовірність та економічне обгрунтування, відсутність фінансових порушень, дебіторської та кредиторської заборгованості, використання в повному обсязі помісячного розподілу коштів загального і спеціального фондів;
виконання планів по контингенту учнів, класах, групах, діто-днях, наповненості, збереження контингентів протягом навчального року, відвідування учнями навчальних закладів;
- правильне використання фонду заробітної плати, установлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, своєчасне проведення нарахувань і перерахунків із заробітної плати, відсутність заборгованості із виплат заробітної плати;
- виконання навчальних планів з предметів, вивчення програмного матеріалу, середня успішність по предметах;
дотримання встановлених лімітів по енергоносіях, вжиття заходів щодо енергозбереження;
вжиття заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази установи, проведення капітального та поточного ремонтів відповідно актів до виконаних робіт та помісячних затверджених асигнувань на зазначене;
- організація систематичного підвищення кваліфікації педагогічних і інших працівників, виконання плану курсової підготовки, атестації працівників, надання методичної допомоги;
забезпеченість належного та в повному обсязі використання коштів на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки;
- укомплектованість установи кадрами, їх стабільність, відсутність вакансій, скарг.
При преміюванні можуть бути враховані і інші показники роботи установи, які свідчать про покращення діяльності установи.

3. Джерела преміювання
3.1. Джерелом для виплати премії є фонд преміювання, який утворюється в установі при плануванні відповідно до п.3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993р. №102.
3.2. На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в установі. Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань по КЕКВ 1111 (з урахуванням змін проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат. Преміювання керівників (заступників) підвідомчих установ проводиться в межах затвердженого фонду оплати праці кожної установи.

4. Порядок і умови преміювання
4.1. Преміювання керівників та їх заступникам закладів, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, проводиться за підсумками роботи установи з урахуванням завдань, які стоять перед керівництвом в процесі виконання службових обов'язків, за погодженням з профспілковим комітетом та в межах асигнувань, передбачених кошторисом установи на оплату праці.
4.2. Премії виплачуються, за підсумками роботи установи за квартал, рік або з нагоди професійного свята, ювілеїв, виходу на пенсію тощо.
4.3. Питання преміювання керівника, заступників за підсумками роботи установи розглядається Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації за поданням, яке надійшло від установи, погодженого з профспілковим комітетом, в якому чітко зазначено результати діяльності директора, кожного заступника відповідно до зазначених критеріїв і показників преміювання за період роботи, що визначається.
4.4. Розмір премії кожному працівнику встановлюється залежно від особистого внеску у загальні підсумки діяльності установи і згідно п.53 Інструкції №102 максимальними розмірами не обмежується. Конкретний розмір премії визначається начальником Головного управління освіти і науки облдержадміністрації в абсолютній сумі або у відсотках до посадового окладу. Враховується фактично відпрацьований час роботи на даній посаді.
4.5. Підставою для нарахування та виплати премій є наказ начальника Головного управління освіти і науки, який погоджується з начальниками відділів, секторів, структурних підрозділів управління освіти.
4.6. Премії включаються у розрахунок середньої заробітної плати працівників при обчисленні її у всіх випадках, згідно з діючим законодавством.
4.7. Премії за підсумками роботи за квартал, рік включаються у заробіток того місяця, на який вони припадають і виплачуються разом із заробітною платою, що нарахована в цьому місяці.
4.8. Керівники (заступники) можуть бути позбавлені премії повністю або частково на підставі наказу начальника Головного управління освіти і науки за недоліки та упущення в роботі, несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх функціональних обов'язків, за порушення трудової і фінансової дисципліни, техніки безпеки, відсутність результативності у виконанні поставлених завдань. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення преміювання до працівника не застосовується.

5. Порядок нарахування на виплати надбавок
5.1. Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації має право враховуючи клопотання з установ погоджені з профспілковим комітетом, встановлювати керівникам і їх заступникам підвідомчих установ надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
5.2. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
5.3. Підставою для нарахування надбавок до посадового окладу керівників (заступників) є наказ начальника Головного управління освіти і науки, який погоджується з начальниками відділів, секторів, структурних підрозділів управління освіти.
5.4. Виплата надбавок проводиться тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого установі на поточний рік. При нестачі фонду оплати праці виплата надбавки не проводиться.
5.5.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни встановлені надбавки скасовуються або зменшуються. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення надбавка не виплачується.

6. Порядок нарахування та виплати матеріальної допомоги
6.1. Начальник Головного управління освітиі науки облдержадміністрації має право надавати керівникам (заступникам) підвідомчих установ (за наказом) матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік.
6.2. Надання та виплата матеріальної допомоги проводиться в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходіві видатків кожної установи.
6.3. Розміри матеріальної допомоги встановлюються за погодженням профспілкового комітету установи.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше