Інформація
  • Переглядів: 1832
  • Автор: Moderator
  • Дата: 7-08-2012, 13:02
7-08-2012, 13:02

На допомогу педагогу

Категорія: Інтернатні заклади трудове навчання / Новини

Н.І.Полюлях,
методист ІППО ЧО

У 2012/2013 навчальному році у загальноосвітніх та спеціальних школах-інтернатах області навчально-виховний процес здійснюватиметься відповідно до нормативно-правової бази, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 р. № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 «Про демократизацію в системі освіти області», від 30.05.2012 № 372 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», методичних рекомендацій ІППОЧО щодо викладання навчальних дисциплін та організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році.
У загальноосвітніх школах-інтернатах навчально-виховний процес організовуватиметься відповідно до робочих навчальних планів:
- для 1-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;
- для 2-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
- для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
- для 10-11класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:
- І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852);
- ІІ ступінь (5-10 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852);
- 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489.
Інваріантна складова робочого навчального плану, сформована на державному рівні, є обов’язковою для всіх типів закладів.
Варіативна складова конкретизується навчальним закладом самостійно з урахуванням специфіки організації навчально-виховного процесу закладу відповідно до особливих потреб, пізнавальних інтересів і нахилів учнів, рекомендацій МОНмолодьспорту України, пропозицій Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
Корекційно-розвитковою складовою інваріантної частини навчальних планів регламентується організація системної реабілітаційної роботи з учнями, яка спрямована на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, потребує впровадження особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації з використанням індивідуального та диференційованого підходу до особистості учня.
Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для різних типів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2012/2013 навчальному році педагогічним колективам шкіл-інтернатів рекомендуємо працювати над вирішенням наступних завдань:
- впровадження у навчально-виховний та корекційно-розвиткокий процеси вимог нормативних документів в галузі освіти, Регіональної концепції виховної роботи закладів освіти Чернівецької області на 2011-2015 роки з метою створення сприятливого освітнього та естетичного середовища, морально-психологічного клімату в учнівських та педагогічних колективах, самореалізації учнів і вчителів;
- забезпечення прав дітей з особливостями психофізичного розвитку на рівний доступ до якісної освіти та надання комплексного психолого-педагогічного, медичного, реабілітаційного і соціального супроводу;
- оновлення змісту навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи з метою формування в учнів ціннісних орієнтирів, загальнолюдських якостей, духовності, професійного самовизначення, успішної соціалізації у суспільстві шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання;
- вдосконалення методичної роботи з педагогами з метою результативної реалізації єдиної навчально-методичної проблеми закладу, вивчення передового педагогічного досвіду, підвищення ролі самоосвітньої діяльності педагогів, впровадження нестандартних форм і методів роботи;
- використання виховного потенціалу учнівського самоврядування для активної участі дітей у практичній життєдіяльності класу, школи, формування відповідального ставлення до дорученої справи, самостійності у прийнятті рішень;
- забезпечення змістовного дозвілля дітей шляхом створення умов для особистісного розвитку дитини, творчої самореалізації, стимулювання проявів творчого самовираження, залучення до роботи у гуртках за інтересами;
- впровадження у практику виховної роботи з учнями діяльнісних форм виховання, розвивальних цільових програм, тренінгів щодо підвищення самооцінки учнів з метою формування життєвих компетентностей дітей та інтеграції у соціум;
- залучення учнів до планування виховних заходів шляхом анкетування, діагностування, захисту творчих проектів, створення мотивації на активну участь у позашкільній роботі, фестивалях, конкурсах, виставках декоративно-прикладного мистецтва;
- впровадження концепції освіти «Рівний-рівному» з метою формування в учнів здорового способу життя, навичок безпечної поведінки;
- оновлення підходів до організації правовиховної роботи з учнями з метою підвищення правових знань та свідомості дітей, профілактики правопорушень в учнівському середовищі, протистояння проявам насилля та жорстокості;
- налагодження зв’язків з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, фондами з метою консолідації зусиль виховних впливів на особистість учня;
- створення іміджу школи-інтернату як закладу, який повинен відповідати сучасним освітнім стандартам, забезпечити розвиток і становлення особистості учня, здатної до адаптації у самостійному житті;
- висвітлення позитивного досвіду роботи шкіл-інтернатів на інформаційних сайтах з метою підвищення довіри батьків, соціуму до інтернатних закладів.
Результативність навчально-виховного процесу закладу у значній мірі залежить від майстерності, фахової компетентності та професійного рівня педагогів. У сучасній парадигмі освіти вчитель повинен не тільки вчити, методично грамотно подати дітям знання, а навчити дитину вчитися, створити атмосферу успіху на кожному уроці, сформувати мотивацію до самонавчання, саморозвитку, самоактуалізації, використовувати набуті знання та вміння на практиці.
Творчий потенціал вчителя розвивається у практичній та самоосвітній діяльності, безперервному самовдосконаленні, активній участі у методичній роботі закладу, впровадженні передового педагогічного досвіду, різних форм та методів роботи.
«Методична естафета», проведена упродовж 2011/2012 навчального року серед шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, засвідчила, що у методичній роботі закладів поряд із традиційними (семінари-практикуми, проблемні семінари, «круглі столи») використовуються нетрадиційні форми методичної роботи: фестивалі творчих уроків, творчі вернісажі, методичні вітальні, презентації творчих проектів, методичні турніри, аукціони, ярмарки педагогічних ідей, тренінги, ділові ігри, майстер-класи. На високому рівні презентували методичну роботу педагогічні колективи Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1, Чернівецьких спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів № 2, 4, Чернівецької спеціальної школи №3.
Ефективності методичної роботи сприяє якісне планування на діагностичній основі, ретельний аналіз її результатів та запитів педагогів, вивчення рівня професійної компетентності вчителів, створення умов для їх самореалізації та самовдосконалення, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, інформаційно-комп’ютерних технологій.
Необхідно зосередити увагу на плануванні роботи методичних об’єднань закладів, творчих динамічних груп, шкіл фахової майстерності, обговоренні актуальних питань організації навчально-виховного процесу, уникаючи формального підходу. Є потреба у вивченні педагогами шкіл-інтернатів області науково-теоретичних та практичних засад впровадження особистісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного та корекційно-розвиткового процесів, оскільки результати проведених досліджень підтвердили орієнтацію педагогічних колективів на навчально-дисциплінарну модель взаємодії з учнями. Виражену спрямованість на особистісно-орієнтовану модель взаємодії з учнями показали педагоги Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2, Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1, Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №4.
На засіданнях методичних об’єднань слід акцентувати увагу педагогів на якісну підготовку до уроку як основної форми навчальної діяльності учнів, обговорити методику проведення різних типів уроків, дотримання основних вимог, пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроку і самопідготовки, створення оптимальних умов для покращення якості знань учнів, формування мотивації досягнень дітей, взаємозв’язок вчителів та вихователів, рівень володіння та використання педагогами комп’ютерних технологій.
У методичній роботі з молодими вчителями головними є наступні: підвищення мотивації педагогів-початківців до вдосконалення методики викладання предмету, рівня професійної компетентності, результативності сучасного уроку, впровадження особистісно зорієнтованого підходу до учнів, зацікавленості у результатах своєї праці. Значну увагу потрібно приділити індивідуальним формам методичної роботи з молодими вчителями, зокрема, наставництву, стажуванню, відвідуванню уроків, позакласних заходів, дистанційному навчанню, самоосвіті.
У 2012/2013 навчальному році педагогічні колективи шкіл-інтернатів продовжуватимуть роботу над впровадженням Регіональної концепції виховної діяльності закладів освіти Чернівецької області на 2011-2015 роки, залученням учнів до активної участі у позакласній роботі.
Важливими складовими результативності виховного процесу є: врахування унікальності особистості кожної дитини, її індивідуальних особливостей, вивчення потреб, інтересів дітей, забезпечення реалізації їх можливостей, розвиток пізнавальної та творчої активності, заохочення успіхом, організація змістовного дозвілля дітей, спільна діяльність вчителя та учнів на засадах довіри, взаєморозуміння, психологічного комфорту.
Основою виховних заходів має бути діяльнісний підхід, творча новизна, емоційна забарвленість, пізнавально-інформаційний зміст. Виховний вплив педагогів слід спрямувати на формування в учнів поваги до Державних символів, національної свідомості, людської гідності, поваги до народних звичаїв обрядів, дбайливе ставлення до власного здоров’я, усвідомлення необхідності у здоровому способі життя, попередження правопорушень та злочинності, виховання правильних навичок поведінки в суспільстві, чуйного відношення до людей і довкілля, виховання в дітей прагнення до праці, забезпечення їх професійної підготовки, формування позитивних життєвих перспектив, сфер самоповаги.
Доцільно організована позакласна діяльність учнів, участь у виховних заходах, гуртках, клубах за інтересами відкриває великі можливості для самореалізації та розвитку творчого потенціалу учнів. Позитивним прикладом є робота «Лялькового театру» Хотинської спеціальної школи-інтернату №1. До виготовлення костюмів для казкових героїв залучені учні з гуртків «Умілі руки», «Вишиванка», декорацій – гуртківці «Чарівне дерево». Учасники «Лялькового театру» виступили перед учнями шкіл-інтернатів міста Чернівці та побували у багатьох загальноосвітніх школах Хотинського району. Танцювальні колективи «Сонечко» та «Каблучок» Чернівецької спеціальної школи №3 виступили з концертною програмою перед учнями Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2. Обмін творчими досягненнями учнів шкіл-інтернатів слід продовжувати і в цьому навчальному році.
Педагогічним колективам шкіл-інтернатів необхідно працювати над створенням зразкових дитячих колективів художньої самодіяльності, що дасть можливість вихованцям продемонструвати свої здобутки на конкурсах, фестивалях, концертах.
Активній участі учнів у житті школи-інтернату сприяє учнівське самоврядування, адже учні беруть участь у вирішенні всіх життєвих проблем закладу, окреслюють завдання та шляхи їх реалізації, вчаться приймати рішення, аналізувати, відповідати за свої дії. У центрі уваги органів самоврядування – виховання бережливого ставлення до шкільного майна, предметів побуту, особистих речей, формування почуття господаря.
Головне у самоврядуванні учнів, щоб кожен усвідомив важливість виконаного завдання, відчув успіх, що, в свою чергу, виховує позитивну самооцінку, почуття впевненості у собі, довіру до людей.
Стан навчально-виховної, методичної, корекційно-розвиткової роботи заслуховуються на засіданнях методичних об’єднань школи, педагогічних радах.
Перелік питань, рекомендованих для розгляду на методичних об’єднаннях педагогів шкіл-інтернатів
1. Інформаційно-компютерні технології – запорука високоякісної освіти.
2. Основні завдання педагогічного колективу щодо розвитку особистості учня, підвищення якості знань у навчально-виховному процесі школи на засадах творчої співпраці учителів, учнів, батьків.
3. Розвиток інноваційного потенціалу особистості вчителя у методичній роботі школи-інтернату.
4. Основні напрямки роботи щодо реалізації завдань єдиної науково-методичної проблеми школи у 2012/2013 н.р.
5. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес школи-інтернату з метою удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.
6. Впровадження Регіональної концепції виховної діяльності закладів освіти Чернівецької області на 2011-2015 роки у виховну систему школи-інтернату.
7. Педагогіка співробітництва – ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу.
8. Роль внутрішкільного моніторингу у вдосконаленні навчально-виховного процесу.
9. Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу у школі-інтернаті.
10. Професійна етика та культура педагогічних стосунків у школі-інтернаті.
11. Формування життєвих компетентностей учнів, позитивної мотивації щодо залучення їх учнів до учнівського самоврядування.
12. Особистість педагога – дійовий чинник формування особистості дитини.
13. Створення системи гармонійного розвитку і саморозвитку особистості учня у виховному процесі школи.
14. Сучасні інформаційно-компютерні технології у навчально-виховному процесі школи-інтернату.
15. Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2012/2013 н.р., завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти і забезпечення якості рівнів навчальних досягнень учнів.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (17)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше