Використання досвіду Естонії в системі загальної середньої освіти України

 

Оксана Палійчук

Місія школи як основа іміджу закладу:
використання досвіду Естонії в системі загальної середньої освіти України.

 

Лиш храм збудуй, а люди в ньогоприйдуть.

Не бий на сполох в невідлитийдзвін

(Л.Костенко).

 

У рамках проекту «Підтримка діяльності команд українських шкіл та Міністерства освіти і науки у сфері багатомовної освіти» за сприяння і фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Естонії з 11 по 15 березня 2019 року тривала навчальна поїздка делегації українських освітян до Естонії, упродовж якоїбуло відвідано три школи – Таллінську художню гімназію, Таллінську школу-сад Петрі та Таллінську Пае гімназію. Після декількох хвилин перебування у закладах стало очевидним, що вони абсолютно різні: у кожного своя концепція діяльності і розвитку, особливості організації освітнього процесу, неповторне освітнє середовище. Визначально, що першими словами, якими керівники закладу розпочинали презентацію, були – «місія нашої школи». Саме це – індивідуальне обличчя кожної школи, яке  підкреслював кожен директор,представляючи її,як з’ясувалось, є таким собі освітнім трендом освіти Естонії. Як правило, кожна естонська школа має свій логотип, у якому втілена її місія, девіз, мелодію шкільного дзвінка (якщо він використовується), вибіркові навчальні дисципліни, які вивчаються тільки тут, реалізовує інноваційні педагогічні технології, методики виховної роботи, свою організацію навчального дня і року, може придумувати свою систему оцінювання  тощо.

Зокрема, директор Таллінської художньої гімназії Марі-Ліз Сультс представила місію закладу за допомогою логотипу, зображеного на стіні одразу при вході до закладу (Рис.1)

Такий підхід до окреслення сутності, ролі закладу в житті учасників освітнього процесі, у розвитку держави  кардинально відрізняється від звичного українського, хоча на сайтах окремих шкіл України сьогодні зустрічається поняття «місія школи», і заслуговує особливої уваги.

 


Місія Таллінської художньої гімназії: виховання творчих, відкритих, готових до співробітництва в команді, у суспільстві особистостей

Цінності закладу: відкритість, творчість, співробітництво.


 
 Рис. 1 Логотип Таллінської художньої гімназії


У Таллінській художній гімназії відмовились від шкільних дзвінків, але ніхто не запізнюється; щодня обов’язково учні початкової школи перебувають 40 хвилин на вулиці; учні основної і старшої школи – 20 хвилин; щороку учень вибирає 1 предмет за вибором з 15 (орігамі, програмування, роботехніка, аналіз фільмів, урок драми тощо), тут культивують читання (щодня учень повинен читати не менше 20 хвилин; проведення конкурсу «клас, який найбільше читає» на кожній ступені).

Як підкреслила директор школи-дитячого садка Петрі Лууле Нінесалу, місія (бачення) закладу – щасливий, вмотивований учень, який постійно пізнає себе. «Учня  тут чекають, він отримує підтримку, розвивається у позитивному мікрокліматі», - наголосила керівник.Педагоги даної школи об’єднані девізом – «У кожній дитині є сонце, дайте йому засвітитись». У закладі свій логотип; свій шкільний дзвінок  тільки на початок уроку, тривалість уроку вчитель визначає сам; своя форма; з 1 класу учнів вчать пізнавати себе (розроблена спеціальна методика; щоденна рефлексія, листки самооцінки для кожного класу; власні цілі самовдосконалення на певний період учителі відкрито оприлюднюють на стенді, як приклад для учнів); учні старшокласники проводять гурткову роботу для молодших на платній основі; ночі читання і ночі фільмів, тижні стилю, дитяче євробачення – улюблені заходи учнів; уроки танцю і уроки драми – обов’язкові у кожному класі; в основі виховної роботи – методика «7 звичок ефективних людей Стівена Кові».

Основними цінностями Таллінської Пае гімназії (директор – Ізабелла Рійтсар) визначено: сім’ю, активний спосіб життя, цілеспрямованість і саморозвиток.

 

Місія Пае гімназії – виховувати відкритих, суспільно активних людей, які володіють необхідними уміннями і компетенція ми для подальшого навчання та реалізації в кар’єрі. 

 

 

 
 Рис. 2. Логотип Таллінської Пае гімназії

 


Методика мовного занурення, інтеграція змісту навчальних предметів («тематичні переплетіння») навколо «центрального» предмета, спеціальний курс «навчання кар’єри», профорієнтаційні Дні тіней (учень «прикріплюється» до фахівця, яким хоче стати, і «проживає» разом з ним на виробництві 1 робочий день; учень «прикріплюється» до студента, що здобуває відповідну професію, і «навчається» з ним 1 день), музейні уроки на завершення вивчення великих розділів (тем) – особливості освітньої програми Пае гімназії.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, місія - високе призначення, відповідальна роль [3]. Таким чином, уже вживання самого терміну «місія школи» зумовлює концептуально ширше, глобальніше розуміння педагогом визначального значення своєї освітньої діяльності у долі учня, колективу, громади, і особливої відповідальності за її якість. Якщо проаналізувати зміст даного поняття крізь призму «вчення про надзавдання» К.Станіславського, то місія школи – це ідейна спрямованість її діяльності, а з позиції педагога – це велика життєва мета, якій він присвячує всього себе. В.Сухомлинський місію школи вбачав у «боротьбі» педагога «за людину» в учневі, переборюванні негативних впливів і створення простору позитивним [7, с.420].

За словами Ш.Амонашвілі, соціальна місія педагога – бути творцем сенсу, стверджувати людське в людині, допомагати їй підніматися над собою.«У кожній дитині закладена місія: у комусь — велика, у комусь — маленька. І саме діти стають головними вчителями для вчителів»[1].

 

На сьогодні у вітчизняних освітніх нормативно-правових документах це поняття не відображено, хоча дедалі частіше вживається в освітній теорії і практиці. Інколи поняття «місія школи» ототожнюють з поняттям «мета діяльності школи». Однак, таке ототожнення є некоректним, адже «мета – означає стан в майбутньому, котрийможливозмінитивідноснотеперішнього та варто, бажано або не обхідно досягнути. Тим самим мета є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило дії людини[6, с.683]. Тобто,мета як бажаний кінцевий результат відповідає на запитання: «куди рухаємось?», «до чого прагнемо?», тоді як «місія» передбачає постановку запитань –  «як рухаємось до бажаного результату?», «які ключові цінності визначаємо у процесі і в результаті руху?».

 

Таким чином, у місії школи – філософія освітньої діяльності колективу, основний пріоритет в досягненні освітніх результатів. Як зазначає Коджаспірова Г.М., місія визначає відносини школи із зовнішнім середовищем, бо для її реалізації ці відносини повинні бути особливим чином збудовані; об'єднує зусилля співробітників школи і  визначає її організаційну культуру. Саме місія школи має вирішальний вплив на формування конкретних освітніх цілей закладу, структури навчального плану, варіантів організації освітнього процесу, на вибір освітніх технологій. З іншого боку, - формулювання місії школи дає можливість громадськості отримати уявлення про конкретну освітню установу, тобто, вона виступає визначальним елементом її іміджу[4].

У менеджменті поняття «місія» означає сформульоване уявлення про те, для чого існує навчальний заклад і у чому його відмінність від подібних організацій.

Місія школи – ідейний стрижень, навколо якого об’єднані зусилля усіх педагогів. Її відсутність може призвести до поширення одного з найбільш агресивних видів соціальної репресії – практики педагогічного насильства, підпорядкування цілей навчально-виховної діяльності сваволі суб’єктивних інтересів і безпідставних «педагогічних фантазій». На жаль, практика сучасної української школи має чимало прикладів штучного нав’язування реальному освітньому процесові різного роду спекулятивних, фіктивних моделей виховання й навчання, які не відповідають ні психології розвитку учнів, ні соціальному замовленню [2,c. 17-22].

 

Таким чином, виділяють такі функції місії школи:

  • спосіб представлення школи в зовнішньому середовищі та формування її іміджу;
  • основа для визначення цілей і стратегії навчального закладу;
  • способи згуртування колективу школи, формування командного духу, основа формування організаційної культури.

 

Визначення місії навчального закладу може бути досить тривалим процесом, у якому П. Карстаньє виділяє три етапи:

  • підготовка до формулювання;
  • власне формулювання;
  • реалізація і розвиток (уточнення) місії.

 

На етапі підготовки формують команду розробників місії та виявляють фактори, що можуть позитивно і негативно вплинути на досягнення місії навчального закладу. Прийнято виділяти зовнішні (особливості освітньої політики у країні й у регіоні, стан ринку праці й освітніх послуг, потреби потенційних клієнтів (характер і структура соціального замовлення), демографічну ситуацію тощо) і внутрішні (організаційна культура школи, характер освітнього процесу й наявний у педагогічного колективу досвід його організації, можливості та ресурси школи), змінні (на які можемо впливати) й незмінні (на які впливати не можемо) фактори[5].

Результатом даного етапу роботи повинні стати кілька «робочих» варіантів попереднього формулювання місії навчального закладу, які необхідно представити на широке обговорення, щоб підкреслити роль педагогічного колективу у розробці місії, задля «втягнення» у цей процес максимальної кількості учителів задля усвідомлення та прийняття ними обраної місії. Перед початком реалізації місії, її необхідно конкретизувати у цілях діяльності школи. Місію школи у процесі роботи необхідно періодично уточнювати відповідно до зміни зовнішніх та внутрішніх умов.

Для того, щоб визначити місію та цілі навчального закладу, необхідно зрозуміти систему цінностей, що склалася в ньому. І, навпаки, базові цінності школи визначають її відношення до ролі освіти в розвитку дитини, відображаються у місії та цілях закладу, конкретизуються у концепції його розвитку. Система базових цінностей повинна бути основою для визначення змістового, процесуального, контрольно-оцінювального компонентів освітного процесу, інакше вона залишиться порожньою декларацією.

 

Для прикладу наведемо місію Ірпінського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ № 5, визначену у Розділі першому освітньої програми закладу «Призначення школи»:

 

спільною працею дорослих членів шкільної громади навчити дітей:
- вільно комунікувати, використовуючи свої знання державної та іноземних мов (англійської та інших);
- самостійно вчитися, досконало володіючи загальними інтелектуальними уміннями та інформаційною культурою, зокрема, навичками читання, роботи з цифровими носіями і самоуправління своєю діяльністю;
- успішно співпрацювати, спираючись на глибоке розуміння соціальних кодів поведінки та звичаїв, що є загальноприйнятими у різних суспільствах та середовищах, уміння доступно виражати свої та толерантно сприймати чужі думки, співпереживати, знаходити компроміси, бути чесним та впевненим у собі;
- цінувати і оберігати життя, відчувши у школі його смак, розвинувши критичне мислення, набувши імунітету до технологій маніпулювання свідомістю та здатності, будучи конкурентоспроможним/ою у глобальному вимірі, жити у гармонії з собою, природою, іншими людьми[8].


Напевно, уміння розуміти і окреслювати пріоритети в роботі закладу освіти – його місію, головні цінності, які визначають ідейно-змістову, процесуальну складові освітнього процесу, - і є одним із основних чинників успіху естонської освіти, яка за результатами Програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2015, –  посіла 1-ше місце в Європі   (3-тє у світі) з природничих наук та 6-те місце у світі – з функціонального читання.  Естонці «вірять» в освіту. За словами попереднього Президента Естонії Т.Ільвеса, естонці вважають, «що найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, це не земля, будинок, чи банківський рахунок, а хороша освіта».

 

Презентація додається: https://1drv.ms/p/s!AhnkZPpxFVJPiqtRb4pBKWrbvUPd3Q

 

Література

1. Амонашвілі Ш. Бийте на сполох, якщо дитина не бешкетує https://osvitoria.media/opinions/shalva-amonashvili-byjte-na-spoloh-yakshho-dytyna-ne-beshketuye/

2. Вдовиченко Є. Місія філософії освіти в реформуванні освітньої системи України // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Випуск 10, С. 17-22

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — ISBN 966-569-013-2).

4. Коджаспирова Г. М. Педагогика : учебник для академического бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2015. — 719 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/380140 .

5. Пайгусов О. // http://osvita.ua/school/method/1318/.

6. Словник української мови: в 11 томах – Том 4, 1973. – С.683.

7. Сухомлинський В. Вибрані твори. В 5 томах. Том 2. Сто порад учителеві. – С.420.

8. http://school5.kiev.ua/index.php?do=static&page=osvitnya_programa.

скачать софт

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2019 (20)
Листопад 2019 (151)
Жовтень 2019 (150)
Вересень 2019 (129)
Серпень 2019 (94)
Липень 2019 (66)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше