Інформація
  • Переглядів: 1979
  • Автор: Nadya
  • Дата: 8-12-2010, 15:18
8-12-2010, 15:18

Наказ ГУОН ОДА 29.09.2010 № 443

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про затвердження Положення
про кадрову службу Головного
управління освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації


З метою створення правових і організаційних засад для ефективної діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням реалізації кадрової політики в галузі освіти області

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Положення про кадрову службу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (додається).

2. Сектору кадрової роботи та правового забезпечення Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечити виконання цього Положення

Начальник Головного управління М.Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
29.09.2010 № 443


ПОЛОЖЕННЯ
про кадрову службу
Головного управління освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації


1. У Головному управлінні освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих установ, що належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру та складності кадрової роботи утворюється сектор, кадрової роботи та правового забезпечення (далі - кадрова служба).

2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету МіністрівУкраїни, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного фонду.

3. Основним завданням кадрової служби є:
реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;
здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;
документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

4. Кадрова служба Головного управління освіти і науки облдержадміністрації:
1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації і вносить керівнику пропозиції щодо її вдосконалення;
2) разом з іншими структурними підрозділами Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;
3) здійснює методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ;
4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує ержавну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
5) проводить роботу з резервом кадрів апарату Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, а також вносить рекомендації керівнику про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);
6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;
7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та підпорядкованих установах;
8) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
9) розглядає та вносить керівнику Головного управління освіти і науки облдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та керівників підпорядкованих установ;
10-1) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;
11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
12) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;
13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
14) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
15) своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;
16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
18) готує документи для відрядження працівників;
19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах та в підпорядкованих йому установах;
20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;
21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників апарату;
22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;
23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
23-1) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками установ, що належать до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;
23-2) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;
23-3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, використання його даних у межах повноважень Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, своєчасної підготовки і подання до територіальних органів Головдержслужби необхідної інформації у встановленому порядку;
23-4) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);)
23-5) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
24) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

5. Кадрова служба має право:
1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та в підпорядкованих йому установах;
2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб апарату Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;
3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
4) вносити керівнику Головного управління освіти і науки облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

6. Покладення на кадрову службу обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

7. Кадрова служба підпорядковується начальнику Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

8. Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій.

9. На посади керівника кадрової служби, спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

10. Кадрова служба має свою печатку.

11. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше