Інформація
  • Переглядів: 62649
  • Автор: admin1
  • Дата: 8-06-2011, 14:59
8-06-2011, 14:59

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Категорія: Головне управління / Обласний інститут післядипломної педагогічної осві

28 серпня 1940 року разом з іншими установами та закладами освіти розпочинає свою роботу новий структурний підрозділ – обласний інститут удосконалення вчителів. Першим директором інституту був призначений Котко Полікарп Архипович.

Завданням інституту була організація роботи педагогів області над втіленням в життя комуністичної ідеології, радянського способу життя. В міру можливостей працівники інституту намагалися ліквідувати неписемність серед дорослого населення.

Директорами інституту були:
Онищенко Павло Данилович (1944-1964 рр.)
Колінкауцький Адам Володимирович (1964-1965 рр.)
Ткач Іван Онисимович (1965 - 1976 рр.)
Юзефович Леонід Іванович (1976-1984 рр.)
Гринчук Іван Дмитрович (1984-1985 рр.)
Крот Володимир Васильович (1985-1988 рр.)
Івашин Юрій Олексійович (1988-1992 рр.)

З 01.09.1992 р. згідно з рішенням представника Президента України по Чернівецькій області від 23.04.1992 р. № 68 Чернівецький обласний інститут удосконалення вчителів був ліквідований. На його базі був утворений Чернівецький обласний науково-методичний інститут освіти. Директором інституту був призначений Кулянда Ярослав Петрович (1992-1993 рр.), а пізніше – Білогорка Михайло Васильович (1993-1997 рр.).

Згідно з розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 16.01.1997р. № 18-Р 01.04.1997 р. інститут знову було ліквідовано. На його базі з 02.04.1997 р. розпочав функціонувати обласний науково-методичний інститут післядипломної освіти (ОНМІПО), який очолив Скоропляс Анатолій Григорович (1997-2001 рр.). Згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.06.2001 р. № 217 ОНМІПО був реорганізований в обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ОІППО). Ця назва зберігається і зараз. Директором реорганізованого інституту був призначений Осколов Петро Васильович (2001-2007 рр.).

З 06.02.2007 р. в.о. директора інституту призначена Палійчук Надія Йосипівна, а з 29 грудня 2007 року – кандидат філологічних наук, доцент Івасюк Оксана Михайлівна.

З 18.05.2010 р. директором інституту призначений кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики Білянін Григорій Іванович.

Магістральним напрямком роботи інституту є курсова перепідготовка. З 2001/2002 н.р. навчального року інститут перейшов на двотижневий термін проведення курсів для вчителів та тритижневий для керівних кадрів. З 2004/2005 н.р. практикуються і заочні курси. З 2005/2006 н.р. в інституті апробується кредитно-модульна система, оскільки Україна активно долучилась до Болонського процесу.

З розвитком держави, її становленням зростає і ускладнюється соціальна роль педагога, освітнього закладу та системи післядипломної освіти в цілому, щоб виконати соціальне замовлення держави на сьогодні ми підійшли до реорганізації структури інституту. З січня місяця цього року затверджено нову структуру інституту, згідно якої керує інститутом директор, йому допомагатимуть чотири проректори (з наукової роботи, з навчальної, з методичної та моніторингу якості освіти, з АГР).

Наукову роботу забезпечують 3 наукові кафедри (педагогіки, психології та теорії управління освітою; теорії викладання базових дисциплін; методики викладання філологічних дисциплін) та два науково-методичні центри (моніторингу якості освіти та тестових технологій; практичної психології та соціальної педагогіки) які разом із редакційно видавничим центром та бібліотекою утворюють факультет моніторингу якості освіти та ЗНО.
Методичну роботу – 5 науково-методичних центрів (природничо-математичних, суспільно-гуманітарних дисциплін; безперервної педагогічної освіти; виховної роботи; інформаційних технологій навчання) та науково-експериментальна лабораторія (привентивного виховання молоді) утворюють факультет фахової майстерності.

Навчальну –науково-методичний центр менеджменту освіти, організаційний відділ разом із працівниками науково-методичних центрів та кафедр утворюють факультет підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників традиційно вважається основною функцією ОІППО. Під ним зараз уже не мається на увазі лише здобуття додаткових знань з базового фаху, а й підготовка вчителя спрямована на оперативну переорієнтацію своєї діяльності у зв'язку із змінами в освітній галузі та суспільному житті, підвищення загальнокультурного рівня, збагачення науковими знаннями, задоволення пізнавальних інтересів та професійних потреб.

Підвищення вимог до рівня професійної компетенції педагога визначили оновлення та модернізацію змісту, форм і методів навчальної роботи. Напрямками покращення цієї роботи є:
1. Відмова від заочної форми проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів.
2. Зміна форм занять. В навчальних програмах підвищення кваліфікації акцентувати увагу на використання активних форм організації навчального процесу. Використовувати диференційований підхід до формування навчальних груп. Модернізація форм і методів організації навчального процесу удосконалює роботу курсів, робить їх ефективнішими та цікавішими. Лекційні заняття звести до мінімуму. Більше уваги приділити практичним, семінарським заняттям, діловим організаційно діяльнісним іграм, тренінгам, конференціям з обміну досвідом роботи, груповим та індивідуальним консультаціям з використанням інтерактивних технологій: робота в парах; карусель; робота в малих групах; акваріум; мікрофон; обговорення проблем в загальному колі; імітаційні ігри тощо.
3. Збільшити до 30% час, відведений на знайомство з методичною системою навчання (МСН) предмету та технології побудови власної методичної системи навчання. Зрозуміло, що цілі та зміст МСН вчитель вибирати не буде, а інші три елементи системи – форми, методи, засоби – це те від чого залежить його успіх. Вчитель повинен не тільки розібратись в сучасному різноманітті форм та методів навчання, але вміти вибрати те, що принесе саме йому успіх. Щодо засобів навчання, так тут вдалий вибір підручника із всіх рекомендованих і існуючих може принести половину успіхів у покращенні якості навчання.
4. Підвищення самоосвіти - це вид освітньої діяльності, який є найбільш традиційним і притаманним, тією чи іншою мірою, кожному вчителю. Самоосвіту слід розглядати як професійне самовдосконалення вчителя, яке здійснюється у двох формах: самоосвіті та самовихованні. Під самоосвітою розуміють організовану самим суб'єктом систематичну пізнавальну діяльність, метою якої є оновлення та вдосконалення професійних знань, вмінь та навичок.
5. Самоосвіта і підвищення кваліфікації нерозривно пов'язані між собою. Епізодичне навчання на курсах може сприяти активізації самоосвітньої діяльності, але не може підмінити її. Міжкурсовий період, тим паче, не можна уявити без систематичної роботи вчителя над підвищенням своєї професійної компетенції. Власна освітня діяльність є гарантом безперервної освіти. Це основа, на якій будується і розвивається вся система післядипломної освіти.
Висококваліфікований колектив інституту готує педагогічних працівників 52 фахових категорії освітньої галузі, щорічно розширює їх перелік, враховуючи нові навчальні курси, факультативи, а також інститут працює з керівниками предметних гуртків, вихователями шкіл-інтернатів та груп продовженого дня, музичними керівниками, логопедами, практичними психологами, соціальними педагогами.

Працівники інституту є постійними учасниками наукових конференцій та семінарів: міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних. За результатами наукової та методичної роботи співробітниками інституту публікуються науково-методичні праці, підручники, науково- та навчально-методичні посібники (серед них і затверджені грифом МОН).

Із здобуттям Україною незалежності відкрився якісно новий етап участі інституту у міжнародній співпраці. Це співпраця з Європейською асоціацією освіти дорослих, з ВНЗ або навчальними закладами та установами підвищення кваліфікації за кордоном, іноземними громадськими організаціями, а саме: Французький Культурний Центр, Французький Альянс, Гете-Інститут, Міжнародна асоціація вчителів німецької мови та германістів, Британська Рада в Україні, Американський Дім, Корпус Миру США в Україні, Американські Ради з міжнародної освіти; Діяльність інформаційно-консультаційного центру та філії бібліотеки Британської Ради на базі ОІППО; Регіональне Представництво Американських Рад з міжнародної освіти на базі ОІППО; із видавництвом Hueber ; з Гете-Інститутом, Асоціацією Українських Германістів; із Федеральним відомством з питань освіти за кордоном ФРН.

Названа співпраця здійснюється за міжнародними проектами. Основні з них:
1. «Підвищення кваліфікації вчителів з теми ВІЛ/СНІДУ», у рамках Німецько-Української партнерської ініціативи щодо боротьби з ВІЛ/СНІДОМ.
2. Робота за програмою “Intel ® Навчання для майбутнього”, метою якої є формування у вчителів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні за допомогою інноваційних педагогічних технологій.
3. Підготовка проведення міжнародного фестивалю молодіжної творчості з іноземних мов «Буковинські зустрічі».
4. Проект-пілотування навчально-методичних комплектів в-ва „Hueber”.
5. Реалізація Проекту Корпусу Миру США в Україні «Навчання громадянської освіти на уроках англійської мови».
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Вересень 2019 (77)
Серпень 2019 (93)
Липень 2019 (65)
Червень 2019 (137)
Травень 2019 (197)
Квітень 2019 (138)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше