» » » » Опис досвіду роботи вчителя математики з проблеми: «Шляхи формування розвитку особистості в умовах профільного навчання»
Інформація
  • Переглядів: 14638
  • Автор: admin1
  • Дата: 31-10-2011, 16:52
31-10-2011, 16:52

Опис досвіду роботи вчителя математики з проблеми: «Шляхи формування розвитку особистості в умовах профільного навчання»

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Шляхи формування розвитку особистості
в умовах профільного навчання


Опис досвіду роботи вчителя математики Чернівецького міського ліцею економічного та математичного профілів Жук Ірини Володимирівни

Три шляхи ведуть до знань:
шлях роздумів – це шлях найбільш благородний,
шлях наслідування – це шлях найбільш легкий і
шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий.
Конфуцій

Педагог, за покликом душі, завжди бачить перед собою кожного учня, як людську дитину, як майбутнього громадянина держави, як майбутнього професіонала у певній спеціальності. Такий вчитель не дозволяє в своїй педагогічній діяльності втратити хоча б одну хвилину, яка може принести для особистості великої шкоди. Це зобов’язує його систематично удосконалювати себе у своєму професійному фаху, методиці викладання предмету та знаннях психології людини. Тобто вчитель вибирає для себе долю – стати вічним учнем, працювати творчо та натхненно. До таких вчителів слід віднести і молодого та перспективного вчителя математики Чернівецького міського ліцею економічного та математичного профілів Жук Ірини Володимирівни. В її досвіді роботи спостерігається технологічна педагогічна грамотність та ритмічний рух в ногу з новинками освіти. У неї завжди знаходиться чим здивувати, як вчителів молодих, так і – досвідчених. Тобто, головне завдання вчителя – систематично підвищувати свій інтелект, майстерність викладання та вміння розв’язувати різнорівневі та складні математичні задачі.

В умовах сучасної освіти, профільного напрямку закладу, в якому працює Ірина Володимирівна, віковий контингент учнів (7-11 класи) зобов’язує вчителя для якісної роботи напрацьовувати навчально-методичний матеріал самостійно. Це зв’язано з тим, що станом на 2007-2008 навчальний рік за програмою дванадцятирічного навчання працюють вже учні сьомих класів, а програми з математики для 7-12 класів розроблені лише для класів універсального профілю. Таким чином учитель бачить перед собою першочергову проблему – створення програми для допрофільних (7-9) класів економічного та математичного профілів та відповідних додатків. До всіх справ Ірина Володимирівна відноситься серйозно, професійно та відповідально. Тому написала наукову (магістерську) роботу: «Особливості викладання математики у профільних та допрофільних класах у закладах нового типу економічного та математичного напрямків». Наукові керівники оцінили її роботу високим балом та видали диплом Магістра …

Розуміючи важливість викладання предмета та можливості математики, як науки, що є засобом дослідження і практичним інструментарієм у всіх сферах людського життя, вчитель особливе місце в своїй педагогічній діяльності відводить вихованню і розвитку особистості. Адже математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів, як загальних цінностей та придатностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Серед усіх соціальних наук економіка використовує математику в найбільшій мірі. Проте, у шкільному підручнику з математики, дуже мало приділяється уваги практичному застосуванні математики в економічних питаннях.

Таким чином, розв’язуючи економічні задачі математичними методами, тим самим вчитель готує міцну основу для майбутнього студента ВУЗУ фінансово-економічного напрямку. Жук І.В. розробила свої авторські принципи і методи навчання математики, які дають можливість створювати основи для переходу до розв’язування надалі більш складних економічних задач. Це полегшує адаптуватися учню, навчаючись у вузі, та швидше відчути себе студентом.

Під час навчання в магістратурі Чернівецького національного університету нею була розроблена програма вивчення математики в класах економічного профілю. Програма подана як додаток до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів». Нею передбачено окремі цілі: оволодіння загальною математичною культурою; вироблення так званого математичного стилю мислення, тобто вміння класифікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між явищами, приймати рішення; вміння створювати математичні моделі різноманітних економічних процесів та розв’язувати їх за допомогою математичних методів.

Теоретичний матеріал разом із розглянутими задачами надають можливість доповнювати уявлення про відповідний розділ математичної економіки, який вивчається в середніх та вищих учбових закладах економічного напряму.
До створеної програми, відповідно розроблено календарно-тематичне планування, яке дозволяє грамотно й послідовно будувати та структурувати поурочний навчальний процес. Роль уроку в навчальному процесі велика, тому вчитель приділяє йому велику увагу: продумує та аналізує кожний його етап, щоб отримати максимальний - найбільш позитивний результат. Працюючи 15-ий рік у школі, вчитель не дозволяє собі повторятися в плануванні уроку, адже розвиток суспільства удосконалює технологічний, інформаційний процеси, а учня потрібно зацікавити і невимушено включити в навчальний процес. Окрім того, при підготовці до уроку слід враховувати такі аспекти, як: особливості класного колективу; степінь контактності учнів; використання нових технологій навчання; методичні рекомендації та розробки уроків, які друкуються в математичних газетах та журналах; використання електронних засобів навчання; новизну в програмах; досвід, отриманий з попередніх уроків, проведених з цієї теми.

Під час проведення уроку слід приділити увагу багатьом аспектам, однак на кожному уроці Ірина Володимирівна використовує усний рахунок, який відзначається, як психологічно, так і педагогічно. Він допомогає:
- розвивати пам’ять, бачення та використання певних властивостей математичних об’єктів;
- розвивати у учнів обчислювальні навички;
- навчати грамотної, коректної математичної мови;
- повторювати та закріплювати вивчений матеріал;
- здійснювати пропедевтику навчального матеріалу;
- актуалізувати опорні знання учнів;
- перевести кількісну характеристику виконаних вправ в якісну;
- перевіряти степінь засвоєння нового матеріалу;
- створювати проблемну ситуацію для переходу до вивчення нового матеріалу.

Як при усному рахунку, так і при подальшій роботі на уроці, одним із самих доступних і перевірених на практиці шляхів підвищення ефективності уроку є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Тут учень набуває знань тільки в процесі самостійної навчальної діяльності. За формою організації самостійної роботи вчитель використовує різні: індивідуальні, фронтальні і групові, а, в залежності від рівня самостійної продуктивної діяльності, - відновлювальні, реконструктивно-варіативні, евристичні і творчі роботи. Урізноманітнюючи практичне застосування самостійної роботи за допомогою: роботи з книгами (читання, переказ, складання плану відповіді, короткий конспект, пошуку відповіді на поставлене запитання, аналіз, порівняння, тощо); вправ різного типу (складання задач, рецензування відповідей однокласників); виконання вправ на практичне застосування вмінь і навичок; підготовки докладів та рефератів; виконання індивідуальних і групових завдань; перевірочних, закріплюючих, узагальнюючих самостійних та контрольних робіт; домашніх дослідів і спостережень; технічного моделювання і конструювання; створення і захисту проектів з метою розвитку життєвої, соціальної, інформаційної та предметної компетентностей учня.

Розвиваючи логічне мислення особистості, Ірина Володимирівна важливе місце визнача формуванню умінь розв’язувати задачі, тобто навчанню вмінням здійснювати пошук розв’язку конкретної задачі. Для цього вчитель розробила свої рекомендації, які висвітлено на постійно діючому стенді:
1) Уважно прочитай і перекажи сам собі умову задачі;
2) Запиши коротку умову задачі, створивши її мікромодель;
3) Всі аналітичні дані в задачі переведи в однакові одиниці
Вимірювання;
3) Виконай, при потребі, малюнок до задачі, записавши на ньому всі
дані задачі;
4) Розділи розв‘язування на ряд очевидних частин і запиши відповідні
математичні моделі (рівняння, систему рівнянь тощо);
5) Оціни розв‘язок задачі у відповідності до її умови, запиши відповідь.
6) Пошукай інші способи розв‘язування цієї ж задачі. Порівняй
відповіді і зробити висновок.

При цьому дуже ефективно використовуються вчителем задачі або із зайвими, або із недостатніми даними, однак у таких випадках вона рекомендує враховувати рівень компетентності особистості.

Удосконалюючи навчальний процес за допомогою електронних засобів навчання, вчитель оволоділа всіма доступними їй інформаціями. Зокрема, Ірина Володимирівна у 2005 році отримала сертифікат про проходження курсів Microsoft, а в листопаді 2006року при ОІППО пройшла курси підвищення кваліфікації як вчитель курсів за програмою Microsoft. При роботі з учнями, як на уроці, так і в позаурочний час, використання електронних засобів навчання дозволяє ефективніше здійснювати індивідуальний підхід у навчанні кожного учня. Залучено Ірину Володимирівну до проведення апробації електронних ППЗ з математики в області, адже довірити такому вчителю можна багато: всі завдання будуть виконані чесно, добросовісно і професійно. Майже на кожному навчальному занятті використовується мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка. Це дозволяє суттєво зменшити витрати часу на організаційні моменти, що, в свою чергу, збільшує насиченість уроку та підвищує його якість.

Актуальним питанням сьогодення є також підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Цю мету вона реалізує, працюючи з учнями в режимі тематичних оцінювань за тестовими завданнями. На позаурочних заняттях з учнями одинадцятих класів опрацьовуються завдання з підготовки до ЗНО. Серед 15 учнів, які здавали ЗНО у 2008 н.р., один випускник отримав 200 балів, всі інші – не менше 176 балів; 9 випускників обрали професію пов’язану з фізикою та математикою, який вони здали на оцінки високого та достатнього рівня і підтвердили свою оцінку. Це свідчить про об’єктивність оцінювання знань учнів та володіння відповідними нормативними документами щодо його проведення.
Професійний рівень вчителя високий, тому її часто запрошують на лекції курсів підвищення кваліфікації вчителів у ІППО ЧО, участь у журі олімпіад, проведення експертизи робіт.

Рівень вимог до знань з математики на сьогодні досить високий, особливо учасників олімпіад, тому для обдарованої дитини недостатньо засвоєння програмового матеріалу на уроці. У позакласній роботі Ірина Володимирівна опрацьовує розроблений зазделегідь банк задач, що опираються на одну ідею або поєднують ідеї, опрацьовані на уроках. У цьому виді педагогічної діяльності в неї розроблена система: створена програма занять спецкурсів та різних змагань (математичні бої, турніри, конкурси, тижні математики тощо). Такі форми роботи удосконалюють обдарованих учнів, розвивають їх логічне мислення, кмітливість, творчі здібності і, водночас, дають підготовку до олімпіад. Слід зазначити, що вчитель значну увагу відводить математичним боям, аргументуючи це тим, що формування в учнів здатність мобілізувати весь свій творчий потенціал, зібратися з думками і показати себе в екстремальній, стресовій ситуації з кращого боку є важливим фактором для формування життєвої компетентності особистості.

Таким чином, маючи в арсеналі перелік усіх вищевказаних методів навчання учнів, Жук І.В. прививає учням любов до математики, зацікавленість нею, індивідуально підходячи до учня, надає йому можливість отримати максимальну кількість знань відповідно до його потенціалу. Успіхи вчителя високі, її учні відрізняються у рівні їх знань у порівнянні з іншими, на всіх етапах: міському, обласному та державному рівнях.

Досвід Ірини Володимирівни заслуговує уваги та поширення серед вчителів математики області та поширення в Україні.

Досвід вивчала О.Я. Біляніна, методист математики Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області у 2008/2009 н.р..скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше