» » » » Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові
Інформація
  • Переглядів: 5169
  • Автор: admin1
  • Дата: 1-11-2011, 11:27
1-11-2011, 11:27

Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Іноземні мови

Учні повинні засвоїти програмовий матеріал як засіб оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілкування на рівні, визначеному стандартом. Для цього учням потрібно зрозуміти і засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, які і оптимальними для реалізації комунікативного наміру і а адекватними в соціально-функціональному плані у сфері спілкування.

Аналізуючи та вивчаючи освітній стандарт, навчальні програми та методичну літературу вчитель повинен у найефективніший спосіб вчити дітей. Звичайно, тут не обійтися без спроб та помилок, досягнень та невдач. Вчитель має широке поле для власних експериментів та для вдосконалення вже набутого досвіду. Але незмінними повинні залишатися такі моменти, як дотримання вимог програми, бажання працювати , а головне - чітке бачення кінцевого результату своєї прані. І якщо відкинути всі наукові терміни, то головною метою навчання іноземній мові є - навчити дітей спілкуватися з представниками країни, мову якої вивчаєш .
Саме опрацювання лексичного матеріалу, на мою думку, можна якнайтісніше пов’язати з реальними життєвими ситуаціями. Тому я обрала для опрацювання саме цю проблему , вивчаю її, шукаю нові форми роботи та вдосконалюю старі.

І. Ситуативне мовлення
Одним із найважчих завдань на уроці довший час для мене залишалося спонукання учнів до спілкування на німецькій мові. Набагато легше давалося учням заучування , побудова речень, виконання граматичних завдань, читання та переклад. Тому я поставила перед собою мету працювати у напрямку активізації мовленнєвої діяльності учнів завдяки створенню на уроках певних ситуацій.

Насамперед, плануючи урок, я обдумую роль і характер ситуативного мовлення. Це залежить від етапу уроку, рівня сформованих знань, умінь та навичок з теми . Ситуації я пропоную диференційовано : від найлегших до складних . Головним завданням я вважаю не тільки добитися відтворення вивчених фраз , виразів, але й вираження власної думки , власного ставлення.
Умовно роботу над ситуативним мовленням я поділяю на такі види:
1. Опрацювання лексичного оточення слова.
2. Заучування виразів , словосполучень , прислів'їв , висловів.
3. Створення видуманих, але наближених до реальних життєвих ситуацій.

Опрацюванням лексичного оточення слів я супроводжую кожне введене нове слово чи вираз. Ефективним у цьому виді роботи є також поєднання граматики та лексики. Використовуючи відомі слова та вирази, учні будують не великі за обсягом речення, де слово потрібно вжити у різних його формах та мовних зразках Як правило я пропоную низку речень для українсько-німецького та німецько-українського перекладу, Для кожної частини мови підбираю найбільш вживані форми. Наприклад лексичне оточення дієслова anrufen можна опрацювати за такою схемою:
1 anrufen (Akk) - керування;
2. an- відокремлюваний префікс;
3. Основні форми;
4. Наказова форма;
5. Особові форми;
6. Заперечення.
7.Питальні речення.

Заучування виразів , фраз, висловів, а іноді просто великих речень напам’ять сприяє також оволодінню навиками ситуативного мовлення. Логічно осмисливши і запам’ятавши складний вислів і виділивши в ньому окремі частини, учень може використовувати їх у подальшому мовленні. Окремі словосполучення та фрази складного речення можуть бути для учня також зразком для самостійного утворення граматичних структур.

Наприклад, читаємо, перекладаємо та заучуємо папам ’ять вислів :
« Wer eine fremde Sprache nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen .»
(J . W . Goethe)
При цьому виділяємо такі граматичні та лексичні моменти :
- порядок слів у складнопідрядному реченні, якщо підрядне на першому місці;
- форма заперечення дієслова ;
- значення слів kennen і wissen ;
- III особа дієслова wissen;
- прийменник von + Dativ;
- відсутність подвійного заперечення у німецьких реченнях.

А тепер можна активізувати вживання визначених лексичних та граматичних структур . Перекладаємо на німецьку :
Хто не знає вірша, одержить двійку .
Він не знає нічого про свою сестру.
Він тебе не знає . Він про тебе не знає .і т. д .

Створенню ситуацій, що є наближеними до життєвих, передує підготовча робота. Це :
- Опрацювання та активізація вживання лексики .
- Визначення дійових осіб та проблеми , що буде обговорюватися.
- Робота над діалогічним мовленням за опорами та зразками.
- Відтворення ситуацій в ролях .
- Ускладнення питань та відповідей емоційно-оціночними репліками / чому ж, звичайно , та невже, супер, нажаль і т. п. /.

На практиці у мене виникають труднощі на тому етапі, коли треба уявити ту чи іншу ситуацію, чи проблему, яку будемо обговорювати . Причина полягає у тому, що не всі учні уміють творчо мислити, фантазувати навіть на рідній мові. В цьому випадку я наводжу приклади спілкування людей у тій чи іншій ситуації українською мовою. Залучаю до цієї роботи сильніших учнів.

Під час відтворення ситуації я слідкую за правильною вимовою та інтонацією. А ще спонукаю учнів висловлювати власне ставлення до сказаного. Для цього маю таблиці з виразами та репліками, звідки учні самі вибирають ті, що підходять до даної ситуації.

Більш систематично я почала підходити до такого етапу уроку , як мовна розминка . Ситуації для обговорення продумую наперед і вивчаю кожну з учнями протягом місяця. Учні знають з чого я почну урок , яку мовну ситуацію будемо обговорювати і готуються до неї. В кінці місяця я оцінюю знання та навички учнів з цієї ситуативної теми. Протягом місяця у кожному класі обговорюється одна й та ж ситуація, але з елементами ускладнення у старших класах.

ІІ. Інтерактивні методи навчання в роботі з лексичним матеріалом
Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу

Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог.
Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.
Інтерактивні методи навчання передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

Правила організації інтерактивного навчання:
1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;
2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;
3. Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у малих групах;
4. Учнів під час використання інтерактивних методів навчання не повинно бути більш 20 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;
5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.
Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують:
80% того, що висловлювали самі;
90% того, що робили самі.

Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.
Останнім часом учителі іноземної мови змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання іспитів до вузів, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики. При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.

На жаль, в діючих шкільних підручниках домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони є легшими для виконання й контролю, але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в суб’єкт навчального процесу
В плані реалізації практичних цілей навчання іноземній мові школярі повинні оволодіти основними видами мовної діяльності: говорінням, аудіюванням, читанням - як способами здійснення спілкування в межах, визначених програмою.

Спілкування здійснюється на основі інформації. Отже, один із важливих способів підвищення ефективності уроку - посилення його комунікативної і пізнавальної направленості. Шлях до цієї мети - безпосереднє практичне користування мовою. Я стараюся орієнтувати учнів при виконанні вправи не на проговорювання, а на говоріння, коли у того, хто говорить є визначене мовне завдання.

Дуже важливим фактором в цьому плані служить мобілізуючий початок уроку - мовна зарядка. Вона є одним із важливих засобів розвитку ініціативної мови учнів. На своїх уроках використовую різні види мовної зарядки:
1) розповідь вчителя або просто фразу-стимул;
2) розповідь (в грамзапису) з наступним обговоренням її;
3) бесіда про події в країні та за рубежем;
4) бесіда за картиною з нерозгорнутою ситуацією;
5) факти із конкретного життя класу, учнів.

Наприклад, розповідаю, як я провела літо . Учні ставлять багато запитань. Їм цікаво, що вони помінялись ролями з учителем і мають право запитати про те, що їх цікавить. Або, наприклад, семикласникам пропоную фразу-стимул: Ich liebe den Frühling. Der Frühling ist die beste Jahreszeit. Der Frühling ist schöner als der Sommer.
Учні, використовуючи формули згоди чи незгоди, висловлюють свою точку зору, обгрунтовуючи її.

Z. B.:
Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. Der Sommer ist schööner als der Frühling. Das Wetter ist besser als im Frühling. Wir gehen zum Fluβ, um zu schwimmen und zu badеn. Wir gehen in den Wald, um Beеren zu sammeln.
Meiner Meinung nach ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Die Blätter an den Bäumen sind rot, gelb, grün, braun. Man nennt den Herbst \"der goldene Herbst\". Obst und Gemüse sind reif. Auf dem Lande ist es besonders schon.
Під час мовної зарядки відпрацьовуються структури, які вивчаються на даному етапі або повторюються вже вивчені раніше.

Наприклад, на урок в V клас приношу гарну сумочку і прошу учнів відгадати, що в ній є. Відпрацьовується питальна форма дієслова. Цей прийом не надоїдає учням. Дуже захоплює школярів робота з малюнками із нерозгорнутими ситуаціями.
Наприклад: на малюнку зображена дівчина, яка сидить на лавочці в парку. Ось як описують цю ситуацію учні 6 класу:
Auf diesem Bild sehe ich ein Mädchen. Es heiβt Inna. Inna ist ein schönes Mädchen. Innas Haar ist hell, die Augen sind blau. Das Mädchen ist nicht hoch von Wuchs. Innas Kleid ist modern und schön. Meiner Meinung nach ist Inna Schülerin der 8. Klasse.
Дуже важливо використовувати на уроці конкретні факти із життя країни, школи, самих учнів. Для розвитку ініціативної мови школярів обов'язково використовую події, які відбуваються в країні. По черзі звертаюся до учнів, стимулюю їх до вживання в мові формул згоди, незгоди, заперечення, уточнення. Зав'язується невимушена роз мова.

Втягнення всіх учнів в активну роботу на уроці - це важливий резерв підвищення його результативності. Використання на заняттях різних режимів (учитель-клас, учень-клас, учень-учень, учень-учень-учень-ланц.) сприяє активізації діяльності всіх учнів.

Я приношу на урок фотографії своїх друзів, листи, які я одержую і т.д. Учні розпитують мене про мій дім, про те як я провела вихідні дні і т.д. Найчастіше я використовую на уроках парну і групову форми роботи. Це позволяє втягнути в активну мовну діяльність всіх учнів класу, забезпечити оперативний контроль за роботою кожного, ефективного керувати діяльністю всього класу.

Роботу в парах і групах організовую, виходячи із певних завдань по оволодінню яким-небудь видом мовної діяльності, найчастіше по оволодінню діалогічної та монологічної мови. При проведенні групової роботи ділю клас на групи по 3-4 учні. В кожну входять учень-консультант, два середніх учнів і слабкий учень. На початку роботи всі групи прослуховують діалог-зразок. Потім групи працюють самостійно. Я ходжу по класу і допомагаю дітям, при цьому не підказую, а використовую мовний зразок. Час від часу склад груп міняю, щоб учні не привикали до постійних співрозмовників. Працюючи над монологічною мовою теж поділяю клас на групи. На початку учень-консультант описує малюнок, потім просить слабшого учня описати його, середньому пропонується інший малюнок. Можна організувати роботу по-іншому. Учні в групі по черзі описуються малюнок, а потім один з них робить повідомлення, інші стараються доповнити розповідь свого товариша.

Різноманітні ситуації створюю і з допомогою засобів наочності і з допомогою різного виду завдань на карточках. Наприклад, у 8 класі при вивченні теми "Подорож" я даю групам різні завдання: перша група старається доказати, що найкращий вид подорожі - літаком, друга - поїздом, третя - автобусом, четверта надає перевагу походам і т.д. Кожний групі дається карточка із завданням і ключовими (опорними) словами. Для груп або для роботи в парах потрібно пропонувати учням цікаву ситуацію, наближену до реальної. Наприклад, я говорю шестикласникам \"На канікули до вас приїхав друг із Києва, познайомте його із своїм селом". Діти охоче виконують завдання.

Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного спілкування. Можливість говорити не від свого імені, а від імені персонажу, роль якого грає учень, позволяє звільнитися від страху бути смішним, від стидливості, тривоги. А саме страх, як відомо, формує психологічний бар'єр, який сковує школярів, створює емоційну напругу. Розподіл ролей - важливе педагогічне завдання: слід враховувати інтереси дитини, його психологічні особливості і т.д.

При груповій і парній роботі часто використовую ігрові ситуації і рольові ігри. Наприклад, в 6 класі, працюючи над темою \"Робочий день\" ділю клас на групи (мати, дочка, бабуся, внук). Дається завдання: ти в ролі мами, пропонуєм дочці прибрати квартиру і перелічуєм, що треба зробити (Bitte, bringe die Wohnung in Ordnung: fege den Fußboden, wische Staub, gieβe Blumen, wasch das Geschinr ab!); ти в ролі дочки погодуєшся виконати прохання, перелічуючи, що треба зробити (Schon! Ich mache das! Ich werde also den Fuβboden fegen, Staub wischen, Blumen gieβen і т.д.). Учні VII-VIII класів теж охоче грають. При цьому стараюсь створити ситуації, максимально наближені до реальних. Наприклад, в VII класі розігрується сценка "Біля газетного кіоску", "В бібліотеці", в VIII класі - "В універмазі", "В книжковому магазині" і т.п. Наведу приклад рольової гри по темі "Подорож". Група заздалегідь поділена на дві підгрупи. Перша підгрупа - іноземні туристи, друга - представники нашого села. Кожен учень із першої підгрупи повинен заздалегідь продумати свою роль: назвати ім'я, професію, місто і т.д., підготувати питання жителям нашого села. Учні другої підгрупи розповідають про своє село, відповідають на питання.

Дуже важливо пам'ятати про індивідуалізацію процесу навчання мовній діяльності. При цьому я враховую ступінь підготовленості учня на даному етапі, зважаю на його настрій в даний момент, знаючи чим він цікавиться, захоплюється. Здібним учням я даю індивідуальні завдання на уроці або перед уроком: підготовити розповідь, продумати питання і т.д. Саме вони найчастіше готують повідомлення про події в світі і проводять мовну зарядку. Наприклад, ведучи бесіду про Київ із сильним учнем, даю додаткові тексти про Київський університет, про метро, про музеї і т.д.

Слабшим учням даю карточки з індивідуальним завданням, наприклад, по темі "Подорожі": Ich war im Sommer in Kyjiw. Ich bin nach Kyjiw mit dem Zug gefahren. Die Fahrt war interessant usw. На протязі двох-трьох уроків такий учень складає розповідь про подорож. Завдання дається на певному етапі уроку і займає 5-7 хвилин.

В своїй роботі стараюсь використовувати всі компоненти НМК, різні технічні засоби навчання: мультимедійні проекти, комп’ютерні програми. Це сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу. Активізацію процесів сприйняття і засвоєння матеріальної основи спілкування. відкриття нових резервів його мотивації, розвиток адекватних форм колективної взаємодії стають досягненням кожного вчителя іноземної мови.

Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках німецької мови виховують особистість і готують її до реального життя.

ІІІ. Гра як ситуативна мовленнєва вправа
Про навчальну функцію гри вже давно відомо. Використовуючи гру як засіб навчання,багато видатних педагогів справедливо відзначали, що вона має великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи сприяють створенню на уроці доброго психологічного клімату та активізують діяльність учнів.

У грі найбільш повно, а інколи несподівано виявляються здібності дитини. Використання ігор на уроках німецької мови також не нове. Практика показує, що ігри найчастіше служать розважальним моментом на уроці, і використовують їх скоріше для того, щоб зняти втому учнів, або як розрядку. Я розглядаю гру як варіантно-ситуативну мовленнєву вправу, в ході якої учні отримують досвід мовленнєвого навчання. Тому гра не тільки повинна займати важливе місце на уроці, а й може бути його стрижнем. Гра ні в якому випадку не повинна протиставлятися «основній» частині уроку. Треба прагнути того, щоб ігровий елемент був присутнім на всіх етапах уроку й створював загальну ігрову атмосферу. Гра допоможе учням побороти сором’язливість, тобто психологічний бар’єр, та повірити у свої сили. Гра під силу всім, навіть слабше підготовленим учням не буде складно вивчити один - два мовленнєві зразки. Більше того, недостатньо підготовлений у мовному відношенні учень може проявити спритність та кмітливість. А це не менш важливо, ніж мовні навички. Почуття «рівноправ’я», атмосфера захоплення та радості, відчуття посильності завдань, які пропонуються правилами гри, — усе це створює для учнів сприятливу атмосферу, що, безперечно, впливає на результати навчання. Гру можна проводити не лише з учнями молодших класів. Вона може позитивно впливати й на учнів середніх, старших класів. Їм можна запропонувати рольові ігри на більш складному граматичному матеріалі, а також ігри, які тренують мовленнєві навички. Обирає гру завжди вчитель, тільки він може вирішити, що корисно для певного класу. Не можна залишати ігри учнів на самоплив, адже не всі діти охоче додержують правил. Контроль учителя буде підтримкою тим учням, які зацікавлені вести гру, досягти успіху в розв’язанні ігрового завдання через подолання труднощів, пов’язаних з додержанням правил. Звертаючись до гри як до засобу педагогічного впливу, важливо зберегти притаманну їй самостійність, невимушеність, творчий характер.

У своїй практиці я часто вдаюся до застосування не стільки гри як здебільшого ігрових моментів. Така форма не може бути повністю передбачувана і прогнозована. Ситуації на уроках, поведінка учнів, рівень підготовленості до того чи іншого уроку диктують потребу в застосуванні ігрових моментів. А іноді зовсім спонтанно придумується нова гра, яка подобається дітям, вони виступають як співавтори і пропонують удосконалені правила гри. Спостерігаю за дозвіллям учнів і продумую німецький варіант гри, яку діти вже знають і полюбляють грати на рідній мові.

Навчання – це важка робота, а уміле застосування гри та її елементів учителем на уроці дозволяє зробити цю роботу цікавою та невимушеною.

IV.Активізація мовних зразків за допомогою елементів дискусії
Відомо , що в дискусії народжується істина . Наявність та організація аргументованої суперечки на всіх рівнях суспільного життя неминуче приводить до прогресивного рішення будь-якої проблеми. Дискусія може бути дієвою лите за умови ретельної підготовки до неї, з правильно підібраними аргументами та з дотриманням чітких правил ведення дискусії.

Тому саме в школі ми повніші готувати дітей вести ділові , політичні, господарські та інші дискусії. Кожен предмет може використати метод дискусії як форму організації уроку.

Що стосується предмету іноземної мови, то тут безмежне поле для використання дискусійних елементів і надзвичайно велика користь.

Елементи дискусії я ввожу для учнів на уроках протягом вивчення теми .Для цього підбираю аргументи та контраргументи, які пропоную учням використовувати у мікродіалогах. Крім цього пропоную учням для опрацювання вирази для ведення дискусії типу : я сумніваюсь , я переконаний , ви не праві, я не згідна, це не так та ін. Ці вирази можна застосовувати при обговоренні будь-якої теми.

Я застосовую також дискусійний метод як форму організації уроку на підсумкових уроках з теми. Для цього розробляю уроки за принципом поділу класу на дві групи. Кожна група повинна за допомогою аргументів та дискусійних виразів довести правильність того чи іншого висловлювання. В кінці уроку виступаю з узагальненням сказаного , називаю переваги тих, хто краще справився із завданням.

Неодмінним вважаю також використання у дискусії форм ввічливого звертання та емоційно оцінювальних реплік, які подаю для вивчення також заздалегідь.
Учням подобаються такі уроки . А я переконана, що вони мають практичну спрямованість і допомагають у засвоєнні лексичного матеріалу.

V. Використання комп’ютерних технологій для розвитку навиків мовленнєвої поведінки
Згідно з чинними програмами, оволодіння школярами іншомовним спілкуванням у межах навчального предмету “Іноземна мова” передбачає формування в них певного рівня мовленнєвої компетенції, яка визначається як сукупність таких мовленнєвих умінь школярів:
- здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування;
- розуміти основний зміст автентичних текстів;
- фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію.

Основним засобом навчання іноземній мові у школі є підручник. Але він
один не може забезпечити випускникам сучасної школи досягнення цілей навчання та рівня володіння німецькою мовою, визначеного державою. Учителі на уроці та для позакласної роботи додатково використовують робочі зошити, книжки для читання, тестові завдання та ін. Необхідними є також додаткові матеріали для фонетичних вправ та аудіювання, відео матеріали.

Якщо навчальний план класу складений за суспільно-гуманітарним профілем, то з варіативної частини виділено одну додаткову годину для посиленого вивчення німецької мови. Цю годину я використала для спецкурсу, який назвала «Актуальна німецька» . Календарно-тематичне планування розробила на основі підручника Themen aktuell 1 . Заняття проходять у комп'ютерному класі. При наповнюваності класу 20 учнів і при наявності 10 комп'ютерних місць за одним комп'ютером працюють 2 учні.

Всі теми вводяться діалогами, що є наближеними до реальної ситуації .Учні мають можливість прослуховувати їх декілька разів, повторювати репліки та опрацьовувати їх різними способами: інсценування з допомогою «суфлерів», відтворення послідовності реплік, розподіл реплік між учасниками діалогу, заповнення таблиць інформацією з діалогів. Всі види роботи супроводжуються озвученим текстом, фотографіями, малюнками та анімацією. Програма курсу передбачає можливість самоконтролю. За допомогою кольорових та звукових сигналів учень контролює кожну виконану дію.

Розуміння текстів для аудіювання та читання відбувається за допомогою вправ , що націлюють учнів на сприйняття ключових фраз. Кожна з таких вправ має функцію самоконтролю.

Навчання письма проходить паралельно із засвоєнням лексики та граматичних явищ. Учні набирають на клавіатурі пропущені слова, виправляють допущені помилки у написаних словах, вибирають правильний варіант написання слова чи пишуть його по буквах, які озвучує диктор. І знову колір і звуковий сигнал оцінює правильність виконаного завдання.

Учням подобаються такі уроки, помітно зріс інтерес до вивчення німецької мови, сильніші учні вдосконалюють свої знання, а слабші мають непогані результати , а відповідно і більшу впевненість у своїх силах.
Моя роль як учителя на таких уроках полягає в тому, щоб пояснити зміст завдання, спосіб його виконання . Я контролюю темп роботи кожного учня , коригую обсяг виучуваного матеріалу залежно від рівня знань та здібностей учнів, розподіляю час для роботи над вивченням окремих розділів теми. Кожний урок починається з повідомлення теми та мети уроку, з пояснення способів її досягнення та з визначення обсягу навчального матеріалу.

Даний курс факультативних занять може бути використаний учителями як у школі ІІ так і ІІІ ступенів.

Навчання відбувається шляхом поєднання самостійної роботи учнів з матеріалом на мультимедійному диску та спрямовуючої і корегуючої діяльності учителя.
Умовно кожне заняття можна поділити на три частини:
1. Повідомлення теми та мети уроку та роз’яснення типу вправ, що будуть опрацьовані.
2. Самостійна робота учнів за комп’ютерами.
3. Підведення підсумків та узагальнення вивченого на уроці.
Підчас самостійної роботи учнів за комп’ютером учитель контролює діяльність кожного учня, визначає індивідуальну кількість завдань для виконання і допомагає зрозуміти зміст завдань.

Факультативний курс «Актуальна німецька» розроблений на основі підручника Themen aktuell 1 видавництва Hueber, до якого додається СD для мультимедійних вправ . Він розрахований на 1 рік навчання , по 1 год. в тиждень. 7 тем для повсякденного ситуативного спілкування вміщують по 5 занять. Кожне 5-те заняття – узагальнююче повторення та тестовий контроль. Тут доцільним та ефективним є також використання комп’ютерної програми «Тест», де заздалегідь вчителем набрані слова, вирази та мовні зразки з теми, що вивчається.
У основу програми спецкурсу з німецької мови «Актуальна німецька» покладено вимоги Державного стандарту в галузі «Мовна освіта» та основні положення Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Спецкурс «Актуальна німецька» призначений для учнів загальноосвітніх шкіл. Тематика та комунікативне спрямування запропонованого навчального матеріалу відповідає вимогам Програми з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів

Головне завдання курсу - допомогти вчителю та учням оволодіти німецькою мовою на рівні повсякденного спілкування .
Дидактичні принципи, які покладені в основу навчальних вправ, спрямовані на досягнення ефективного розвиваючого навчання, на оволодіння основами знань, на формування навичок і розвиток умінь.

Навчальний процес насичений мовленнєвими вправами, що є важливим фактором практичного володіння іноземною мовою. Робота з оволодіння мовним матеріалом завершується показом його практичного використання в ситуативних діалогах, у вирішенні комунікативних завдань після прослуханого. В лексичних та граматичних вправах активізується використання основних мовних зразків. В учнів розвиваються навички їхнього розпізнавання і доречного вживання у мовленні.

Розширення обсягу продуктивного і рецептивного словника учнів відбувається через накопичення різноманітних лексичних засобів. До лексичних одиниць, засвоєних у попередні роки, додаються нові, які включають сталі словосполучення, оціночну лексику і репліки-кліше мовленнєвого етикету, що відображають культуру Німеччини.

Заняття спецкурсу «Актуальна німецька» мають розвивальний і виховний характер навчання. Вони розвивають творчу активність і виховують самостійність учнів за умови керуючої ролі вчителя. Основними позитивними характеристиками його є: наочність, автентичність, зв’язок навчання з життям і практикою, доступність навчання, можливості для самоконтролю.

Використання мультимедійних засобів при вивченні іноземної мови - це форма навчання, яка передбачає розвиток навичок та уміння самостійно набувати знання, а центром уваги тут є особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей.

Навчальний процес організований, спрямований і реалізований так, щоб учні оволоділи необхідним мінімумом знань і набули відповідних навичок та вмінь для використання німецької мови як засобу спілкування в межах тематики, передбаченої програмою спецкурсу. Учням пропонують найуживаніший лексичний, фонетичний і граматичний матеріал та найуживаніші мовленнєві зразки, оволодіння якими дає їм змогу здійснювати комунікативну практику.

Матеріал спецкурсу «Актуальна німецька» формує соціокультурну компетенцію в навчанні іноземної мови. Використання соціокультурного компонента відбиває реальні потреби учнів в отриманні знань, пов’язаних з організацією культурних зв’язків з носіями мови, а це сприяє формуванню мотивації до вивчення іноземної мови.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (97)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше