Інформація
  • Переглядів: 2411
  • Автор: Moderator
  • Дата: 20-08-2012, 16:48
20-08-2012, 16:48

На допомогу педагогу

Категорія: Економіка / Новини

В.Ю.Туряк,
методист НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППО ЧО

Економічна освіта, її якість та результати – рівень сформованості ключових компетентностей учнів - сьогодні є одним з ключових питань в українському освітньому просторі.
Актуальність шкільної економічної освіти обумовлена радикальними змінами в економічній системі нашої країни. Концепція сучасної національної школи звертає увагу на те, що сьогодні випускників треба наділяти не стільки конкретними знаннями і навичками, скільки закладати в них базу творчого мислення і культури. Саме це створює умови для всебічного розвитку особистості, що пристосована до самостійного життя в умовах ринкової економіки. Економічні знання, отримані учнями дозволятимуть аналізувати економічну інформацію, осмислено сприймати сучасні події, орієнтуватися в економічних програмах уряду, вступати у цивілізовані відносини і приймати економічно виважені рішення.
Первинні економічні уміння, перші уявлення про потреби і можливості їх задоволення починають складатися ще у дітей дошкільного віку. Економічне виховання починається в сім’ї, її життєвий устрій дає перші уявлення про гроші, зарплату, саме тут починається етичне розуміння економічних категорій. Психологи вважають, що характер включення дитини в економічну підсистему сім’ї, формує економічну самосвідомість, уявлення про себе як активного суб’єкта. Саме тут відбувається поділ людей на підприємців і майбутніх найманих робітників. Основними формами роботи є розвивальні ігри та інтеграція в інші види діяльності – формування логіко – математичної компетентності, художньо – продуктивна діяльність, соціально – моральне виховання.
Метою економічної освіти в початкових класах повинно стати формування економічно компетентної й соціально – адаптованої дитини. Вивчення економічних явищ має бути пов’язане з віковими особливостями цієї групи, здатністю дітей сприймати конкретні поняття, тобто спиратися на конкретне мислення, враховуючи дитячий життєвий економічний досвід. Пізнання основ економічних знань на цьому рівні йде через гру, малюнок, екскурсію, економічні загадки і прості завдання. Діти молодшого віку можуть засвоїти наступні категорії: добробут і його залежність від якості праці, вимір витрат, робочий час, організація робочого місця, раціональні прийоми організації праці, значення природних багатств для людини, елементарні уявлення про види власності, сімейні доходи і витрати, способи зароблення грошей, виробництво, про торгівлю, ринок, ціну, гроші, банк тощо.
Проаналізувавши зміст економічної освіти в початкових класах деяких економічно розвинених країн, дійшли висновку, що пропедевтика економічної освіти у Німеччині, Великобританії, Швеції, Японії здійснюється на основі принципу інтеграції. Вважаємо, що впровадження економічної освіти в початкових класах доцільне за рахунок інтеграції економічних знань у предмети як інваріантної складової, так і за рахунок введення окремих коротко – термінових курсів, наприклад, « Економічна азбука» або « Цікава економіка», « Абетка бізнесу», « Школа майбутнього бізнесмена». До цих програм розроблені робочі зошити для учнів, використання яких значно підвищить рівень сформованості економічної компетентності школярів.
Основними завданнями економічної освіти у середній ланці є:
- у сфері навчання – засвоєння учнями систематизованих економічних знань, умінь і навичок економічної діяльності; спрямування на вироблення економічної свідомості, світогляду, поглядів і переконань; розвиток економічного мислення;
- у сфері самопізнання – осмислення свого індивідуального економічного потенціалу, формування стійких навичок свідомої економічної поведінки і мислення, позитивних особистих рис, вироблення активної життєвої позиції;
- у сфері мотивації – розвиток пізнавального інтересу до проблем економіки, постійної потреби в економічних знаннях, соціальна адаптація дитини.
Викладання економіки в 5 – 9 класах загальноосвітньої школи може бути організоване за рахунок шкільного компоненту освіти за програмами « Подорож у світ економіки» (5 – 6 клас ), « Сімейна економіка» ( 7 клас ), « Людина і світ професій » ( 8 клас ), « Основи економіки » ( 8 – 9 клас ), « Особиста готовність учнів до вибору професій економіко – підприємницької сфери » ( 9 клас ), « Ділова активність » ( 9 – 10 клас ).
Інтеграція економічних і правових питань у 8 – 9 класах може бути представлена факультативними курсами на основі законодавства про захист прав споживача. Для викладання цих курсів рекомендуємо використати програму « Основи споживчих знань », яка має навчально – методичне забезпечення : навчальний посібник та практикум для учнів. Споживча освіта має стати складовою формування громадянина демократичного суспільства. Вміння орієнтуватись на ринку товарів і послуг, знаходити інформацію споживчого характеру повинно бути пріоритетним у підготовці учня до самостійного життя. Компетентність у сфері реалізації своїх прав мають стати результатами впровадження споживчої освіти.
Сьогодні, безумовно, потрібно знати також основи споживання здорової їжі, вміння робити свідомий вибір серед широкого спектру продуктів харчування, тобто бути економічно освіченим.
Споживча освіта, зокрема освіта з основ здорового харчування, реалізується шляхом впровадження в 5 – 7 класах навчального курсу за вибором « Здоров’я дитини – здорове харчування » ( авторів Довгань А. І., Довгань О. А., Овчарук О. В., Оліфіра Л. М., Пугайчереда Л. М. ), 2012 р. Даний курс розроблено в контексті свідомого підходу суспільства до основ споживання та Концепції споживчої освіти. Він забезпечений навчально – методичним посібником для вчителя, який містить навчально – методичні матеріали до серії уроків у школі, робочим зошитом для учнів 5 – 7 класів .
У цьому навчальному році, як і в попередні роки, в школах може викладатись курс « Ділова активність ». Його можна викладати як у 8 – 9 класах, так і у 10 -11 класах. Саме цей курс сприяє розвитку ділових якостей особистості та активної життєвої позиції учнів, вмінню майбутніх підприємців ефективно працювати в ринкових умовах. « Ділова активність» - це практичний курс, який заснований на використанні вчителем інтерактивних методів та проектної технології навчання. Курс забезпечений навчально – методичним комплексом як для учнів, так і для вчителів. Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що вивчення окремих економічних питань включене в мінімум змісту освітніх областей і навчальних дисциплін ( «Суспільствознавство », « Технологія », «Географія» ). У зв’язку з цим рекомендуємо висвітлювати економічні аспекти при інтегрованому вивченні в курсах « Природознавство» (природа як джерело економічних ресурсів, зв’язок природного і антропогенного середовищ, екологія і економіка), « Історія » ( економічна історія країн світу як частина загальної історії, економічна основа історичних подій, зв’язок економіки з політикою, історія виникнення і трансформації соціально – економічних систем і економічних інститутів, історія економічної думки, « Географія » ( регіональні аспекти та зв’язок економіки і природних ресурсів різних регіонів, розміщення виробництва, міжгалузеві і зовнішньоекономічні зв’язки, « Інформатика » ( обробка, зберігання і передача економічної інформації з використанням комп’ютерної техніки ), « Математика » ( рішення математичних завдань економічного змісту, уміння доводити економічні величини на основі математичних методів ) і т. д. На цьому етапі навчання дуже важливо сформувати в учнів знання, які необхідні для розуміння природи економічних процесів, місця і ролі економіки в житті людей, основних економічних закономірностей, зв’язків мікро – і макроекономічних явищ.
При організації допрофільного вивчення економіки у 8 – 9 класах за рахунок варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс « Моя економіка » ( автори Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко ).
У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо до використання програми « Основи економіки » ( авт. Клим’юк І. І. ) або « Основи економіки » ( автори Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко ).
У старшій школі економіка як навчальний предмет 2012 / 2013 н. р. викладатиметься в 11 – х класах всіх профілів ( окрім економічного ) на рівні стандарту, академічному ( 1 год. на тиждень ). На профільному рівні економіка викладатиметься у 10 – 11 класах економічного профілю ( 3 год. на тиждень ). Навчання здійснюватиметься з використанням наступних програм:
- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень, К., 2010.
- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 10 -11 клас. Профільний рівень, К., 2010.
- Програма для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів 10 -11 кл. Абетка – Нова. 2003, 2006.
- Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Частина І., частина ІІ. Аксіома, 2008.
-Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів.- К.2010
-Основи споживчих знань. (Гільберг Т.Г., Капіруліна С.Л., Довгань А.І. та інші.) ЄС і ПРООН, 2008.
Вивчення економіки у 2012 – 2013 навчальному році на рівні стандарту й академічному здійснюватиметься за підручниками:
- Економіка ( рівень стандарту, академічний рівень ) 11 клас.( авт.Радіонова І. Ф. ) – Кам. – Подільський : Аксіома, 2011.
- Економіка ( рівень стандарту, академічний рівень ) 11 клас. ( авт. Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. – Харків: Ранок, 2011.
Навчальний зміст підручників доповнюють інші методичні посібники, що значно розширюють можливості вчителя при підготовці матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких методичних посібників належать:
- Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту. Авт. Горленко
Г. О. – Кам. – Подільський : Аксіома, 2011.
- Методичний посібник для вчителя до « Збірника завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів » Авт. Горленко Г. О. – Кам. – Подільський : Аксіома, 2010.
Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу « Економіка » протягом 210 годин навчального часу ( 3 год. на тиждень ) у 10 та 11 класах, введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на профільному. Для вивчення начального предмету на профільному рівні рекомендовано підручники для загальноосвітніх закладів:
- Радіонова І. Ф., Радченко В. В. Економіка ( профільний рівень ). 10 клас - Кам. – Подільський : Аксіома, 2011
- Радіонова І. Ф., Радченко В. В. Економіка ( профільний рівень ). 11 клас - Кам. – Подільський : Аксіома, 2011
Додатково із згаданими підручниками для 10 та 11 класів з вивченням економіки на профільному рівні варто використовувати такі методичні посібники:
- Економіка ( профільний рівень ). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи: навчальний посібник для учнів 10 кл. суспільно – гуманітарного нпряму навчання. Авт. Горленко Г. О. – Кам. – Подільський : Аксіома, 2010.
- Методичний посібник для вчителя до посібника Економіка
(профільний рівень ). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи Авт. Горленко Г. О. – Кам. – Подільський : Аксіома, 2010.
Також для вивчення предмету на профільному рівні можна використовувати підручники та посібники:
- Економіка ( рівень профільний ) 10 клас, Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. – Харків: Ранок, 2011.
- Економіка ( рівень профільний ) 11 клас, Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. – Харків: Ранок, 2011.
- Горленко Г. О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації для учнів 11 класів – Кам. – Подільський : Аксіома, 2011.
- Часнікова О. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації для учнів 11 класів – Харків, Ранок:, 2010.
В межах варіативного компонента змісту освіти пропонується вивчення таких курсів за вибором:
- « Економічне моделювання та розв’язування економічних задач », « Власна справа », « Основи менеджменту », « Основи споживчих знань »,
« Профорієнтація учнівської молоді», « Людина і праця », « Основи інтелектуальної власності », « Фінансова математика », « Географічна економіка ». Програми згаданих курсів подано у виданні Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч. 1, 2. - Кам. – Подільський : Аксіома, 2008.
Під час підготовки до ДПА рекомендовано використовувати «Збірник завдань для держаної підсумкової атестації з економіки. 11 клас» (автор Ю.В. Бицюра, І.О.Горленко, С.Л. Капіруліна).
Університетом банківської справи Національного банку України з метою виховання освіченого фінансового споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою системою розроблено для загальноосвітніх навчальних закладів курс за вибором « Фінансова грамотність ». Пропонований курс для 10 класу ( 34 год. ) забезпечено навчальною програмою, робочим зошитом для учня та навчальним посібником, які схвалені комісією з економіки Науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рівні. За їх допомогою відбувається практичне використання наукових знань учнів. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідження, моделюючі або ситуативні вправи є невід’ємною складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму. При виборі програм варіативної складової потрібно звернути увагу на програми «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач» (автор Бицюра Ю. В.) та «Розв’язування економічних задач» ( автор Горленко Г. О). Саме використання цих програм дасть змогу розвивати практичні навички учнів та якісно підготувати їх до участі в олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, конкурсах різних рівнів з економіки.
В умовах профільного навчання учителям треба вчитися більш ефективно використовувати продуктивні технології навчання та технології роботи з обдарованими учнями, більш якісно використовувати навчально-методичне забезпечення до предмету. Значна роль в підвищенні якості економічної освіти школярів відводиться організації науково-методичної роботи на місцях. Наприклад, завдяки цілеспрямованій конструктивній роботі методичних служб м. Чернівці, Глибоцького, Кельменецького, Кіцманського районів ефективно працюють комплексні програми розвитку економічної освіти, у яких особливе місце відведене створенню нормативно-правової бази, розробці компонентів змісту економічної освіти. У практику входить обговорення економічних проблем на засіданнях МО учителів економіки, організація роботи творчих груп учителів з окремих проблем.
В області склалася певна система роботи, а саме: працює система пошуку, відбору та підтримки обдарованих учнів, систематично проводяться учнівські предметні олімпіади, діти беруть участь у Інтернет-олімпіадах, турнірах, конкурсах.
Аналіз результатів участі команд в обласному етапі учнівської олімпіади з економіки показав, що географія переможців ІІІ етапу розширюється. Крім учнів з міського ліцею №1 і навчальних закладів м. Чернівців, призерами стали учні з навчальних закладів Глибоцького, Кельменецького, Кіцманського, Вижницького районів та м. Новодністровськ.
На IV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки в м. Чернігові Чернівецьку область представляла команда з 3 учнів, але призерами стала, як і в минулому році, тільки Баловсяк Олеся, учениця 10 класу ліцею №1 м. Чернівці, яка нагороджена дипломом ІІ ступеня, що був єдиним для команди. Цей факт не підняв рейтинг Чернівецької області. Відсутність високого результату пояснюється невисокою якістю економічної освіти в навчальних закладах області, а саме:
- недостатня професійна компетентність учителів, які викладають економіку (більшість учителів не мають економічної освіти);
- неефективне використання навчального комплексу з економіки та сучасних інноваційних технологій навчання;
- недостатня організація роботи з обдарованими учнями.
Рекомендуємо вчителям більш системно працювати з учнями, використовувати як урочні, так і позаурочні форми роботи, складати з учнями індивідуальні програми розвитку, залучати викладачів вищих навчальних закладів.
Вже три роки поспіль команда Чернівецької області не брала участі у Всеукраїнському турнірі з економіки. Пропонуємо учителям заздалегідь розпочати підготовку до турніру, опрацювати з учнями питання наступного Всеукраїнського турніру юних економістів, які надруковані в фаховому журналі «Географія та основи економіки в школі №5, 2012».
ПИТАННЯ VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ЕКОНОМІСТІВ
1. Теорія граничної корисності та її практичне використання.
2. Соціальна відповідальність біз¬несу.
3. Фінансові рекомендації щодо най¬ефективнішого використання вільних коштів населення України.
4. Ринкова еластичність та її вплив на діяльність підприємців.
5. Конкурентні стратегії фірми.
6. Соціальна диференціація як чин¬ник суспільної нестабільності.
7. Дематеріалізація грошей у сучас¬них умовах.
8. Страхування в умовах економічної невизначеності.
9. Прибуток як інтегративний показ¬ник ефективності роботи фірми.
10. Антикризова політика для Укра¬їни.
11. Офшорні зони та компанії: пере¬ваги та недоліки.
12. Підприємницький ризик як скла¬дова ринкових відносин.
13. Реклама як засіб просування то¬вару на ринку.
14. Економічне значення інтернет- торгівлі в Україні та в економічно роз¬винутих країнах.
15. «Маde іn Сhinа» в світовій еко¬номіці.
16. Економічне призначення податку на нерухомість: світовий досвід та пер¬спективи використання в Україні.
17. Економічні підходи до оцінки людського капіталу: категоріальний аспект.
18. Порівняльна характеристика спо¬живчої поведінки домогосподарств у країнах з розвинутою економікою та в Україні.
19. Соціально-економічна оцінка со¬ціальних мереж.
20. Аналіз витрат та його значення в практичній діяльності підприємця.
З огляду вищезазначеного, методистам економіки РМК ( ММК ), керівникам РМО ( ММО ), учителям економіки треба звернути увагу на те, що навчально – виховний процес з економіки повинен працювати на підвищення якості базової та профільної економічної освіти через:
- формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок;
- використання активних видів пізнавальної діяльності учнів;
- врахування того, що навчальна інформація використовується як засіб організації пізнавальної діяльності, а не як мета навчання;
- розвиток школярів та формування їх професійних прагнень;
- впровадження продуктивних технологій викладання;
- забезпечення індивідуалізації та диференціації освіти;
- посилення інтеграційного освітнього процесу з реальною дійсністю, з соціумом;
- участь учнів у різних видах конкурсів, олімпіадах, турнірах тощо.
Осилити ці завдання може тільки учитель, який є не лише носієм знань, а й провідник для учнів у здобутті ними освіти, порадник у професійному самовизначенні – це творча людина, генератор ідей, науково –компетентний, розробник і реалізатор нових навчальних програм, який володіє психологічними знаннями, культурою спілкування. Педагог, який організовує навчальну та пошукову роботу, вміє зацікавити дітей обраним предметом, бути консультантом, наставником, гарним фахівцем і методистом, вчителем, який володіє змістом свого навчального предмета на високому рівні.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (59)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше