Інформація
  • Переглядів: 2139
  • Автор: Moderator
  • Дата: 31-07-2012, 14:44
31-07-2012, 14:44

На допомогу педагогу

Категорія: Навігація / Новини

Л.В. Якименко, завідувач НМЦ координації методичної роботи, менеджменту та ЗНО
Є.Д. Моспанчук, методист НМЦ координації методичної роботи, менеджменту та ЗНО
П.С. Ткачук, методист НМЦ координації методичної роботи, менеджменту та ЗНО


Шкільне методичне об’єднання – важлива форма підвищення фахової майстерності вчителя
Основна роль учителя сьогодні – не лише дати певну суму знань учневі, а й навчити його вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати компетентності як загальну здатність, що базується на певному досвіді та цінностях особистості. Тому сучасність ставить високі вимоги до професійності вчителя, який повинен бути готовим до змін, відкритим до новацій, стати творцем, дослідником, експериментатором.
На формування якісно нового педагога налаштована вся система роботи методичних об’єднань, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками; дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег; забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Планувати роботу шкільного методичного об'єднання потрібно відповідно до науково-методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, поставленої мети та завдань.
Основною метою діяльності методичного об'єднання можна визначити наступне – залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.
Завдання методичних об’єднань:
– підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
– збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів;
– діагностика і визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності вчителів;
– поглиблення методичної підготовки;
– активне впровадження інноваційних форм методичної роботи, досягнень психолого-педагогічної науки;
– стимулювання ініціативи й творчості членів методичного об’єднання.
Напрями методичної роботи можуть бути різноманітні, проте можна виокремити основні, а саме:
– організаційно-методична допомога: проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій; творчих звітів, творчих портретів; конкурсів професійної майстерності;
– інформаційно-аналітична діяльність: вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності; визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів; підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування; визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів на основі аналізу результатів педагогічного аудиту;
– консультативно-методична робота: індивідуальна робота з вчителями різної кваліфікації; робота з удосконалення сучасних навчально-методичних комплексів; організація проведення олімпіад, наукових конференцій; участь у педагогічних виставках, проектах;
– організація самоосвітньої діяльності вчителя: системність самоосвітньої діяльності; практична спрямованість роботи; відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності; впровадження в життя своїх педагогічних можливостей та здібностей; здатність особистості раціонально організувати свою діяльність.
Очолює роботу методичного об’єднання голова, що призначається директором навчального закладу з числа вчителів, які мають досвід роботи в системі освіти. Засідання методичного об’єднання відбувається орієнтовно 4-5 разів упродовж навчального року.
Відповідно до фаху кожен вчитель-предметник повинен входити до складу методичного об’єднання, яке створюється за наявності не менш як трьох спеціалістів одного фаху або одного професійного спрямування в межах певної спеціальності.
У системі шкільних методичних об'єднань створюються також творчі (проблемні) групи, до складу яких входять вчителі, які працюють над вирішенням актуальних проблем навчально-виховного процесу. Тривалість роботи методичних груп залежить від складності проблеми, над якою вона працює (один-два роки). Завершальним етапом роботи групи є підготовка методичних рекомендацій щодо ефективного вирішення досліджуваної проблеми.
План роботи методичного об'єднання складається на навчальний рік, розглядається на засіданні, погоджується заступником директора з науково-методичної роботи,затверджується директором навчального закладу. На першому організаційному засіданні заслуховується звіт про методичну роботу за минулий навчальний рік, плани роботи на новий навчальний рік, складається план-графік відкритих уроків; проводиться огляд нормативних документів, новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.
Варто зазначити, що в ході аналізу роботи за минулий рік, необхідно звернути увагу на наступні моменти:
– реалізація теми, над якою працювали члени МО.
– результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів з кожного предмета;
– робота з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими дітьми; підвищення в учнів мотивації до навчання;
– проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо);
– участь учителів у районних конкурсах педагогічної майстерності;
– ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, педагогічним досвідом;
– проведення відкритих уроків, виховних заходів;
– визначення недоліків, невиконаних завдань (вказати причини);
– завдання, над якими працюватиме МО в наступному навчальному році, базуються на нормативних документах та результатах аналізу підсумків навчального року й повинні мати конкретний характер і підпорядковуватися науково-методичній проблемі.
Орієнтовні основні завдання роботи шкільного методичного об'єднання на 2012/ 2013 навчальний рік:
-Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.
-Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
-Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.
-Розвиток креативності, творчого мислення учнів у процесі навчання та виховання.
-Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.
-Створення банку перспективного педагогічного досвіду кращих учителів методичного об’єднання.
-Розвиток інтересів учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.
-Стимулювання та створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.
-Продовження роботи по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.
-Орієнтування допрофільної та профільної спеціалізації школи на задоволення реальних потреб учнів, батьків, громадськості.
-Проведення та аналіз результатів участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні 2012 року.
-Здійснення координації роботи школи олімпійського резерву навчального закладу.
-Здійснення супроводу самоосвіти педагогів шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, рекомендацій науково-практичних семінарів.
-Вивчення рівня готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.
Бажано, щоб на кожному з наступних засідань методичних об'єднань їх учасниками були проведені відкриті уроки різних типів, заходи, які відповідали б теоретичному питанню, обраному для обговорення.
На засіданнях МО рекомендується розглядати, зокрема, такі питання:
– обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;
– форми організації самостійної роботи на уроках;
– методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;
– методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;
– методи стимулювання навчальної діяльності учнів;
– оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;
– складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів;
– творчі звіти вчителів за навчальний рік;
– звіти вчителів, відповідальних за навчальні кабінети;
– робота з обдарованими дітьми;
– робота з дітьми, що потребують особливої уваги;
– вивчення і впровадження інноваційних технологій тощо.
Під час проведення засідань методичних об’єднань можна використовувати як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи роботи. Серед традиційних можна виокремити наступні: педагогічні читання, науково-практичні конференції, постійно діючі семінари, педагогічні виставки, тренінги, методичні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи, взаємовідвідування уроків, виховних заходів з предмета. Нетрадиційні: мозковий штурм, методичний фестиваль, педагогічний КВК, аукціон педагогічних ідей, круглий стіл, авторські школи, педагогічна вітальня, ярмарок-виставка педагогічних ідей, конкурс педагогічної майстерності.
Кожне засідання методичного об’єднання фіксується протоколом, який підписується головою та секретарем МО. Також ухвалюються рішення з обговорюваного питання, зазначаються терміни та конкретні виконавці.
Отже, успішність роботи методичних об’єднань багато в чому залежить від уміння та здатності кожного вчителя мобілізувати свої зусилля на систему, раціонально будувати її, використовувати свій потенціал, проявляти творчу активність.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше