» » » » Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу
Інформація
  • Переглядів: 3549
  • Автор: admin1
  • Дата: 28-09-2011, 14:56
28-09-2011, 14:56

Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Іноземні мови

Обираючи підручник як засіб навчання, слід перш за все звернути увагу на те, чи рекомендовано даний підручник Міністерством освіти і науки України, чи дотримано загальнодидактичних і методичних вимог, а саме наскільки повно реалізовані такі компоненти:
- основна стратегія підручника (комунікативна методика, що дає можливість реалізувати потребу учнів у спілкуванні);
- форми та способи презентації мети і завдань навчання іно¬земної мови, їх співвідношення з вимогами програми (чи всі розділи програми достатньо розкриті у підручнику, чи рівномірно розподілений матеріал між розділами, чи існує послідовність викладу матеріалу, наскільки чітко сформульовані завдання, чи легко звертатися до матеріалу, вивченого раніше);
- мотивація навчальних дій учнів: форми та способи стиму¬лювання до виконання передбачених у підручнику вправ і завдань (чи є можливість спланувати роботу у необхідних взаємозв’язаних аспектах для вивчення і закріплення матеріалу, повторення, систематизації, самостійної роботи під керівництвом вчителя, використовувати фронтальну (фонетичні вправи) та групову форми роботи, роботу у парах.
- індивідуалізація навчання: форми, способи і засоби, що забезпечують виконання мети і завдань навчання за умов участі у навчальному процесі різних індивідуально-особистісних типів учнів (чи передбачено використання різних каналів - слухового, зорового, мовленнєво-моторного, рухового - у процесі презентації нового навчального матеріалу відповідно до різних типів сприймання);
- способи семантизації нового навчального матеріалу (коментар, переклад, контекст, демонстрація, унаочнення) у відповідності до різних типів пам'яті учнів;
- рівень актуальності, науковості, адекватності та інформаційної достатності навчальних матеріалів, уміщених у підручнику; дидактична та методична доцільність ілюстрацій, таблиць, схем, довідників, таблиць, їх достатність і доцільність ;
- наявність у підручнику матеріалів, які сприяють реалізації виховної, освітньої та розвивальної мети навчання (чи передбачає підручник систему диференційованих вправ і завдань, які враховують різний рівень розумової діяльності учнів, різний рівень зацікавленості учнів у тому чи іншому виді навчальної діяльності;
- здатність підручника до використання в умовах самостійної діяльності учнів;
- відповідність підручника віковим особливостям учнів, їхнім інтересам і схильностям (чи у ньому реалізується особистісно-орієн¬тований підхід до учня, чи запропоновані вправи підручника дають можливість учням оволодівати мовним та мовленнєвим матеріалом через особисту діяльність, через виконання різних видів ігрових і комунікативно-спрямовуючих вправ);
- структура підручника: чіткість, доступність, прозорість, за¬вершеність компонентів, їх взаємозв'язок, організація тематичних циклів підручника: спів-відношення всіх компонентів, взаємозв'язок, логічність, способи досягнення мети і завдань навчання і функціональність усіх видів діяльності;
- автентичність навчальних матеріалів підручника, відповідність його мови сучасним нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається;
- наявність у змісті підручника засобів, що сприяють форму¬ванню соціокультурної компетенції ( чи запропонований мовний та мовленнєвий матеріал дає можливість сформувати в учнів необхідні види компетенцій, закласти основу формування соціокультурної компетенції);
- функціональне навантаження змісту окремого уроку (параграфа) підручника, його цільове спрямування, логічна завершеність уроку (чи вказані завдання дають можливість розвивати та формувати у учнів вміння аналізу та синтезу, спонукають до логічного мислення, сприяють самостійному мисленню, чи змодельоване реальне спілкування, якою мірою уроки орієнтують учня та вчителя на спілкування, роблять їх партнерами, дають можливість використовувати мовні зразки;
- форми і способи здійснення контролю над рівнем оволодіння учнями іноземною мовою; види і об'єкти контролю, їх доцільність і ефективність;
- доцільність та якість навчального комплексу (книги для учня - власне підручник, книги для вчителя, робочі зошити, книги для самостійного читання, посібники для навчання аудіюванню, граматичний довідник, тести для визначення рівнів оволодіння мовою і мовленням, аудіо- й відеоматеріали, словники тощо), його доступність для розв'язання мети і завдань навчання;
- якісне поліграфічне виконання.

Проте це не означає, що вчитель має виконува¬ти на уроці лише види діяльності, запропоновані підручником. Підручник не може на 100% забезпечити на¬вчальний процес вправами і завданнями. Частину їх повинен доби¬рати вчитель або робити це відповідно до умов навчання на уроці.

Учитель має адаптувати свою мовленнєву діяль¬ність іноземною мовою до можливостей розуміння її учнями різних рівнів навченості, передбачаючи поступове розширення кола цих можливостей, скеровувати процес оволо¬діння учнями іноземною мовою як засобом міжкультурної комуні¬кації, забезпечувати їх раціональними видами діяльності, що сприя¬ють формуванню відповідних умінь.
Отже, професійно важливими для вчителя іноземної мови є вміння педагогічно, психологічно і методично доцільно організову¬вати свою професійну діяльність, спрямовану на формування в учнів навичок міжкультурного спілкування іноземною мовою. Ці вміння умовно можна диференціювати на чотири групи:
1) уміння пізнавати особливості особистості учня, враховувати їх у процесі навчання і співвідносити з умовами, у яких відбувається оволодіння іноземною мовою;
2) уміння, пов'язані з плануванням мовленнєвого спілкування у навчальних умовах, що передбачає здатність учителя раціонально використовувати на уроці не тільки підручник як основний засіб на¬вчання, але й інші засоби, які сприяють ефективній організації на¬вчального спілкування, активно впроваджувати творчі, інтерактивні види діяльності, що активізують процес навчання;
3) уміння виконувати обсяг спланованої діяльності у навчаль¬ному процесі, чому сприяє не тільки раціонально розподілений час уроку, але й створений учителем відповідний психологічний клімат, який дозволяє учням розкривати свої індивідуальні можливості, роз¬вивати власну емоційну сферу, творчість, когнітивні здібності, уміння соціальне взаємодіяти з іншими у процесі навчання;
4) уміння критично оцінювати та аналізувати результати влас¬ної педагогічної діяльності, робити відповідні висновки та знаходи¬ти шляхи і способи її вдосконалення.

Відомо, що процес навчання іноземній мові, як, зазвичай, й інших предметів, передбачає взаємну діяльність учителя й учнів, а також учнів між собою. Уміння вчителя раціонально організовувати педагогічне спілкування з учнями значною мірою визначає ефектив¬ність навчального процесу.

Важливо у цьому процесі спільної діяльності визначити місце підручника: він повинен не тільки виконувати функції засобу на¬вчання, але й засобу управління процесом співпраці, надаючи йому форми якомога близької до процесу реального спілкування.

На кожному уроці дії вчителя та учнів мають бути адекватними меті навчання іноземній мові у середній школі. Не зовсім методично виправданими форми організації уроку, коли щоразу (або у переважній більшості) він розпочинається з фонетичної зарядки (на початковому етапі), або з мовленнєвої зарядки на подальших етапах вивчення мови. Ці види діяльності будуть ефективними на уроці, якщо вони виконують комунікативну функцію і, логічно, як компонент доповнюють усю структуру уроку. На початковому етапі вивчення мови (особливо у перший рік навчання) одне з пріоритетних завдань - сформувати в учнів фонетичні навич¬ки, використання відповідних видів діяльності є цілком виправданим, проте вони не обов'язково мають проводитися лише на початковому уроці і не бути автономними у його структурі.

Весь процес навчання іноземній мові - це процес, пов'язаний із навчанням як вимови, так і мовлення, і протягом цього процесу постійно має місце як фонетична, так і мовленнєва зарядка під педагогічно доцільним керівництвом учителя. То ж чи доцільно штучно виокремлювати ці види діяльності, надаючи їм статусу окремого автономного компоненту уроку? Усі компоненти уроку повинні бути взаємопов'язані і проводитись у контексті комунікативної діяльності. Для того, щоб дії, які виконують учні на уроці, не сприймалися ними як формальна процедура, вони мають бути вмотивованими, а дії вчителя мають забезпечувати ситуативну обумовленість і комунікативну цінність усіх висловлювань учнів. А відтак, учні повинні знати, у яких ситуаціях реального іншомовного спілкування їм знадобиться той чи інший вид діяльності, що засвоюється на уроці. Лише за таких умов організація навчання іноземній мові у школі сприймається не як формальний процес, а як продуктивна і цілеспрямована діяльність з метою оволодіння важливим засобом міжкультурного спілкування, а підручник відіграє роль ефективного механізму реалізації такої діяльності.


Література:

1. Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможные формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе. Иностранные языки в школе.- 1991.- № 2.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К. Ленвіт, 2003р. – 261с.
3. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком. Иностранные изыки вшколе. – 1985.- № 5
4. Коростелев В.С. Обучение иноязычному общению на начальном этапе. Иностранные языки в школе.- 1992.- № 1
5. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи. Іноземні мови. - 1996.- №3-4.- с.118-123.
6. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови. Перекл. та адаптація Л.В.Биркун.- Oxford University Press, 1998.- 48 с.
7. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ: Ленвіт, 2001.- 326с.
8. Науково-методичний журнал “Іноземні мови”.- К.Ленвіт (усі номери).
9. Науково-методичний вісник Чернівецького ОІППО, випуск №2 Іноземні мови.- “Черемош”, 2004. – 233с.
10. Редько В.Г. Об’єкти експертної оцінки шкільного підручника іноземної мови.
11. Редько В. Г. “Hola” розпочинає та перемагає (Концепція підручника для оволодіння іспанською мовою у середніх навчальних закладах)- Іноземні мови у навчальних закладах . 2002 . № 1-2
12. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe, Education Committee. – Strasbourg. 1998. – 224p
13. Bleyl Werner- Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel, 2000
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2018 (67)
Листопад 2018 (243)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)
Липень 2018 (106)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше