» » » » Застосування методу проектів із залученням інформаційних технологій як засобу особистісно-орієнтованого навчання географії та економіки
Інформація
  • Переглядів: 7109
  • Автор: admin1
  • Дата: 29-06-2011, 10:35
29-06-2011, 10:35

Застосування методу проектів із залученням інформаційних технологій як засобу особистісно-орієнтованого навчання географії та економіки

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Географія

Корчинська А. В., вчитель географії ліцею №2 м. Чернівці


У сучасній українській освіті відбувається потужний процес пошуку і реалізації нових підходів до навчально-виховного процесу. Економічні, соціальні, екологічні зміни, інформатизація суспільства ставлять перед географічною освітою завдання, пов’язані з розвитком творчого мислення, продуктивної свідомої діяльності школярів як умови самореалізації в житті. А для цього мало отримати певну суму знань, учневі потрібно осягнути складну науку самостійного навчання, пошуку інформації, уміння застосовувати свої творчі здібності. Адже тільки творча особистість зможе сама обрати свій шлях у навчанні і реалізувати свій талант у практичній діяльності.

Вирішення проблеми розвитку в учнів самостійності, творчого відношення до справи, звички до навчання впродовж всього життя я вважаю доцільним покласти на метод проектів, тобто залучення учбових проектів в учбовий процес. В перекладі з латини „проект” означає „кинутий вперед”. Метод проектів складає основу технології проектного навчання, зміст котрого полягає в самостійному освоєнні школярами учбового географічного матеріалу і створенні конкретного продукту, що дозволяє учням пережити ситуацію успіху, самореалізації.

Метою використання метода проектів є самостійне осмислення учнями географічних проблем, які мають життєвий сенс для них. Працюючи над проектом, прагну навчати учнів оволодівати комплексом географічних умінь - пізнавальних, практичних, оціночних, основ взаємодії , вчу набувати нові знання, інтегрувати їх. Організація навчання географії методом проектів дає можливість школярам стати рівноправним членом творчого колективу. (додаток №1)

Використовую в своїй роботі досвід П.П.Блонського та С.Т.Шацького, О.Г.Стадник, О.Газатулліної, які активно використовують проектну методику в практиці викладання. Застосовуючи метод проектів, я спрямовую навчально-пізнавальну діяльність школярів на результат, що досягається завдяки розв’язанню практичних завдань або теоретичної проблеми.

В своїй роботі звертаю увагу на суттєву особливість методу - суб’єктивність школяра, діалогічність, креативність, технологічність і самодіяльність учнів, які виникають у процесі реалізації проектів.

Проекти, що створюються, носять як науково-пізнавальний, практико-перетворюючий так і комунікативний характер. Я пропоную учням як розв’язання теоретичних проблем так і практичних – результат готовий до використання: колекції, слайди, довідково-інформаційний матеріал „Країни світу. Невідоме поруч”, комплект умовних позначень з теми „Клімат”. З метою засвоєння змісту нового матеріалу, для переробки початкового плану і подальшої його реалізації, я рекомендую робити паузу в проектній діяльності учнів.(додаток №4)

Сутність досвіду полягає в проектуванні педагогічного процесу, як активної навчально-пізнавальної діяльності учнів, що спрямовується і базується на діагностиці рівня розвитку особистості, вивченні типу розумової активності й наступному доборі форм та методів навчання, що сприяли б її подальшому розумовому розвитку.

Головна ідея досвіду – створення умов для розумового розвитку учнів в умовах реалізації профільного навчання, формування в них інтелектуальних якостей, що дозволили б успішно продовжувати навчання та здійснювати подальшу практичну діяльність з обраного фаху.

Новизна мого досвіду полягає в нестандартному використанні проектної технології та поєднання з педагогічними інноваціями.. Невід’ємною частиною творчості з позиції діяльнісного підходу є впровадження в навчально – виховний процес :
- інтерактивних технологій;
- інформаційних технологій;
- роботи ліцеїстів на творчо-пошуковому шляху;
- тестових технологій та підготовку учнів до роботи в тестовому середовищі;
- внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків шляхом інтеграції географії з базовими дисциплінами.(додаток№2 ,3,8)

Реалізація проектної технології навчання дозволяє підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень всіх учнів, забезпечує комфортність , емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів, а також рівноправність стосунків в системі „учитель-учень” для розкриття, формування й реалізації інтелектуальних здібностей учнів.(додаток №11)

Застосовуючи метод проектів у навчально-пізнавальній діяльності, керуюся такими аспектами технології:
- мотиваційний аспект - відображає зацікавленість школярів проектом і їх уміння зацікавити клас за допомогою емоційної мови, яскравого оформлення отриманих результатів;
- ціннісний аспект - проявляється в особистій системі цінностей, орієнтованої на благо інших людей, оточуючого середовища;
- пізнавальний аспект - проектної технології відображає уміння оперувати науковим змістом, здійснювати міжпредметний перенос , прояв творчості при вирішенні проблеми;
- комунікативний аспект - визначається за уміннями учнів відстоювати свою думку, аргументувати, здійснювати обмін цінностями під час дискусії, надавати допомогу товаришам;
- організаційний аспект - проявляється в чіткості роботи за планом, в узгодженості діяльності всіх учасників групи, результативності при виборі;

Ці аспекти відповідає системі базового змісту навчального предмету географії та основ економіки з урахуванням профільного навчання.(додаток №8,9,10)

При вивченні теми «Населення України» (Соціальна і економічна географія України. 9 клас) створювався навчальний проект «Моя родина – частка України». Учні збирали інформацію про свої родини відповідно до змісту навчального матеріалу. Це дозволило закріпити знання з даної теми в процесі дослідження. Результати роботи відображалися у вигляді таблиць, діаграм, пірамід вікового та статевого складу, графіків та теоретичних висновків, які підводили підсумок. Проект виконувався послідовно, тобто частинами, тому не був обтяжливим для учнів, мав глибоке виховне значення. Підсумковий тематичний контроль здійснювала з використанням тестового середовища, що дозволило кожному учневі отримати індивідуальне завдання. Завдяки економії часу при роботі на комп’ютері я даю можливість учневі обрати свій темп роботи. Обрана мною тактика створює комфортні умови тестування для учнів різного рівня компетентності.

Учні 8 класу при вивченні теми «Несприятливі кліматичні умови» створили проект з теми «Атмосферні явища». Робота була спрямована на поглиблення знань з теми, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, систематизувати опрацьований матеріал. Підібрана колекція слайдів сприяла кращому емоційному засвоєнню матеріалу. Презентація проекту відбулася з використанням комп’ютерних технологій, що забезпечило зворотній зв’язок в процесі навчання. Таким чином я спонукала учнів на пошук інформації із найширших ( нетрадиційних) джерел, підвищила візуальний ефект навчального процесу.(додаток №4)

Працюючи над міні-проектами, залучаю до використання Internet ресурси. Це допомагає учням моделювати процеси і явища, що вивчаються: гороутворення, дію річок, атмосферні процеси і явища, зміни попиту і пропозиції на ринку під впливом різних факторів. Використовуючи роботу з комп’ютером, маю можливість в доступній, яскравій, наочній формі подати учням теоретичний матеріал.

Завжди підтримую та заохочую ініціативу учнів .Вивчаючи тему „Європа”, учні 10 класу самі запропонували тему проекту «Європейські країни–карлики». В даному випадку мені залишилося лише розподілити напрямки діяльності, сформувати загальні вимоги, визначити мету та регламент часу на кожний етап роботи. Роботу над проектом здійснюю за етапами. (додаток 1)

Участь учнів ліцею у створенні проектів позитивно сприяє набуттю комунікативних навичок, позбавляє комплексу провінційності, розриває комунікативну блокаду, дає можливість відчути себе частиною великого творчого колективу. Проектна діяльність дає можливість знаходити точки дотику різних наук, напрямків діяльності, різних особистостей, поглядів. Вони об’єднують, вчать шукати шляхи вирішення проблеми, підбурюють фантазію, уяву, винахідливість, породжують нові ідеї та нестандартні рішення.

Сучасна географічна освіта невід’ємна від використання інформаційно-комунікативних технологій. Суспільство зацікавлене в тому , щоб громадяни були здатні самостійно активно діяти, приймати рішення, легко адаптуватися до умов життя, що постійно змінюються. У зв’язку з цим, дотримуюся основних принципів співпраці, що передбачені технологією проектної діяльності. (додаток 1)

В навчальному процесі використовую інформаційне програмне забезпечення:
- електронні атласи „Економічна і соціальна географія України. 8-9 клас”, „Економічна і соціальна географія світу.10 -11клас” ;
- всесвітню мережу Internet , мультимедійні засоби .

Завдяки цьому були створені:
- мультимедійні презентації окремих тем по курсу „Економічна і соціальна географія України” , „Фізична географія України”;
- підібрані та згруповані слайди ;
- контрольні завдання з поточного та тематичного опитування;
- довідково-інформаційна база, де можна ознайомитись з алгоритмами та рекомендаціями із створення різних типів проектів та отримати інформаційну підтримку.

Вся база регулярно доповнюється і доступна для кожного.
Викладання географії та економіки пов’язане з використанням великого обсягу найрізноманітнішої інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дає змогу дуже швидко опрацювати інформацію і подати її у формі графіків, діаграм і картосхем чи визначити залежність між різними об’єктами і явищами.

Дослідницька діяльність – вища форма самостійної діяльності учня .Формування науково–дослідницьких вмінь у школярів – процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі.

Я дотримуюся думки, що однією з умов успішного виконання науково–дослідницької роботи є відповідність ведення дослідження методами навчання, а також вікових та розумових особливостей розвитку учнів. Під час навчальних занять учні створюють проекти, що охоплюють конкретний невеликий об’єм інформації і займають мало часу. Вони набувають уміння обирати та систематизувати інформацію, реалізують свої досягання на уроках та учнівських конференціях. Залучаю учнів до використання програми Power Point для презентацій. За допомогою графічної програми Power Point створюються слайди, діаграми, малюнки, схеми. Такий вид роботи вчитель використовую при вивченні економічних районів України в курсі „Економічна і соціальна географія України”.

Старші учні працюють з темам, які їх цікавлять. Не секрет, що навіть надзвичайно цікава тема, зумовлена лише потребами часу чи нав’язана вчителем учневі, не сприятиме успішному виконанню роботи. Пріоритетним, визначальним фактором у виборі теми на мою думку, є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести щось нове у її розкриття. Успіх учнів є результатом їх участі в роботі ліцейського наукового товариства „Сфінкс” , роботі туристсько – краєзнавчого гуртка „Сто чудес України”, установами міста, Чернівецьким національним університетом, ДПА в Чернівецькій області.

Переможці ліцейських конкурсів, що працюють під моїм керівництвом, презентують свої роботи на міських та обласних конкурсах-захистах, конференціях краєзнавців в межах року учнівської молоді України „Моя земля – земля моїх батьків” та туристсько – краєзнавчій експедиції „Краса і біль України”.

Реформування загальної середньої освіти, відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”, передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти. Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.(додаток №5).

Як уникнути суб’єктивізму та реально оцінити знання учня, визначити найбільш підготовлених для навчання у вищих навчальних закладах? Стандартизація освіти й глобалізація спонукають до введення зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти, що обумовлене інтересами різних суб’єктів освітньої галузі, і перш за все - інтересами майбутніх абітурієнтів.(додаток №6).

Я вважаю, щоб тримати руку на пульсі сучасних освітянських тенденцій, необхідно систематично підвищувати свій фаховий та методичний рівень, постійно приймати участь в роботі ліцейських та міських методичних об’єднань, міській науково-практичній конференції „Талант і елітарність”, в роботі міського методичного об’єднання молодих вчителів географії та економіки, як вчитель – тренер; співпрацювати з викладачами ліцею, вчителями міста і області, виступаючи з доповідями на курсах підвищення педагогічної кваліфікації.(додаток №1,2,3).


скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (12)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше