Інформація
  • Переглядів: 2257
  • Автор: Moderator
  • Дата: 20-08-2012, 09:22
20-08-2012, 09:22

На допомогу педагогу

Категорія: Географія / Новини

В.Ю.Туряк,
методист НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Географічна освіта у загальноосвітній школі покликана сформувати систему раціонального мислення і поведінки людини в умовах цілісної природничо-наукової картини світу.
Сьогодні у сфері шкільної географічної освіти вчитель має передбачити, в першу чергу, поліпшення її якості, як пріоритетного напрямку державної політики в галузі освіти, створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина країни. Такий соціальний вибір зумовлений тим, що в сучасному високотехнологічному суспільстві якість освіти є необхідною умовою у забезпеченні високого рівня життєвої та професійної компетентності людини, яка б задовольняла потреби особистості, суспільства і держави в цілому.
Основною формою організації навчання в загальноосвітніх закладах є урок. Він посідає центральне місце у процесі формування системних знань, у відпрацюванні та застосуванні взаємопов’язаних умінь і навичок, розвитку здібностей, набуття досвіду діяльності і спілкування. Це обумовлює прагнення теоретиків і практиків створити і впровадити такі технології уроку, які дозволяють ефективно вирішувати завдання освіти, розвитку і виховання. Тому уроки географії мають бути спрямовані на розкриття практичного значення цієї науки в житті людини. Особливу увагу вчителю слід приділяти вибору форм і методів навчання, і саме тих, що розвиватимуть пізнавальну самостійність учнів. Завдання, пов’язані із засвоєнням знань, формуванням умінь і навичок, значною мірою вирішуватимуться в ході самостійної роботи, яка сприяє підготовці учнів до життя, до поведінки в природі і суспільстві. Все більше уваги потрібно приділяти розвитку здібностей, пам’яті, мові, уяві, мисленню, особистісних якостей, а також досягненню емоційного ставлення до всіх цінностей, які втілені в ході освоєння географії.
У даний час центром навчального процесу є учень. Це становить основу особистісно-орієнтованого навчання, яке надає школяреві можливість реалізуватись у навчальній діяльності та навчальній поведінці, спираючись на свої здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб’єктивний досвід. Сутність особистісно-орієнтованої педагогіки полягає у ставленні до виховання як до особистості, так і до суб’єкта освітнього процесу. В цих умовах постає необхідність розглянути можливі шляхи вдосконалення змісту уроку. Так, змістовий компонент уроків географії повинен передбачати відбір знань про сучасну картину світу: світоглядні ідеї, фундаментальні знання, теорії, закономірності, що відображають логіку розвитку суспільства та його взаємозв’язки з природою та економікою. Вони складають основу світогляду учнів. Особливе місце тут посідають причинно-наслідкові зв’язки, які характеризують особливості систем, а також закономірності, на яких ґрунтуються відповідні галузі знань і які потенційно можуть бути застосовані в різних сферах практичної діяльності людини. Ці знання є універсальними і можуть конвертуватися в соціальні навички.
Орієнтація географічної освіти на компетентнісний підхід робить акцент на практичну складову шкільної дисципліни, оскільки її зміст лежить в основі формування ключових компетенцій як освітніх результатів. Тут першочерговим завданням поруч із оновленням змісту освітніх технологій, провідне місце займає практична спрямованість географії, що можлива через впровадження різноманітних практичних робіт. Пріоритетною метою організації практичних робіт на уроках географії є закріплення і поглиблення набутих учнями теоретичних знань на практиці та розвиток певних умінь і навичок, які є важливими для формування інформаційної, соціальної та життєвої компетентності школярів.
Основними завданнями практичних робіт з географії у 6-11 класах є формування умінь та навичок: правильно користуватися географічними приладами; працювати з географічними та контурними картами; розв’язувати географічні задачі; виявляти загальні географічні закономірності; встановлювати наявні причинно-наслідкові зв’язки та залежності; робити висновки й складати прогнози; характеризувати та порівнювати географічні об’єкти і явища за типовими планами; працювати з додатковими джерелами географічної інформації; аналізувати фактичні матеріали та обробляти статистичні дані.
Для ефективної організації та проведення програмних практичних робіт на уроках географії в сучасній школі вчителю необхідно чітко усвідомити її мету й завдання й дотримуватись запропонованих методичних рекомендацій та порад. Кожна практична робота з географії має свою специфіку щодо її виконання і потребує від учителя відповідної попередньої підготовки. При цьому слід учителю враховувати вікові особливості школярів, рівень підготовки класу, сформованість в учнів тих чи інших прийомів навчальної діяльності, наявну матеріально-технічну базу кабінету географії. Більшість практичних робіт організовується та проводиться в кабінеті географії. Винятком є роботи, в яких передбачено завдання на місцевості. В окремих випадках, якщо учні за браком часу не встигли виконати запропоновані завдання на уроці або завдання, що стосуються позначення регламентованих програмою об’єктів географічної номенклатури на контурних картах, школярам можна давати закінчити їх дома. Бажано постійно (особливо у 8-10 класах) використовувати групові форми організації, які прискорюють виконання учнями запланованих завдань, надають вчителю можливість перевірити та оцінити їх результати безпосередньо на уроці. Щоб привчити школярів до логічної послідовності навчальних дій під час виконання практичних завдань, пропонуються типові плани для характеристики, аналізу або порівняння географічних об’єктів.
Алгоритм для виконання практичної роботи містить такі основні елементи: мета роботи (чітко визначена згідно з назвою); обладнання (враховуючи основні засоби навчання – чинні підручники та географічні атласи); перелік конкретних завдань (обов’язкових для виконання та додаткових, залежно від рівня підготовки учнів даного класу); зразки для оформлення результатів виконання практичної роботи на друкованій основі (узагальнені та порівняльні таблиці, контурні карти, заготовки для графіків, діаграм, схем, картосхем тощо); довідкові статистичні дані (для окремих робіт у формі таблиць); відповідні місця для написання учнями на основі виконаних завдань висновків та узагальнень.
Суттєву допомогу у роботі в цьому напрямку вчителям та учням надасть робочий практикум для учня, рекомендований для використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Необхідною складовою успішного навчання з географії є освоєння картографічної грамотності, і без перебільшення можна сказати, що знання карти для сучасної людини є не менш важливі, ніж комп’ютерні.
Карта є особливою і специфічною основою, що використовується поряд з текстовим викладом і в географічних дослідженнях, і в навчальній роботі, і при самостійному ознайомленні з географією певної країни чи району. Будь-який текст не може настільки зрозуміло і швидко пояснити взаємне розташування пунктів чи інших об’єктів, причому в будь-яких поєднаннях, як це відображає карта.
У навчальних програмах з географії завжди були та залишаються в наш час вимоги до картознавчої грамотності учнів усіх класів. Адже будь-яке поняття, уявлення, географічний об’єкт пов’язані з картою. Тільки карта дає просторовий образ території, тільки карта уможливлює одночасно і оглядати територію, і зіставляти в просторі властивості потрібних об’єктів. Карта сприяє розвитку комплексного (географічного) мислення учнів, забезпечуючи водночас формування географічних знань та вмінь.
Учні повинні навчитися аналізувати карту, порівнювати, узагальнювати і на основі знань, отриманих з карт, робити висновки про природу і господарство території, яка вивчається, виявляти зв’язки між явищами, закономірності географічного розташування об’єктів і явищ.
Однак у роботі з картою є цілий ряд недоліків:
­ вчителі в процесі навчання не систематично використовують усі необхідні карти;
­ чимало вчителів використовують карту лише для показу на ній розміщення географічної номенклатури. Такі вчителі відсилають учнів до карти лише для того, щоб «знайти», «показати», «подивитись» тощо. А учні відповідають: «тут», «в цьому місці» та ін. Учні таких учителів лише технічно запам’ятовують положення на карті географічних об’єктів, показують їх на карті, але цього явно недостатньо;
­ багато вчителів неповною мірою використовують карту як джерело географічних знань, засіб формування географічних понять, закономірностей, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо;
­ є вчителі, які самі недостатньо володіють навичками читання карти, через це і учнів не навчають читанню карти, в таких учителів учні погано знають і карту, і географію;
­ недостатню увагу приділяють учителі навчанню школярів прийомам роботи з картою;
­ відсутні ускладнення в формулюванні завдань від теми до теми, від класу до класу.
Методика навчання географії стверджує, що успішно оволодіти усім комплексом знань і вмінь, пов’язаних з ефективним використанням учнями карти в навчальних і практичних цілях, допомагає навчанню школярів роботи з картою.
Прийоми навчальної роботи, важливі для шкільного курсу географії, групуються за різними ознаками: за географічним змістом, джерелом знань, змістом розумових дій, за формою навчання. За географічним змістом – це прийоми, з допомогою яких здійснюється опис компонентів природи, населення і його господарської діяльності та ін.
За джерелами знань виділяють прийоми роботи з усіма засобами навчання (наочними посібниками): картами, картинами, підручником тощо.
Прийоми роботи за змістом розумової діяльності передбачають аналіз, порівняння, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення та ін. Ці прийоми є водночас і прийомами навчальної роботи, типовими для цього процесу вивчення географії, особливо порівняння і встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
Не менш важливе значення для поліпшення якості географічної освіти відводиться забезпеченню рівного доступу до якісної освіти. Саме у зв’язку з цим запроваджено в практику оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за допомогою державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного тестування з географії. Такі форми оцінювання, які проводяться на підставі однакових вимог і за однаковою процедурою, дають змогу одержати об’єктиву оцінку навчальних досягнень. Тому вчителі географії мають звертати увагу на підготовку випускників до такого оцінювання та активну роботу із використанням тестових технологій, переваги використання яких полягають у:
­ високій інформативності;
­ чіткій стандартизації процедури оцінювання, що створює однакові умови для всіх учасників і зменшує вплив на результат сторонніх факторів;
­ простоті і доступності у використанні;
­ однозначності системи обробки та інтерпретації одержаних кількісних показників;
­ репрезентативності завдань.
Окрім того, тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості знань, а й навчальні функції.
Враховуючи усі зазначені вище переваги тестових форм контролю, цей сучасний інструмент педагогічного оцінювання має стати дієвим засобом роботи кожного вчителя географії. Саме тому виникає необхідність розвивати вміння і сформувати в учнів навички роботи з тестами.
Нині тестові завдання є одним з найпопулярніших методів перевірки навчальних досягнень учнів. Вони містяться у підручниках і навчальних посібниках (зошити для практичних робіт, зошити для тематичних робіт) з географії, широко використовуються під час поточного і тематичного оцінювання з географії та застосовуються у міжнародних й вітчизняних дослідженнях для оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних шкіл, зокрема у Міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти учнів четвертих та восьмих класів загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюється за проектом TIMSS.
Вивчення географії у всіх класах потребує більш ретельного аналізу ситуації з охорони природи та посилення екологічної складової у навчальному і виховному процесі при вивченні географії. Для цього в рамках діяльності ОБСЄ і потреби знаходження та підтримання розумної рівноваги між європейською економікою та європейською системою, потенціал яких не безмежний, змушує шукати різні шляхи покращення інформування і виховання підростаючого покоління. Пройшов експертизу і отримав гриф «Схвалено МОНмолодьспорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» посібник «Зелений пакет для школярів», матеріали якого доцільно використовувати для формування практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту. Національна система загальної середньої освіти отримала якісний продукт з питань охорони довкілля та сталого розвитку, важливою рисою якого є його міждисциплінарний характер. Посібник містить матеріали, що дозволяють учням розв’язувати життєві ситуації, приймати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчити бережно ставитися до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави.
Сучасний стан довкілля в Україні офіційно характеризується як кризовий. У зв’язку з цим виховання у старшокласників сучасного розуміння екологічних проблем, нового типу економіко-екологічного мислення, активної науково обґрунтованої позиції діяча є важливим завданням школи. Знання з економіки природокористування мають загальноосвітній характер, оскільки будь-який вид діяльності людини прямо чи опосередковано впливає на природне середовище, а отже, змінює його. Підростаюче покоління має право навчитися оцінювати зміни і наслідки цих змін.
Отже, курс за вибором «Економіка природокористування (автор О. Кравчук) для 11 класу є актуальним, його введення у зміст профільного навчання сприятиме формуванню суспільної думки щодо вибору екологічно безпечних шляхів розвитку країни в усіх суспільно-значущих напрямах. Зміст курсу є міждисциплінарним, теорія й практика життя у ньому тісно взаємопов’язані. Програма розрахована на учнів 11 класу протягом І і ІІ семестрів (70 годин – по 2 години на тиждень). Даний курс за вибором може бути запропонований учням універсального, географічного, економічного, екологічного та агрохімічного профілів, однокомплектних ЗНЗ, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням географії, екології, економіки і права.
Сьогодні можна стверджувати, що вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах непогано забезпечене методично: розроблені навчальні програми для профільного навчання, по кожному курсу діють декілька підручників та методичних посібників, робочих зошитів та практикумів для учнів, атласів, контурних карт, програмових електронних навчальних засобів, збірників різнорівневих завдань. На високому рівні проходять Всеукраїнські учнівські олімпіади, захисти наукових робіт у Буковинській малій академії наук, турніри юних географів.
Аналіз результатів участі команд в обласному етапі учнівської олімпіади з географії показав, що географія переможців ІІІ етапу розширюється. Крім учнів навчальних закладів м.Чернівців, призерами стали учні з навчальних закладів Глибоцького, Кельменецького, Кіцманського, Заставнівського, Вижницького, Сторожинецького районів та м.Новодністровська. На IV етапі Всеукраїнської оліміпади з географії у м.Харкові Чернівецьку область представляла команда з 4-х учнів. Призерами стали 3 учні – це учень 11 класу Кельменецького ліцею Телешман Віктор (нагороджений дипломом І ступеня), учениця 9 класу Кострижівської ЗОШ Заставнівського району Данилюк Юлія (нагороджена дипломом ІІ ступеня), учениця 8 класу НВК «Берегометська гімназія» Вижницькго району Метлушан Анфіса (нагороджена дипломом ІІІ ступеня). Такий результат значно підніме рейтинг Чернівецької області.
Вивчення географії у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися в основній школі за збірниками уже відомих учителям програм, а саме:
­ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка, 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006);
­ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (видавництво «Навчальна книга», 2005);
­ Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України (видавництво «Вікторія», 2008);
­ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.
Географічні курси вивчатимуться в уже традиційному порядку: 6 клас – «Загальна географія» (2 год на тиждень), 7 клас – «Географія материків і океанів» (2 год на тиждень), 8 клас – «Фізична географія України» (1,5 год на тиждень), 9 клас – «Економічна і соціальна географія України» (1,5 год на тиждень). Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». Основні підручники, що можуть бути використані при вивченні зазначених курсів – ті, що і в минулому навчальному році.
Вивчення географії у старшій школі на рівні стандарту, академічному та профільному забезпечується в процесі вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНмолодьспорту України: «Географія. 10 клас» (Г. Уварова, В. Пестушко. Ґенеза, 2010); «Географія. 10 клас» (С. Коберник, Р. Коваленко. Оберіг, 2010).
Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 годин (1,5 год на тиждень).
Організація профільного навчання з географії буде здійснюватися в 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень (авт. Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий) та підручниками «Географія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень» (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий), Генеза, 2010; «Географія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень» (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань), Генеза, 2011.
Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 годин на тиждень у 10-11 класах) й охоплює шість взаємопов’язаних розділів. Кожен розділ включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.
Вивчення географії на профільному рівні дозволяє максимально використовувати загальноосвітній і культурологічний потенціал географії як навчального предмета, дає можливість випускникам на основі системи географічних знань, умінь, навичок самовизначитися у мінливому навколишньому світі, продовжити освіту у відповідній галузі.
Географічні курси, які найбільш суттєво пов’язані з географічним профілем, представлені у збірнику програм «Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів» видавництва «Педагогічна преса».
Як і в основній допрофільній, для реалізації завдань профільного навчання, в школі важливими є картографічні знання.
Для підготовки до ДПА використовується «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Р.В. Гладковський, А.Г. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).
Перелік посібників, які можуть бути використані при вивченні географії, постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та розміщені на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надасть журнал «Географія та економіка в сучасній школі» МОНмолодьспорту, газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», журнал «Географія» (видавництво «Основа», Харків).скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (114)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше