» » » "Новий Закон України "Про державну службу" - підніме престиж та відповідальність державного службовця" - Михайло Бауер
Інформація
  • Переглядів: 9984
  • Автор: Moderator
  • Дата: 13-02-2012, 19:11
13-02-2012, 19:11

"Новий Закон України "Про державну службу" - підніме престиж та відповідальність державного службовця" - Михайло Бауер

Категорія: Навігація / Новини

РОЗ'ЯСНЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
Закон України «Про державну службу», підписаний Главою держави 10 січня 2012 року. Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.
Метою Закону є удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного управління.
Указом Президента України від 18.07.2011 № 769 створено Національне агентство України з питань державної служби, як єдиний орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби.
Закон містить низку принципових новел, серед яких:
– введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;
– єдині стандарти прийняття на державну службу;
– нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;
– новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
Основними інноваційними положеннями нового Закону є:
1. Сфера дії нового Закону
Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, політичні посади, працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, суддів, працівників, що виконують в органах державної влади допоміжні та обслуговуючі функції, працівників державних підприємств, установ і організацій, а також військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання).
2. Нова класифікація посад державної служби
У Законі застосований новий підхід до класифікації посад:
Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків поділяються на п'ять груп.
Так, посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його аппарату відносять до ІІІ групи.
Посади в державному органі, та їх апараті, які не передбачають здійснення керівних функцій та функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів віднесено до V групи.
Групи посад державної служби поділяються на підгрупи.
До підгруп I-3, II-3, III-3, IV-3, V-3 належать посади державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей та його апараті.
Враховуючи зазначене, керівники, заступники керівників структурних підрозділів державного органу (як на обласному так і на районному рівні) будуть віднесені до ІІІ групи та до підгрупи ІІІ-3.
Таким державним службовцям буде присвоєно - 4, 5, 6 ранг.
Всі інші державні службовці на обласному рівні будуть віднесені до V групи та V-3 підгрупи.
Таким державним службовцям буде присвоєно - 6, 7, 8 ранг.
Державні службовці на районному рівні – до V групи та V-4 підгрупи, оскільки їх юрисдикція поширюється на територію одного або кількох районів, та їх апараті.
Таким державним службовцям буде присвоєно - 7, 8, 9 ранг.
У разі призначення на посаду державної служби підгрупи, якій відповідає нижчий ранг, за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.
Наразі готується положення Нацдержаслужби про мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
Виписані норми Закону сформовані із урахуванням характеру та обсягу посадових обов’язків, зокрема виконання керівних функцій, та масштаб юрисдикції органу державної влади, у якому працює посадова особа (вся територія України, один або кілька районів тощо). Можливо це дозволить встановити логічну і прозору систему оплати праці, виходячи з принципу однакової оплати за однакову працю.
3. Профіль професійної компетентності посади державної служби
У Законі, на відміну від попередньої редакції, застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій інструкції.
На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків) та рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками).
До уваги буде братись не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для ефективного виконання посадових обов’язків.
Порядок визначення спеціальних вимог до освітнього напрямку, досвіду роботи та вимоги до рівня професійної компетентності осіб буде розроблений і затверджений наказом Нацдержслужби України.
Керівник державної служби кожного державного органу має затвердити профілі професійної компетентності ІІ – V груп посад державної служби відповідно до штатного розпису.
Згідно з Законом змінюватися встановлені у профілях вимоги можуть не частіше ніж раз на рік.
4. Управління державною службою в державному органі
Законом передбачено в державних органах запровадити посаду керівника державної служби, який здійснюватиме управління державною службою в органі державної влади та відповідатиме перед керівником відповідного органу за функціонування державної служби як у апараті так і в цілому в системі органу державної влади. На час його відсутності обов’язки покладаються на одного із заступників.
Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.
У разі якщо в державному органі, відсутня посада керівника апарату, керівником державної служби в такому органі є його керівник.
До функцій керівника апарату належатиме організація проведення конкурсу на зайняття вакантних посад, призначення осіб на посади державної служби та звільнення їх з посад, присвоєння рангів, прийняття рішень про заохочення державних службовців тощо.
Управління державною службою в державному органі здійснюватиметься також через служби управління персоналом, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, які подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо.
Типове положення про службу персоналу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.
5. Конкурсний відбір на посади державної служби
Право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених цим Законом, мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які вільно володіють державною мовою.
Не може вступити на державну службу особа:
яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
на якій вона буде безпосередньо підпорядкована близьким особам.
Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
Зокрема, передбачається якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
Для уніфікації змісту тестування та забезпечення об’єктивності результатів тестування Нацдержслужба планує замовити розробку відповідних тестів.
Порядок організації проведення спецперевірок відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» затверджується Президентом України. Наразі порядок опрацьовується в Адміністрації Президента України.
Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення спецперевірки не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу.
Якщо ж 30-денний термін після оприлюднення інформації про переможця конкурсу спливає, то рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення спецперевірки – так вимагає Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Заінтересовані органи державної влади, які беруть участь у проведенні спеціальної перевірки, повинні вжити відповідних заходів, щоб така перевірка була проведена у 15-денний термін, як це передбачено у статті 11 цього Закону.
У разі якщо ж керівник органу призначить претендента на посаду без проведення спеціальної перевірки – це буде порушення частини другої Конституції України, якою, зокрема, передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
1) найменування і місцезнаходження державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим;
2) назва посади державної служби та підгрупа, до якої вона належить;
3) посадові обов'язки;
4) умови оплати праці;
5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади;
6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;
7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
8) дата і місце проведення конкурсу;
9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
Особа подає заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби проводиться у разі:
подання заяви про участь у конкурсі однією особою;
виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.
Якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, суб'єкт призначення приймає рішення про доцільність проведення конкурсу.
Особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, складає іспит (тести) та проходить співбесіду, за результатами яких приймається рішення про її призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби.
Рішення про призначення особи приймається керівником державної служби в державному органі, їх апараті за результатами конкурсу не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, якщо інше не передбачено законом.
У разі проведення спеціальної перевірки рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення такої перевірки у межах встановленого строку (15 днів).
При призначенні на посаду державної служби за пропозицією конкурсної комісії, може бути встановлено випробування. Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів.
У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від посади державної служби.
У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
6. Оцінювання службової діяльності державних службовців
Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців здійснюється щороку безпосереднім керівником державного службовця.
У разі отримання державним службовцем негативної оцінки результатів службової діяльності керівник державної служби в державному органі, або їх апараті за пропозицією керівника відповідного самостійного структурного підрозділу визначає заходи з удосконалення його службової діяльності.
Наступне оцінювання проводиться через шість місяців, і в разі повторної негативної оцінки державний службовець підлягає звільненню на підставі пункту 3 частини першої статті 41 цього Закону.
Результати оцінювання, що містять негативну оцінку, протягом десяти робочих днів з моменту ознайомлення з ними державного службовця можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.
7. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
Національну академію державного управління при Президентові України визначено головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління».
Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах витрат.
Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на три роки (у попередньому Законі – раз на 5 років).
Закон передбачає підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, здійснюється в перший рік з дня їх призначення.

8. Система оплати праці державних службовці
Законом встановлено мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмір мінімальної заробітної плати (на посаді державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми посадових окладів. Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема районних державних адміністрацій, більше майже у 4,5 (!) рази.
Для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків.
Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3 повинен становити не менше 1,2 мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4.
Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від стажу державної служби в таких розмірах: більше 1 року - 0,2; більше 5 років - 0,4; більше 10 років - 0,6; більше 15 років - 0,8; більше 20 років - 1,0.
Державному службовцю встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 9 ранг - 0,10; 8 ранг - 0,15; 7 ранг - 0,20; 6 ранг - 0,25; 5 ранг - 0,30; 4 ранг - 0,35; 3 ранг - 0,40; 2 ранг - 0,45; 1 ранг - 0,50.
При цьому у Законі зберігається також і право на отримання державним службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів України надбавок.
Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених законом гарантій і компенсацій державним службовцям.
Преміювання державних службовців здійснюється керівником державної служби у державному органі, або їх апараті у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці:
щомісячно відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
щорічно за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки - до 100 відсотків посадового окладу.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання державних службовців визначаються положенням про преміювання відповідного державного органу.
9. Припинення державної служби у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби
У разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з неї в останній день цього строку.
Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця.
У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов'язаний письмово повідомити керівника державної служби у відповідному державному органі, або їх апараті не пізніше ніж за сім робочих днів про свій вихід на службу.

10.Відпустки державного службовця
Державному службовцю надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
За кожний рік державної служби по досягненню п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
11. Дисциплінарна відповідальність державних службовців
В новому Законі передбачено цілий розділ (9 статей) питанням дисциплінарної відповідальності державного службовця.
Видами відповідальності є зауваження, догана; сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державного службовця.
У новому Законі чітко визначено який вид відповідальності може бути застосований за певне дисциплінарне порушення: дисциплінарне стягнення накладається відповідно до характеру, тяжкості та обставини в яких він вчинений, що сприяє прийняттю об’єктивного рішення керівником органу щодо виду дисциплінарного стягнення.
Законом передбачено надання права державному службовцю оскарження до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби незаконних дій керівника державного органу, який повинен обов’язково провести службове розслідування у встановленому законодавством порядку з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту і вжиття відповідних заходів у межах повноважень.
Новий Закон містить норму щодо обов’язкового проведення службового розслідування на вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр, службового розслідування.
Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців такий:
1. Суб’єкт призначення за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку державного службовця, повинен зажадати від нього письмового пояснення.
2. У разі проведення додаткового дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення службового розслідування.
3. На вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень службове розслідування проводиться обов’язково. Для забезпечення проведення службового розслідування керівником державної служби утворюється комісія у кількості не менше семи осіб, до складу комісії можуть залучатися відповідні фахівці.
4. Службове розслідування проводиться протягом 10 робочих днів. За необхідності зазначений строк може бути подовжено, але не більше як до 20 робочих днів.
12. Пенсійне забезпечення та грошова допомога державного службовця
На одержання пенсії за віком державного службовця мають право чоловіки, які досягли шістдесятидворічного віку, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на день досягнення зазначеного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менше 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1-7 та 9-11 частини другої статті 35 цього Закону, - незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.
Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У разі зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюється відповідний перерахунок максимального розміру пенсії.
Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" і статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" у період до досягнення віку, встановленого частиною першою цієї статті, працюючим пенсіонерам не виплачується.
Державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в порядку та розмірі, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті, за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Державним службовцям, яких визнано інвалідами I або II групи та які мають не менше 10 років стажу роботи на посадах державної служби, незалежно від часу встановлення їм інвалідності пенсія по інвалідності на умовах, визначених абзацом першим цієї частини, призначається, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на посадах державної служби.
Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.
Державному службовцю в разі виходу на пенсію відповідно до цього Закону, у тому числі у передбачених законом випадках дострокового виходу на пенсію, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десяти посадових окладів за наявності стажу державної служби не менше 10 років, про що робиться запис у трудовій книжці.
Прикінцевими положеннями цього закону встановлено, що до досягнення віку, встановленого частиною першою статті 49 цього Закону, право на пенсію за віком мають державні службовці - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.
ПІДСУМОК
В першому півріччі 2012 року планується розробити 22 нормативних документів, що регулюватимуть процедурні моменти застосування закону.
Безпосередньо Національне агентство України з питань державної служби розробить 11 проектів наказів та 4 проекти постанов Кабінету Міністрів, зокрема щодо:
- переліку посад працівників державних органів та органів влади Автономної Республіки Крим, а також їх апарату, які не належать до посад державної служби;
- типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади;
- типового положення про службу персоналу в органах державної влади;
- типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
- порядку організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
- порядку стажування державних службовців;
- порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців;
- порядку проведення службового розслідування.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше