Інформація
  • Переглядів: 8091
  • Автор: Nadya
  • Дата: 29-11-2010, 12:08
29-11-2010, 12:08

Відділ професійно-технічної освіти, ліцензування та акредитації

Категорія: Головне управління / Відділ професійно-технічної освіти, ліцензування т

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ професійно-технічної освіти, ліцензування та акредитації


1. Загальні положення

1.1. Відділ професійно-технічної освіти, ліцензування та акредитації є структурним підрозділом управління фахової освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним начальнику Головного управління освіти і науки та заступнику начальника, який відповідає за діяльність професійно-технічних навчальних закладів області у межах його компетенції.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами і Розпорядженнями Президента України, кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки, розпорядженнями голови облдержадміністрації та начальника управління освіти і науки, а також цим положенням.
У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у сферах професійно-технічної, загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, а також щодо ліцензування, атестації, акредитації, нострифікації освітньої діяльності, правової охорони інтелектуальної власності, питань мовної політики, та здійснює контроль за їх реалізацією і дотриманням.

2. Повноваження відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.1. Бере участь в забезпеченні реалізації державної політики в сфері освіти, правової охорони інтелектуальної власності, забезпеченні розвитку системи освіти, сприяє в створенні установ і закладів освіти різних форм заснування, власності та напрямків освітньої діяльності.

2.2. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту відповідно до їх власних запитів та інтересів.

2.3. Забезпечує розвиток системи професійно-технічної освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної творчої особистості висококваліфікованого спеціаліста.

2.4. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівнихправ громадян України на повну загальну, професійно-технічну,позашкільну, дошкільну освіту, соціального захисту учнів ПТНЗ.

2.5. Координує діяльність ПТНЗ щодо організації роботи з матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення.

2.6. Формує спільно з соціальними партнерами регіональну політику в галузі освіти, спрямовану на соціально-економічний розвиток області.

2.7. Координує співпрацю загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, соціальних партнерів з питань профорієнтації молоді.

2.8. Координує організацію роботи щодо запобігання злочинності, бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх учнів професійно-технічних навчальних закладів.

2.9. Координує, аналізує діяльність ПТНЗ щодо організації роботи з національного, правового виховання, формування свідомої особистості.

2.10. Контролює дотримання професійно-технічними навчальними закладами норм чинного законодавства щодо забезпечення соціального захисту учнів ПТНЗ, зокрема з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.11. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань ліцензування та атестації освітньої діяльності, виконанням навчальними закладами, установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, які здійснюють освітню діяльність, ліцензійних умов та вимог щодо змісту, рівня та обсягу заявленого напряму та виду освіти у межах повноважень органу ліцензування.

2.12. Здійснює організацію роботи регіональної експертної ради з ліцензування та атестації освітньої діяльності відповідно до положення про РЕР, аналіз роботи експертних комісій з ліцензування та атестації міського управління, Новодністровського, районних відділів освіти.

2.13. Забезпечує формування, ведення відомостей ліцензійного реєстру, подання їх до Єдиного Державного ліцензійного реєстру.

2.14. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою експертних комісій, закладів освіти щодо ліцензування та атестації.

2.15. Надає організаційно-методичну допомогу вищим навчальним закладам з питань запровадження, ліцензування та акредитації спеціальностей і спеціалізацій.

2.16. Здійснює організацію роботи Громадської регіональної експертної комісії Державної акредитаційної комісії МОН України.

2.17. Координує, організовує, бере участь у здійсненні ліцензійної та атестаційної експертизи закладів освіти за заявленим статусом і рівнями (ступенями) підготовки, напрямом (професію).

2.18. Складає плани (графіки) проведення атестаційної експертизи, доводить їх д о відома закладів освіти.

2.19. Організує експертизу матеріалів, що надаються закладами для отримання ліцензії або самоаналізу діяльності.

2.20. Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 24.07.2001 № 553, розглядає матеріали атестаційного самоаналізу, акти, складені атестаційними комісіями управлінь та відділів освіти, і готує пропозиції щодо рішення про визнання закладів атестованими за заявленим статусом і за певним рівнем.

2.21. Представляє документи регіональної експертної ради, ліцензійні та атестаційні матеріали закладів на засіданнях експертної ради ДАК з ліцензування та атестації закладів профтехосвіти та фахових рад з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

2.22. Розглядає апеляції закладів освіти за фактами порушення процедури проведення ліцензійної або атестаційної експертизи.

2.23. Готує в межах своєї компетенції пропозиції до положень, інструкцій, бере участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв, стосовно процедури ліцензування та атестації закладів освіти.

2.24. Здійснює організаційно-методичний супровід ліцензійного, атестаційного самоаналізу освітньої діяльності закладів освіти.

2.25. Організує та бере участь в перевірках дотримання закладами умов здійснення освітньої діяльності, на яку видана ліцензія, виконання заходів з усунення недоліків, виявлених в ході атестаційної експертизи закладів.

2.26. Готує в межах своєї компетенції проекти пропозицій та висновків управління освіти і науки, обласної державної адміністрації щодо доцільності запровадження підготовок з нових спеціальностей, спеціалізацій у вищих навчальних закладах.

2.27. Веде ліцензійний реєстр, подає дані до Єдиного ліцензійного реєстру, звітує відповідно до Постанови КМУ № 1658 від 08.11.2000 перед Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

2.28. Організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій, свідоцтв про державну атестацію, свідоцтв про присвоєння кваліфікації.

2.29. Готує проекти розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

2.30. Видає та переоформляє ліцензії, видає дублікати ліцензій, готує проекти рішень про визнання ліцензій недійсними.

2.31. Виконує рішення органу ліцензування про анулювання ліцензій.

2.32. Контролює дотримання ліцензованих обсягів при прийомі на навчання в заклади освіти та видачі документів про освіту державного зразка.

2.33. Сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального і міжнародного співробітництва, обміну інформацією та досвідом у сферах професійно-технічного навчання, ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти, правової охорони інтелектуальної власності.

2.34. Бере участь у перевірках контролюючих та правоохоронних органів з питань дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2.35. Забезпечує інформування з питань профтехосвіти, правової охорони інтелектуальної власності, інформує громадськість про результати ліцензування, атестації та акредитації закладів на право здійснення освітньої діяльності.

2.36. Забезпечує технічний супровід (поновлення і наповнення) веб-сайту Головного управління освіти і науки ОДА.

2.37. Координує роботу з розробки документації системи управління якістю адміністративних послуг Головного управління освіти і науки та її впровадження.

3. Відділ має право

3.1. Отримувати у встановленому порядку від установ і закладів освіти інформацію, документи та інші матеріали, аналізувати стан системи освіти області, тенденції та перспективи її розвитку.

3.2. Вносити пропозиції з питань змісту освіти, організації навчально-виховного процесу; ліцензування та атестації освітньої діяльності.

3.3. Вносити керівництву Головного управління освіти і науки пропозиції з питань змісту освіти, організації навчально-виховного процесу.

3.4. Скликати наради керівників навчальних закладів, семінари інспекторсько-методичних служб з проблем освіти, що належать до компетенції відділу.

3.5. Взаємодіяти з ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ, ПТНЗ області та відповідними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.6. Залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення консультацій з ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи, питань діяльності закладів профтехосвіти.

3.7. Повертати закладам освіти матеріали з ліцензування, атестації, акредитації на доопрацювання чи додаткове рецензування.

3.8. Запрошувати на засідання регіональної експертної ради відповідальних працівників органів державної виконавчої влади, відомств, підприємств, установ, керівників закладів освіти та їх підрозділів.

3.9. Отримувати під час проведення експертизи від закладів освіти документацію, інформацію щодо організації навчально-виховної та іншої діяльності, необхідні для прийняття рішення про видачу ліцензії, атестацію чи акредитацію, тощо.

3.10. Вносити пропозиції щодо зупинення дії ліцензій, їх анулювання у разі невиконання або порушення закладом умов провадження освітньої діяльності, подання закладом освіти недостовірної інформації про її провадження, а також з питань діяльності ПТНЗ.

4. Прикінцеві положення

4.1. Відділ утримується за рахунок державного бюджету. Гранична чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників відділу затверджується начальником Головного управління освіти і науки.

4.2. Контроль і звітність діяльності відділу у напрямку матеріально-технічного забезпечення здійснює відділ бухгалтерського обліку, звітності та діловодства Головного управління освіти і науки.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (92)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше