» » » УВАГА! Запрошуємо до обговорення та надання пропозицій до проекту
Інформація
  • Переглядів: 2092
  • Автор: Moderator
  • Дата: 13-09-2011, 14:05
13-09-2011, 14:05

УВАГА! Запрошуємо до обговорення та надання пропозицій до проекту

Категорія: Анонси / Новини

ПРОЕКТ

ЗАТВЕДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 04.07.2005 № 397
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України
від 2011 № )


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕЧІРНЮ (ЗМІННУ) ШКОЛУ

1. Загальні положення

1.1. Вечірня (змінна) школа (далі - вечірня школа) - це загальноосвітній навчальний заклад ІІ – ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої освіти з відривом або без відриву від виробництва.
1.2. Вечірня школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту. інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.
1.3. Вечірня школа може бути загальноосвітнім навчальним закладом II ступеня (5 - 9 класи, термін навчання 5 років) та III ступеня (10 - 12 класи, термін навчання 3 роки (очна і заочна форми навчання) або 10-11 класи (2-річний термін з очною формою навчання, зокрема, для учнів, які одночасно з повною загальною середньою освітою здобувають освіту в професійно-технічних навчальних закладах).
Термін навчання 2 або 3 роки у старшій школі встановлюється за рішенням педагогічної ради та погодженням з відповідним місцевим органом управління освітою з урахуванням форми навчання та рівня навчальних досягнень учнів.
Вечірні школи II та НІ ступенів можуть функціонувати разом.
При наявності контингенту учнів з більш низьким загальноосвітнім рівнем у вечірній школі може бути організовано навчання на рівні початкової загальної середньої освіти.
За рішенням відповідного органу управління освітою при загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися вечірні (заочні) класи.
1.4. Вечірня школа може бути державної, комунальної та приватної форм власності.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація вечірньої школи здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.6. Рішення про створення вечірньої школи приватної форми власності приймається засновником (власником) у порядку, установленому законодавством України.
Вечірня школа, заснована на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.
1.7. Вечірня школа діє на підставі статуту, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затверджених в установленому порядку, та цього Положення.
1.8. Статут вечірньої школи затверджується власником (для комунального закладу відповідним органом управління освітою, для приватного - погоджується з відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
1.9. Здобуття базової та повної загальної середньої освіти у вечірній школі не обмежується віком.

1.10. Навчання у вечірній школі може здійснюватися за очною або заочною формами, а також у формі екстернату, індивідуального та дистанційного навчання.
1.11. Вечірня школа може входити до складу навчально-виховного комплексу та (або) навчально-виховного об'єднання.
1.12. Державна атестація вечірньої школи проводиться в порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
1.13. Реорганізація та ліквідація вечірньої школи проводиться у порядку, установленому законодавством.
1.14. Вечірня школа є юридичною особою, має свої рахунки, самостійний баланс, штамп, печатку.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у вечірній школі незалежно від її підпорядкування і форми власності здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів.
затверджених МОНмолодьспорту.
2.2. Робочий навчальний план вечірньої школи державної, комунальної форм
власності затверджується відповідним органом управління освітою, приватної -
засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління
освітою.
Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, вечірніх шкіл погоджуються з МОНмолодьспорту за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідних органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.3. Розклад занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором вечірньої школи.
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у вечірній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОНмолодьспорту за погодженням з Міністерством фінансів України.
2.5. Контингент учнів у вечірній школі визначається на початку кожного семестру і затверджується наказом директора школи.
2.6. За наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень бажаючим надається право прискорено закінчити вечірню школу, про що педагогічною радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків, або осіб, які їх замінюють) приймається відповідне рішення.
2.7. Мова навчання у вечірній школі визначається відповідно до Конституції України і законодавства України про мови.
2.8. У старших (10-11(12) класах може бути організовано профільне навчання або поглиблене вивчення окремих предметів з відповідною комплектацією класів.
2.9. У вечірній школі за згодою учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, загальноосвітня підготовка може поєднуватися з професійним навчанням, що здійснюється за наявності ліцензії на даний вид діяльності.
2.10. Для організації навчання за заочною формою вечірня школа може мати
у своєму складі навчально-консультаційні пункти.
Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки, що складаються всіма учнями.
2.11. Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою, створюються за наявності не менше 9 осіб у класі.
2.12. До вечірньої школи зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка і документа про наявний рівень освіти. При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього навчального заклад}' крім зазначених документів додасться особова справа учня.
2.13. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.12 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного 11 (12)-го, за їх особистою заявою (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками вечірньої школи, за погодженням з місцевим органом управління освітою.
2.14. Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з місцевим органом управління освітою на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту.
2.15. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у вечірній школі у порядку, встановленому для громадян України відповідно до Закону України '"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
2.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.
2.17. Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, в організаціях, установах.
2.18. Державна підсумкова атестація та звільнення від неї учнів вечірньої школи здійснюється у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
2.19. Учні вечірньої школи можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
2.20. Випускники вечірньої школи можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
2.21.3а результатами навчання учням (випускникам) вечірньої школи видається відповідний документ про освіту (табель, свідоцтво, атестат).
Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у вечірній школі є учні, педагогічні працівники, керівники, психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу. їхні права і обов'язки, трудові відносини (призначення на посаду, звільнення з посади), педагогічне навантаження та інші види діяльності, атестація педагогічних і керівних працівників визначаються законодавством України про освіту, працю, охорону здоров'я, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку вечірньої школи.
3.3. Учасники навчально-виховного процесу вечірньої школи повинні неухильно дотримуватись законодавства про освіту, правил внутрішнього розпорядку, статуту навчального закладу.
3.4. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття їхніми дітьми повної загальної середньої освіти.

4. Управління вечірньою школою

4.1. Керівництво вечірньою школою здійснює її директор. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, та успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
4.2. Директор вечірньої школи державної, комунальної форми власності та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.
Директор приватного загальноосвітнього навчального закладу та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.
4.3. Органом державно-громадського управління вечірньою школою є педагогічна рада, яку очолює директор закладу.
4.4. Органом громадського самоврядування вечірньої школи є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу, діяльність якої регулюється статутом вечірньої школи.
4.5. У вечірній школі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОНмолодьспорту.

5. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

5.1. Матеріально-технічна база вечірньої школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
5.2. Майно вечірньої школи належить їй на правах, визначених законодавством. Відчуження землі, приміщень і території вечірньої школи, вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених законодавством. Збитки, завдані вечірній школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
5.3. Вечірня школа може розміщуватися у власних приміщеннях або
використовувати на підставі договору-оренди приміщення, обладнання та інші матеріальні ресурси, установ, організацій або фізичних осіб.
5.4. Фінансування вечірньої школи здійснюється її засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
5.5. Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
5.6. Джерелами фінансування вечірньої школи є:
- кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
- кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних закладів);
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- кредити банків (для приватних закладів);
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
5.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у вечірній школі
визначається законодавством та нормативно-правовими актами
МОНмолодьспорту.
За рішенням засновника (власника) навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
5.8. Вечірня школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
5.9. Звітність про діяльність вечірньої школи ведеться відповідно до законодавства.
5.10. Штатний розпис вечірньої школи державної чи комунальної форми власності встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі типових штатних нормативів, затверджених МОНмолодьспорту.
5.11. Штатні розписи приватних вечірніх шкіл встановлюються засновником (власником).
5.12. Вечірня школа має право укладати угоди про співробітництво з професійно-технічними та вищими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями.

6. Контроль за діяльністю вечірньої школи

6.1. Державний контроль за діяльністю вечірніх шкіл здійснюють
МОНмолодьспорту, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.
6.2. Основною формою державного контролю за діяльністю вечірньої школи є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.
6.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) вечірньої школи з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік.
Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.


Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти О. В. Єресько

Пропозиції щодо внесення змін до даного Проекту надсилайте на електронну адресу: s_prinko@ukr.netскачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше