Інформація
  • Переглядів: 5783
  • Автор: Moderator
  • Дата: 12-08-2020, 01:28
12-08-2020, 01:28

Наказ ГУОН ОДА 13.05.2011 №238

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік

На виконання статей 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 29 квітня 2011 року № 1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік", наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 жовтня 2010 року № 462 "Про демократизацію в системі освіти області"

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:
1.1. До 01.08.2011 провести експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, пояснювальних записок до них на відповідність вимогам листа МОН України від 29.04.2011 №1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік", інших нормативних документів та затвердити у встановленому порядку.
1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Заборонити порушувати санітарно-гігієнічні вимоги, що негативно впливатиме на фізичне і психічне здоров'я школярів. Граничний обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати у 2 класі 45 хв., 3 – 70 хв., 4 - 90 хв., 5-6 – 150 хв., 7-9 – 180 хв., 10-11 – 240 хв.
1.3. Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювати відповідно до вимог статей 14, 16 Закону України "Про загальну середню освіту".
1.4. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських - 4 учні. За меншої кількості учнів пропонувати створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.
1.5. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2003 № 128. За наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).
1.6. Увести з 01.09.2011 нову сітку годин, навчальні програми і підручники у 11-х класах середньої школи.
1.7. Рекомендувати у школах з румунською мовою навчання вивчати українською мовою предмети інваріантної складової „Історія України", „Географія України", „Захист Вітчизни" (лист МОНУ від 20.08.2003 №1/9-389), за наявності відповідного навчально-методичного і кадрового забезпечення, бажання учнів.
1.8. При організації індивідуального навчання дітей чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.02 №732 зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.03. №9/7330 (із змінами згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 14.04.2008 №319), листа управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.09.07 №31/268.
1.9. Обсяги навчального навантаження використовувати у повних межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів освіти.
1.10. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи).
1.11. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладам конкретизувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНМС України, пропозицій Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відділів (управлінь) освіти, кадрового забезпечення.
1.12. Основну увагу приділяти вивченню української мови як державної, предметів природничо-математичного циклу, однієї-двох іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури, українознавства, основ християнської етики і моралі у 1-11 (12) класах.
1.13. На виконання розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації від 29.01.2007 № 28-р „Про забезпечення продуктивної зайнятості населення та взаємозв'язку ринку освітніх послуг і ринку праці" продовжити у 2011/2012 навчальному році за рахунок варіативної складової робочого навчального плану вивчення основ підприємницької діяльності.
1.14. Спільно з органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування:

• організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;
• вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів - дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;
• до 15.08.2011 укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади педагогічними та керівними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками;
• організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності.
1.15. Здійснити контроль за дотриманням керівниками закладів освіти Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 № 178 (додаток 1), наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 жовтня 2010 року № 462 "Про демократизацію в системі освіти області".
1.16. У всіх видах підготовки до початку 2011/2012 навчального року керуватись дотриманням вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», виконання відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2010/2011 навчального року та основні напрями розвитку галузі на 2011/2012 навчальний рік..
1.17. До 10 грудня 2011 року підготувати необхідну документацію для проведення (2012 року) зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2011/2012 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти і забезпечення якості рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".

2. Директору ІППО Чернівецької області Біляніну Г.І.:
2.1. До 01.08.2011 розробити і надіслати відповідним методичним службам, керівникам закладів освіти методичні рекомендації щодо змісту навчання у 1-4, 5-9 класах, організації навчально-виховного процесу за програмами викладання предметів базового компонента у 11 класі, змісту профільного навчання учнів 10-11 класів.
2.2. До 01.08.2011 розробити і довести до виконавців інструктивно-методичні матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної складової (регіональний компонент) навчального плану, науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять, раціонального використання навчального часу.
2.3. До 10.06.2011 направити в педагогічні колективи рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів, в т.ч. використання додаткових годин на предмети інваріантної складової, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, консультації.
2.4. До 10.08.2011 підготувати повний комплект необхідних документів до Крайових зборів керівників навчальних закладів.
2.5. До 10.12.2011 підготувати повний комплект документів для проведення січневих, 2012 року, зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2011/2012 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".

3. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів області всіх типів і форм власності:
3.1. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2011/2012 н.р., статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, план роботи навчального закладу на рік, перспективний план роботи.
3.2. Керуючись листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 квітня 2011 року № 1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік" розробити і подати на затвердження у встановленому порядку робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік з пояснювальною запискою, конкретизацією варіативної складової, програмового забезпечення профілю і змісту допрофесійного навчання:
3.2.1. Робочі навчальні плани початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.
3.2.2. Робочі навчальні плани 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66.
3.2.3. Робочі навчальні плани 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.
3.2.4. Робочі навчальні плани гімназій і ліцеїв, спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів: 5-9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 23).
3.2.5. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182, 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 13).
3.2.6. Робочі навчальні плани для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); 10-11 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 22).
3.2.7. Робочі навчальні плани для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів - за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 № 99.
3.2.8. Робочі навчальні плани для білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 5-9 класи — за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626, 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 20).
3.2.9. Робочі навчальні плани вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл для 5-9 класів за Типовими навчальними планами 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; для 10-11 (12) класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 24).
3.2.10. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь - за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849, зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852, 5-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 № 778, зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852; 10
-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 № 842, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 22.08.2005 № 489.
3.2.11. Для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов дозволити використовувати варіанти навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 №1/9-321. За цими варіантами дозволити складати робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини), для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 15)
3.3. Суворо дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження учнів, а також загальної покласної кількості годин, встановленої Типовими навчальними планами, фондом заробітної плати, затвердженим у кошторисі доходів і видатків навчального закладу.
3.4. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно-офіційну організацію та проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити за необхідності) куточки державної символіки. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2011/2012 н.р. розпочати першого вересня святом "День знань".
3.5. Закінчити 2011/2012 н.р., включаючи проведення екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів всіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи, згідно з вимогами статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту".
3.6. З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, специфіки функціонування навчальних закладів, за погодженням з відповідним органом управління освітою, дозволити змінювати структуру навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишити незмінною загальну кількість навчального часу, що встановлено Законом України "Про загальну середню освіту": у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів - 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
3.7.У всіх видах підготовки до початку 2011/2012 навчального року, включно з серпневою педагогічною радою, врахувати тематику обласної серпневої педагогічної конференції „Про виконання вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», виконання відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2010/2011 навчального року та основні напрямки розвитку галузі на 2011/2012 навчальний рік..
3.8.До 9 січня 2011 року провести педагогічні ради з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2011/2012 н.р. і завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)", проаналізувати впровадження Типових навчальних для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті "Освіта Буковини" та розмістити на сайті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника – начальника управління змісту навчання і вихання Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Тарангул Л.М.

Начальник Головного управління М.Бауер

nak238.doc [306 Kb] (cкачувань: 224)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (11)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше